Contractul - cadru de imprumut folosit de catre CAR Coeziunea Sociala

CASA DE AJUTOR RECIPROC
A.CAR Coeziunea Sociala

C O N T R A C T  D E  I M P R U M U T
Nr. _______ din data de ___.___._____

Prezentul contract de imprumut este un contract real, cu titlu oneros, translativ de proprietate si creator al obligatiei de restituire si se incheie intre urmatoarele parti:         
Casa de Ajutor Reciproc Coeziunea Sociala Bucuresti cu sediul in Bucuresti str. Bogota nr. 6 judetul 1, constituita in baza Legii nr. 540/2002 cu modificarile si completarile ulterioare si inregistrata la Judecatoria Sector 1 reprezentata prin Iosif BALAN, in calitate de Presedinte si Madalin OARGA, in calitate de Contabil Sef, denumita in prezentul contract C.A.R.
si
Membrul C.A.R. fisa nr. ___ doamna/domnul _______________________ nascut la data de ___.___._____ in loc. __________________ jud.(sect) _____________, cu domiciliul in BUCURESTI, STR. _________________ NR.___, BL.___, SC.___, ET.___, AP.___, SECT.___, posesor B.I.(C.I.) seria ____ nr. _________ eliberat(a) de ___________________ la data de ___.___._____ C.N.P. ______________________, membru in cadrul sectiei CAR '______', PENSIONAR telefon mobil ______________ telefon fix ______________, denumit in continuare IMPRUMUTAT.
Imprumutatul recunoaste ca a fost informat asupra conditiilor de creditare ale CAR prin intermediul formularului INFORMATII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI.
In baza cererii de imprumut nr. _____/___.___._____ aprobata, se incheie prezentul contract de imprumut in conditiile stipulate in contract si asupra carora partile au convenit de comun acord.
Împrumutatul declara si consimte în mod serios, liber și în cunoștință de cauză, la semnarea contractului de împrumut, că dispune de capacitatea de exercițiu necesară încheierii de acte juridice, nefiind  declarata o persoană  incapabilă de catre lege și nici oprită să încheie anumite contracte, iar temeiul dispozițiilor legale privind calitatea de împrumutat le cunoaște ca fiind accesibile și previzibile.
Împrumutatul declara că a înțeles că la momentul semnarii, obiectul contractului este un contract de împrumut, că obiectul prestației este împrumutul unei sume de bani și că este obligat să restituie împrumutul, conform clauzelor contractuale asumate.
Partile au discutat si sunt de acord asupra clauzelor din prezentul contract.

Art.1 OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Tipul de imprumut: traditional.
1.2 C.A.R. acorda IMPRUMUTATULUI un imprumut in suma de (in cifre) __________ adica (in litere) ______________________lei pe termen de ___ luni.
Art.2 ELIBERAREA IMPRUMUTULUI
2.1 Imprumutul se pune la dispozitia IMPRUMUTATULUI numai dupa perfectarea contractelor de garantie/Adeverintei-angajament ale girantilor si se plateste integral la data acordarii.
2.2 Imprumutul se acorda in numerar la casierie/prin virament bancar.
2.3 Imprumutatul se obliga ca la data acordarii imprumutului, din imprumutul primit, sa plateasca imediat si in mod obligatoriu, suma ce corespunde valorii fondului social ce nu a afost constituit pentru imprumutul solicitat.
Art.3 COSTUL TOTAL AL IMPRUMUTULUI, DOBANDA SI DOBANDA ANUALA EFECTIVA
3.1 Imprumutul se acorda cu o dobanda de _______% pe an la sold, care se achita astfel:
- la acordarea imprumutului.
3.2 Dobanda remuneratorie, care este dobanda datorata de imprumutat pentru suma de bani scadenta la un anumit termen, calculata pentru perioada anterioara implinirii termenului scadentei obligatiei este fixa si se calculeaza de la data acordarii imprumutului, inclusiv, pana la data rambursarii integrale a acestuia, exclusiv.
3.3 Calcularea dobanzii lunare remuneratorii datorate se efectueza astfel:
(Sold imprumut*Rata anuala dob (%) x 30 zile)/360.
3.4 Valoarea totala platibila de IMPRUMUTAT la data semnarii prezentului contract este de __________ lei si este formata din:
- imprumutul in valoare de _________ lei
- dobanda totala in valoare de ________ lei                                               
3.5 Dobanda anuala efectiva, la data semnarii prezentului contract, este de _______% pe an. Costul total al imprumutului cuprinde numai valoarea dobanzii calculate. In dobanda anuala efectiva este inclusa numai dobanda anuala, diferenta intre rata dobanzii la art.3.1 si DAE nu este un cost suplimentar, fiind determinata de formula diferita de calcul, prevazuta de lege.
3.6 Atunci cand nu se achita ratele la termenele scadente din contractul de imprumut, CAR percepe o penalizare de intarziere datorată pentru neachitarea ratelor la termenul scadent, calculate la suma nerambursata la scadenta, incepand cu a 31-a zi de intarziere fata de termenul scadent pentru restituirea ratei de imprumut, conform graficului de restituire.
3.7 Nivelul penalității de întârziere este de ____% pe an, iar suma penalitaților nu poate depăși rata restantă careia i se aplica.
3.8 În cazul în care împrumutatul devine debitor prin neplata la scadență a ratelor de împrumut, plata se va imputa mai întâi asupra ratelor, dobânzilor și  penalităților, în ordinea cronologică a scadenței acestora, începând cu cele mai vechi spre cele din luna curentă.
3.9 Dacă debitorul nu a respectat executarea obligațiilor în ordinea cronologică a scadenței acestora prevăzută la alin.(1), creditorul (CAR) are dreptul după ce a primit plata ca, într-un termen rezonabil, să indice debitorului datoria asupra căreia aceasta se va imputa.
3.10 Orice notificare cu privire la modificarea clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisa IMPRUMUTATULUI cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea acestora. IMPRUMUTATUL are la dispozitie 15 zile de la primirea notificarii pentru a comunica optiunea sa expresa scrisa de acceptare sau neacceptare a noilor conditii, nefiind aplicat principiul acceptarii tacite.
3.11 C.A.R. nu percepe nici-un fel de comision pentru imprumutul acordat.
Art.4 RAMBURSAREA IMPRUMUTULUI
4.1 IMPRUMUTATUL se obliga sa restituie C.A.R. imprumutul primit impreuna cu dobanda aferenta intr-un numar de _______ rate lunare, incepand cu data de ___.___._____.
4.2 Termenele de restituire a ratelor scadente  plus dobanzile aferente sunt prevazute IN GRAFICUL DE RAMBURSARE, ANEXA la contract. In toate cazurile, plata se va face mai intai asupra ratelor, apoi a dobanzilor si penalitatilor, in ordinea cronologica a scadentei acestora.
4.3 Modalitatea de plata si locul restituirii ratelor lunare scadente la termenele prevazute, se face astfel:
- numerar la casierie;
- prin virament/depunere numerar in contul RO36BRDE441SV84947644410, deschis la BRD;
4.4 Sumele achitate in conturile bancare ale CAR vor fi inregistrate in      contul IMPRUMUTATULUI pe baza extrasului de cont. Orice comisioane  sau taxe aferente  viramentelor sau depunerii de numerar in contul C.A.R percepute de unitatea bancara vor fi suportate de IMPRUMUTAT.
4.5 La solicitarea IMPRUMUTATULUI, imprumutul poate fi rambursat inainte de scadenta, dobanda calculandu-se numai pe perioada de utilizare.
4.6 In cazul in care drepturile banesti ce urmeaza a fi retinute si virate de catre unitatea la care este angajat IMPRUMUTATUL nu acopera integral nivelul ratei de  rambursat, acesta se obliga sa depuna in numerar la casieria CAR diferenta  respectiva. Nedepunere diferentei constituie rata scadenta si nerambursata, aplicand dispozitiile art. 3.6 din prezentul contract.
4.7 IMPRUMUTATUL este considerat de plin drept pus in intarziere la momentul indeplinirii termenului stipulat in contract pentru executarea obligatiei, cand, ca urmare a refuzului sau din neglijenta nu isi exercita obligatia de plata a ratelor si a dobanzilor scadente, in mod repetat. Prin refuz sau neglijenta in exercitarea obligatiei de plata, in mod repetat, se intelege nerestituirea ratelor si a obanzilor aferente la termenele de scadenta, dupa o perioada mai mare de 60 de zile de la scadenta acesteia.
4.8 Orice suma platita catre C.A.R de IMPRUMUTAT, indiferent de titlul si/sau  specificatia cu care acesta intelege sa efectueze plata, va stinge obligatiile  scadente inainte sau la data creditarii contului CAR cu contravaloarea platii, in ordinea stabilita de lege, chiar daca IMPRUMUTATUL a mentionat pe documentul cu care efectueaza plata ca doreste sa stinga alta datorie.
Art.5 GARANTAREA IMPRUMUTULUI
5.1 Imprumutul suma de __________ lei si dobanda aferenta in suma de ______ lei sunt garantate de IMPRUMUTAT prin:
- fondul social
- giranti
5.2 IMPRUMUTATUL  se obliga sa nu foloseasca aceiasi giranti pentru garantarea altei obligatii, pana la rambursarea integrala a tuturor sumelor rezultand din prezentul contract.
5.3 Fondul social al IMPRUMUTATULUI si respectiv al GIRANTILOR nu se poate retrage de la Casa de Ajutor Reciproc decat dupa rambursarea integrala a imprumutului, conform statutului si normelor interne de creditare ale C.A.R.
Art.6 OBLIGATII SI DREPTURI ALE PARTILOR
6.1 IMPRUMUTATUL se obliga:
a)Sa restituie imprumutul si dobanda calculata la termenele convenite conform GRAFICULUI DE RAMBURSARE (ANEXA);
b)Sa comunice in termen de 5 zile la C.A.R orice schimbare intervenita privind domiciliul, locul de munca, telefonul si actul de identitate;
c)Sa restituie C.A.R. toate cheltuielile efectuate pentru recuperarea imprumutului, a dobanzilor remuneratorii datorate neachitate la scadenta si a penalitatilor de intarziere la plata;
d)Sa asigure bunurile aduse drept garantii la o societate de asigurari agreata de Casa de Ajutor Reciproc, daca sau constituit asemenea garantii.
e) Obligația de a plăti se stinge doar atunci când împrumutul a fost restituit in totalitate.
f) În cazul decesului împrumutatului, obligația de restituire a împrumutului va trece la moștenitorii acestuia. Daca obligatia de plata a imprumutatului devine scadenta dupa decesul acestuia, mostenitorii imprumutatului sunt de drept in intarziere dupa trecerea a 15 zile de la data la care CAR i-a notificat.
g) obligatia de a constitui fondul social minim necesar pentru acordarea imprumutului.
6.2. Imprumutatul are dreptul:
a) Sa i se elibereze imprumutul, in conditiile convenite, conform cu prevederile art.2;
b) Sa ramburseze anticipat imprumutul si dobanzile aferente, calculate pana la data restituirii.
6.3 C.A.R. are dreptul:
a)Sa incaseze de la IMPRUMUTAT ratele și dobanda aferenta imprumutului acordat, in conditiile, cuantumurile si la termenele stabilite in prezentul contract;
b) să notifice imprumutatul printr-o adresa scrisa, in situatia in care IMPRUMUTATUL inregistreaza debite restante, avand scadenta depasita cu o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice si faptul ca, in conformitate cu prevederile contractului, este de plin drept pus in intarziere
c) C.A.R isi rezerva dreptul de gaj general conform art.2324 Cod Civil asupra tuturor bunurilor mobile si imobile prezente si viitoare aflate in patrimoniul IMPRUMUTATULUI si girantilor.
d) să aplice procedura legală de executare silită pentru recuperarea creanței de la debitorul rău-platnic, în cazul în care împrumutatul nu-și execută obligațiile contractuale
e) sa poata cere plata oricaruia dintre debitorii solidari, fara ca acestia sa ii poata opune beneficiul de deviziune. Urmarirea pornita contra unuia dintre  debitorii solidari nu impiedica CAR sa se indrepte impotriva celorlalti codebitori.
f) dreptul CAR ca la acordarea imprumutului sa incaseze fondul social minim necesar pentru acordarea imprumutului.
6.4 C.A.R. se obliga:
a)Sa puna la dispozitia IMPRUMUTATULUI suma imprumutata in conditiile convenite, in conformitate cu prevederile art.2 din prezentul contract;
b)Sa comunice IMPRUMUTATULUI, in termen de 5 zile de la inregistrarea solicitarii, situatia sumelor (reprezentand imprumut, dobanzi, etc.) ramase de restituit.
Art.7 LITIGII
7.1 Orice neintelegere rezultata din  prezentul  contract  va fi solutionata pe cale amiabila.
7.2 In cazul in care nu se ajunge la un acord, litigiul, altul decât suma de restituit, se va solutiona de instanta civila competenta.
Art.8 ALTE CLAUZE
8.1 Atunci cand nu se achita ratele de imprumut la termenele scadente, convenite la data acordarii imprumutului, procedura recuperării creanțelor nerestituite la termenele scadente este următoarea:
a) aplicarea, de catre CAR, de penalitati de intarziere la plata la nivelul stabilit prin contractul de împrumut, calculate la suma nerambursata la termenul scadent, incepand cu prima zi de intarziere fata de termenul stabilit pentru restituirea ratei de imprumut (conform graficului de restituire)
b) dupa termenul de 60 de zile de intarziere la plata ratelor, CAR poate notifica imprumutatul restant si girantii, chiar daca sunt pusi de plin drept in intarziere, cu obligația de a plăti ratele scadente neachitate într-un termen de 15 zile de la comunicarea notificării;
c) neîndeplinirea obligației de plată a ratelor restante până la termenul specificat în notificarea de punere în întârziere, va fi urmată de punerea în aplicare a procedurilor legale de executare silită a imprumutatului rău-platnic si a girantilor pentru recuperarea integrală a împrumutului acordat, în condițiile contractului de împrumut.
8.2 Prezentarea cu buna stiinta de catre IMPRUMUTAT la incheierea sau in  timpul derularii prezentului contract a unor date sau fapte neadevarate atrage raspunderea penala a acestuia.
8.3 Neexercitarea de catre C.A.R a oricarui drept prevazut in prezentul contract nu constituie o renuntare la acest drept, iar C.A.R va putea uza de el oricand pana la stingerea tuturor obligatiilor imprumutatului.
8.4 Imprumutatul este de acord si autorizeaza CAR sa obtina orice fel de date cu caracter personal inregistrate pe numele lui de la alta CAR sau de la un birou independent de credit, precum si ca CAR sa transmita datele imprumutatului cu caracter personal altei CAR sau la un birou independent de credit sau sa procedeze la inscrierea sa in baza de date ale debitorilor din sistemul CAR.
8.5 Prezentul contract poate fi modificat sau completat cu acordul partilor prin acte aditionale si intra in vigoare la data semnarii lui, dar nu inainte de primirea de catre C.A.R a documentelor de constituire a garantiilor asiguratorii prevazute la art.2.1 si art.5.
Art.9. PREVEDERI FINALE
9.1 Girantul (girantii) se obliga in solidar cu imprumutatul la rambursarea integrala a imprumutului contractat si dobanzilor aferente, a penalitatilor de intarziere stabilite in prezentul contract si altor cheltuieli datorate ca urmare a trecerii la aplicarea procedurii de executare silita a imprumutatului pentru nerestiturea imprumutului si a celorlalte costuri, la termenele specificate in contract, obligatie asumata si prin Declaratia–Angajament.

     (Girant 1)                 (Girant 2)
____________________        ____________________      

1)_________________         (2)_________________


9.2 Prezentul contract a fost incheiat astazi ___.___._____ in doua exemplare, fiecarei parti semnatare revenindu-i cate un exemplar.
9.3 Urmatoarele anexe fac parte integranta din prezentul contract de imprumut:
- Graficul de rambursare a ratelor scadente si dobanzilor aferente
- Angajamentul si Adeverinta de venit ale girantilor.


PRESEDINTE CAR,            Contabil Sef,                           IMPRUMUTAT,
Iosif BALAN                 Madalin OARGA                        (nume si prenume)

____________________      ____________________                (3)____________________


Aviz juridic,
____________________
numele și prenumele)

____________________CERTIFIC autenticitatea semnaturilor
___________ date in fata mea pe
contractul de imprumut si
angajamentul girantului
Reprezentant local
____________________

____________________