miercuri, 18 septembrie 2013

Hotararea Comitetului Director al CAR privind infiintarea punctelor de lucru in localitatile din tara

  1. In situatia in care in aceeasi localitate  sunt inscrisi in CAR "Coeziunea Sociala" cel putin 30 de membri, la intiativa oricarui membru al CAR, se poate convoca adunarea generala a membrilor CAR din localitatea respectiva pentru a analiza oportunitatea organizarii unui PUNCT LOCAL DE LUCRU.
  2. In situatia in care adunarea generala decide organizarea punctului de lucru, Comitetul Director al CAR va stabili, in proxima sedinta, toate masurile organizatorice pentru desfasurarea pe plan local a activitatii CAR, cu respectarea stricta a legislatiei specifice si a normelor financiare in vigoare.
  3. Beneficiile obtinute din activitatile globale ale CAR se vor repartiza pe punctele de lucru, proportional cu fondul de cotizatii depus de membrii CAR aflati in evidenta punctului de lucru respectiv.
  4. Toate aspectele legate de functionarea punctelor de lucru sunt precizate in: Statutul CAR,  Regulamentul de Ordine Interioara a CAR (ROF) si Regulamentul Activitatii Financiare a CAR (RAF).

marți, 3 septembrie 2013

Documente necesare pentru acordarea unui imprumut

            Pentru membrul CAR solicitant:

(1) Documente:

a.                       Contractul de imprumut intocmit potrivit Anexei nr. 2;

b.                       Copie de pe actul de identitate;

c.                        Copie de pe talonul de pensie si/sau adeverinta de venituri, pentru cei care lucreaza; acestea nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de doua luni, in cazul talonului de pensie iar pentru celelalte documente vechimea nu trebuie sa depasesca 30 zile de la data emiterii;

(2) Conditii:

a.                       Sa nu aiba debite fata de CAR provenite din imprumuturi inca neachitate;

b.                       Sa fie la zi cu achitarea cotizatiei si contributiei la fondul de deces;

c.                        Pentru acordarea de imprumuturi membrul CAR trebuie sa aiba o vechime de cel putin 3 luni ;

d.                       Perioada de restituire a ratelor de imprumut sa nu depasesca 24 de luni.

e.                        In ultimele 12 luni, membrul CAR, sa nu fi beneficiat de doua imprumuturi CAR.           Pentru giranti:

(1) Documente:

a.                       Copie de pe actul de identitate;

b.                       Copie de pe talonul de pensie si/sau adeverinta de venituri pentru cei care lucreaza; acestea nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de doua luni in cazul talonului de pensie, iar pentru celelalte documente vechimea nu trebuie sa depasesca 30 zile de la data emiterii;

c.                        Cerere-angajament prin care girantul isi exprima acordul cu valoarea imprumutului solicitat si se angajeaza solidar cu imprumutatul pentru restituirea ratelor de imprumut in cazul incapacitatii de plata a imprumutatului, Anexa 3. Cererea-angajament a girantului constituie anexa la contractul de imprumut.

(2) Conditii:

a.                       Girantul/girantii, trebuie sa aiba un venit lunar care sa permita retinerea din venituri a ratei lunare de imprumut; rata lunara a imprumutului poate fi in cota de maxim 1/3 din veniturile nete lunare ale acestuia;

b.                       Este de preferat ca girantul sa fie cadru militar activ sau pensionar militar.

c.                        Nu se solicita girant pentru un imprumut mai mic decat valoarea cotizatiilor depuse la CAR de catre titularul imprumutului,  la data solicitarii acestuia. Girarea imprumuturilor se va face in conditiile prevederilor Statutului CAR.

CERERE DE INSCRIERE (formular)

                                                                                     
Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala"


CERERE DE INSCRIERE

Subsemnat/ ul /a   …..................................…....……… …………...............................................,
(numele si prenumele)

cu domiciliul in localitatea...................................................., str. ................................................

nr. ....................., Bloc.....................Sc..............., Ap...................., Cod.................................,

Jud/Sector.......................................,  solicit inscrierea in Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala".

Am luat cunostinta de prevederile Statutului si ale Regulamentului de acordare a imprumuturilor si ajutoarelor şi mă oblig să le respect.

Declar pe propria raspundere ca documentele anexate la prezenta cerere sunt autentice si ca sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie incluse si prelucrate in bazele de date ale Casei de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala", conform Legii 677/2001.

Sunt de acord ca taxele postale si comisioanele aferente depunerilor subsemnatului si a viramentelor in conturile deschise la banci ale CAR sa fie suportate de catre mine.

Anexez la prezenta cerere, in copie:
  1. Dovada achitarii in numerar sau prin virament, in contul CAR, a taxei de inscriere in cuantum de................lei (0,5% din valoarea neta a pensiei/salariului/soldei), a cotizatiei lunare, in cuantum de................lei (minim 1% din valoarea neta a pensiei/salariului/soldei) si a contributiei lunare la fondul de deces, in valoare de................lei (5 lei/luna, optional, 60 lei/ an). TOTAL DEPUNERE (la data prezentei cereri) =
  2. Cartea/buletinul de identitate.
  3. Ultimul talon de pensie/adeverinta de salariat/dovada de venit.
Datele mele de contact sunt urmatoarele :

Tel. Fix domiciliu :……………………………
Tel. serviciu ………………………………….
Tel. Mobil……………………………………..
Fax ……………………………………………
E-mail …………………………………………
Adresa postala ......................................................................................................................

Data:……………………..
                              ………………………………………………………….................
            (numele, prenumele, semnatura)

CASA DE AJUTOR RECIPROC « COEZIUNEA SOCIALA »
Cont: BRD-Agentia Carol, RO36BRDE441SV84947644410
Cod inregistrare fiscala (CUI): 32335691