Voluntariat

In baza prevederilor Legii nr. 78/24.06.2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, CAR "Coeziunea Sociala" isi anunta disponibilitatea de a asigura cadrul social si organizatoric necesar desfasurarii unei activitati de voluntariat, in baza unui contract legal. Prin contract, CAR "Coeziunea Sociala" se angajeaza sa acorde o recompensa de 2% pe an din fondurile sociale atrase si sa elibereze certificatul nominal care sa ateste calitatea si vechimea de voluntar. Doritorii ne pot contacta prin telefon si e-mail.
Va prezentam mai jos continutul contractului-cadru de voluntariat folosit de CAR "Coeziunea Sociala".CONTRACT  DE  VOLUNTARIAT

             Azi………………, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 78/24.06.2014, privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, se incheie in deplin acord prezentul contract in urmatoarele conditii:

A. PARTILE CONTRACTANTE:
- Asociatia CAR “Coeziunea Sociala” cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Bogota nr.6, cont bancar nr. RO36BRDE441SV84947644410, deschis la BRD-Agentia Carol, CUI 32335691, reprezentat prin d-na/d-l Iosif BALAN, in calitate de Organizatie-gazda,
                                                                              si
- Dna/Dl ……………………………….................... domiciliat(a) in ………............................. str.  .................................., judetul ……………………. posesoare/posesor  al actului de identitate seria…..... nr…………...., eliberat de ............................................la data de……………........, cnp …………………………..., in calitate de Voluntar

B. OBIECTUL CONTRACTULUI/DESCRIEREA ACTIVITATILOR PRESTATE:
Obiectul prezentului contract il constituie desfasurarea de catre voluntar a activitatilor prevazute in fisa postului, anexata, fara a obtine o contraprestatie materiala.

C. DREPTURILE SI OBLIGATIILE VOLUNTARULUI:
Voluntarul are urmatoarele drepturi principale:
- de a fi tratat ca si coleg cu drepturi egale de catre intreg staful organizatiei-gazda;
- de a participa activ la elaboarea si derularea activitatilor in considerarea carora se incheie prezentul contract, in concordanta cu pregatirea sa profesionala si instruirea primita;
- de a i se elibera de catre organizatia-gazda, la cerere, certificatul nominal care atesta calitatea si vechimea de voluntar;
- de a i se compensa cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate si care fac obiectul prezentului contract, prestabilite de catre organizatia-gazda;
- de a beneficia de titluri onorifice, diplome, premii/stimulente, in conditiile legii.

Principalele obligatii ale voluntarului sunt:
- sa indeplineasca la timp si corect sarcinile primite din partea organizatiei-gazda;
- sa cunoasca bine statutul, obiectivele, misiunea si activitatile organizatiei-gazda;
- sa cunoasca si sa aplice intocmai statutul, regulamentele si procedurile interne ale organizatiei-gazda;
- sa prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate ca voluntar si care fac obiectul prezentului contract;
- sa prezinte coordonatorului rapoartele de activitate solicitate;
- sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatilor de voluntariat, inclusiv dupa incetarea activitatii;
- sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre organizatia-gazda;;
- sa dea dovada de spirit de economie in folosirea resurselor organizatiei-gazda si sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat;
- sa aiba un comportament civic si social adecvat;

D. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ORGANIZATIEI-GAZDA
Organizatia-gazda are urmatoarele drepturi principale:
- de a detine toate drepturile asupra echipamnetelor, materialelor, rapoartelor, informatiilor, documentatiei si a altor materiale scrise, create, colectate sau/si produse de voluntar in perioada desfasurarii activitatilor care fac obiectul prezentului contract de voluntariat;
- de a verifica si a superviza activitatea voluntarului;
- de a cere voluntarului rapoarte de activitate;
- de a exclude voluntarul din programele si proiectele in care desfasoara activitati de voluntariat, daca acesta nu respecta prevederile prezentului contract;
- de a cere informatii, referinte si recomandari despre voluntar, altor persoane.

Principalele obligatii ale organizatiei-gazda sunt urmatoarele:
- sa-l trateze pe voluntar ca pe oricare alt membru al sau, in deplina egalitate de drepturi si obligatii;
- sa asigure accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii;
- sa asigure conditii legale de protectie a muncii in functie de natura si caracteristicile activitatilor desfasurate de voluntar;
- sa ramburseze voluntarului cheltuielile efectuate de acesta in timpul si in legatura cu activitatile ce fac obiectul prezentului contract de voluntariat, prestabilite;
- sa elibereze voluntarului, la cererea acestuia, certificatul nominal care atesta calitatea si vechimea de voluntar, insotit de raportul de activitate.

E. DURATA CONTRACTULUI:
Prezentul contract se incheie pentru o perioada de ........... , cu posibilitatea innoirii sale.
Programul si durata timpului de lucru sunt stabilite prin fisa postului, anexata.

F. RASPUNDEREA CONTRACTUALA:
Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage raspunderea partii in culpa, fiind supusa regulilor prevazute de Codul Civil.

G. MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI:
Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi facuta prin acordul partilor, prin act aditional.
Daca pe parcursul executarii prezentului contract intervine, independent de vointa partilor, o situatie de natura sa modifice/impiedice executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat de comun acord.
Renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisa a uneia dintre parti, formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situatie.

H. INCETAREA CONTRACTULUI:
Prezentului contract inceteaza in urmatoarele situatii:
- la expirarea termenului pentru care este incheiat;
- prin acordul partilor;
- denuntarea unilaterala din initiativa uneia dintre parti, cu un preaviz de 15 zile, cu obligatia prezentarii motivelor;
- daca situatia descrisa in art. 19/Legea nr. 78/2014 face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

J. LITIGII:
Litigiile izvorte din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea prezentului contract sunt de competenta instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, numai daca partile contractante nu le-au rezolvat pe cale amiabila sau prin procedura medierii.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, ambele exemplare  avand aceeasi valoare juridica.

Anexa: Fisa postului

REPREZENTANTUL ORGANIZATIE-GAZDA                                VOLUNTAR
 Iosif  BALAN …………………                                          ………………………………………