joi, 26 martie 2015

GHIDUL reprezentantilor teritoriali ai CAR "Coeziunea Sociala"


  GHIDUL
reprezentantilor teritoriali ai CAR "Coeziunea Sociala"
 
Cap. I            Actele normative si hotărârea de instanta care au stat la baza infiintarii CAR “Coeziunea Sociala”

1.      CAR “Coeziunea Sociala” este  o organizaţie neguvernamentala,  constituită prin asocierea voluntară pe baza liberului consimţământ, cu caracter privat, de caritate, de întrajutorare mutuală, de protecţie socială, non profit.
2.      CAR s-a constituit in baza Legii nr. 540/2002, privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor,  prin Hotararea Judecătoriei Sector 1 Bucuresti, data in dosarul  nr. 32590/299/2013), pe principiul asocierii prevăzut în OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. CAR “Coeziunea Sociala” este în evidenţa  BNR cu nr. RE-PJR-41-026375/2014.
3.      Actele normative si hotararea instantei sunt prezentate in Anexa nr. 1.
 Cap. II            Oferta de servicii a CAR “Coeziunea Sociala”
             
 1. Pe termen scurt, in perioada 2015-2019, CAR “Coeziunea Sociala” isi propune urmatoarea grila de evolutie:  

ANUL
Dobanda perceputa la  sumele imprumutate (procent anual)
Beneficiu acordat la cotizatia depusa (procent anual)
Cuantum maxim al unui imprumut (lei)
Nr. maxim de rate pentru restituirea imprumutului
Numar estimat de membri ai CAR, la nivel national
2015
8,5%
3,5%
20.000
24
250
2016
8,5%
4,0%
25.000
24
800
2017
8,5%
4,5%
30.000
24
1.200
2018
8,0%
4,5%
35.000
30
2.000
2019
7,5%
4,5%
40.000
36
2.500

 1. In plus, in situatia in care proiectul CAR “Coeziunea Sociala” cu tema Incluziune sociala prin microcredite si ajutor reciproc pentru persoane defavorizate si dezvoltarea spiritului civic in comunitatile locale, in special din zone rurale va fi selectionat si recomandat spre finantare in cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman, pentru perioada dec.2015 - nov.2017, echipa de proiect va asigura zilnic, intre orele 09.00 – 15.00, urmatoarele servicii membrilor CAR:
o   Consiliere financiar contabila in domeniul salariilor si pensiilor;
o   Consiliere juridica in domeniul salariilor si pensiilor;
o   Intermedierea incheierii unor polite de asigurare obligatorii a locuintelor si autoturismelor la un pret avantajos, negociat cu societatile de asigurare.
Solicitarile de consiliere vor putea fi trimise prin posta (clasica sau electronica), telefon/fax sau direct la punctul de lucru central (PLC)

Cap. III            Numirea reprezentantilor teritoriali si atributiile acestora

 1. In scopul facilitarii accesului cetatenilor din cele mai indepartate si izolate zone ale tarii la serviciile sale, CAR "Coeziunea Sociala" numeste, prin decizii ale Comitetului Director, reprezentanti teritoriali  - denumire generica, in care sunt cuprinsi:
a.       Reprezentantii locali, in situatia in care acestia coordoneaza activitatea CAR dintr-o singura localitate;  
b.      Reprezentantii zonali, in situatia in care acestia coordoneaza activitatea CAR din mai multe localitati;
c.       Sefii punctelor de lucru locale, in situatia in care acestia coordoneaza unul sau mai multe  puncte de lucru ale CAR.
 1. Reprezentantii teritoriali se numesc din randul cetatenilor cu o buna reputatie morala si profesionala, care au cunostinte si abilitati necesare in lucrul cu calculatorul si care dispun de o conexiune permanenta la Internet. Se recomanda ca reprezentantii teritoriali sa fie desemnati din randul persoanelor care, prin natura profesiei, vin in contact permanent cu cetatenii:  functionari publici, factori postali, asistenti sociali, invatatori, profesori, asistenti sanitari, angajati ai Primariilor, membri ai  Consiliilor Locale, Consiliilor Parohiale, reprezentanti ai unor ONG-uri, partide politice, sindicate si ai altor organizatii ale societatii civile.
3.      Comitetul Director al CAR emite decizia de numire a reprezentantului local sau zonal,  numai dupa inregistrarea de catre acesta a unei declaratii notariale pe proprie raspundere (Anexa nr.5).
 1. Reprezentantii teritoriali au urmatoarele atributii:
a.       Prezinta cetatenilor interesati oferta de servicii a CAR "Coeziunea Sociala" ;
b.      Acorda informatiile necesare inscrierii in CAR si trimite catre punctul de lucru  central al CAR, prin e-mail, fax sau posta, documentele care atesta inscrierea in CAR (cererea de inscriere, copia BI/CI, dovada obtinerii unui venit, dovada platii taxei de inscriere in CAR - adica 0,5% din venitul brut  si a cotizatiei lunare - min. 1% din venitul brut);
c.       Primeste prin posta sau curier contractele de imprumut si declaratiile-angajament ale girantilor, redactate de catre conducerea CAR in dublu exemplar si, dupa semnarea lor de catre beneficiari si giranti in prezenta sa, le contrasemneaza, apoi preda exemplarul 1 imprumutatului  si expediaza exemplarul 2 la  punctul  central de lucru al CAR. Cheltuielile de expeditie se suporta de catre beneficiarii de imprumuturi.
d.      Atunci cand in zona sa administrativa sunt inregistrate cel putin 30 de cereri de inscriere in CAR, reprezentantul teritorial poate solicita Comitetului Director al CAR, prin cerere scrisa, organizarea unui punct local de lucru, fapt ce presupune:
i.              Incheierea unui Contract de voluntariat intre CAR si reprezentantul teritorial (Anexa nr. 2);
ii.Predarea de catre CAR a chitantierelor necesare incasarii in numerar de catre reprezentantul teritorial a cotizatiilor si a altor contributii ale membrilor CAR;
iii.                      Deschiderea de catre CAR a unui subcont bancar, numirea ca utilizator de cont a reprezentantului teritorial si predarea catre acesta a unui card bancar  asociat subcontului respectiv.
5.      Dupa primirea chitantierelor, reprezentantul teritorial va putea incasa pe plan local cotizatii si alte contributii din partea membrilor CAR. De regula, decadal, dar cel mai tarziu in ultima zi lucratoare a lunii, sumele incasate vor fi depuse in contul central al CAR, pe baza de borderou centralizator (Anexa nr.3).
6.      La cererea expresa a unui solicitant de imprumut si cu avizul reprezentantului teritorial,  suma imprumutata se va vira de catre CAR in subcontul punctului local de lucru, urmand  ca aceasta sa fie extrasa ulterior cu ajutorul cardului bancar si predata imprumutatului,  in baza dispozitiei de plata a imprumutului (Anexa nr. 4).

Cap. IV            Procedura de inscriere si retragere  din CAR

 1. Persoana interesata sa devina membru al CAR completeaza Cererea-tip de inscriere (Formularul nr. 1) si o preda la punctul de lucru cel mai apropiat sau o expediaza direct la  punctul de lucru central al CAR, prin fax, e-mail sau prin posta, insotita de urmatoarele documente, in copie:
  1. Cartea/buletinul de identitate;
  2. Ultimul talon de pensie/adeverinta de salariat/dovada de venit;
  3. Chitanta/ordinul de plata a sumelor precizate la pct.2, lit. a-c.
 2. Persoana interesata sa devina membru al CAR plateste in contul colector al CAR “Coeziunea Sociala”, deschis la BRD-Agentia Carol, RO36BRDE441SV84947644410  sau in numerar, la punctele de lucru, o suma rezultata din adunarea:
  1. Taxei de inscriere in CAR, in cuantum de 0,5% din valoarea neta a pensiei/salariului/soldei solicitantului. Elevii, studentii si persoanele care nu au venituri, platesc o taxa de inscriere in valoare de 5 lei;
  2. Cotizatiei lunare, in cuantum de minim 1% din valoarea neta a pensiei/salariului/soldei solicitantului, dar nu mai mica de 10 lei;
  3. Contributia lunara la fondul de deces, in valoare de 5 lei. Contributia la fondul de deces este optionala.
 3. Asocierea in CAR are la baza principiul liberului consimtamant, fiecare cetatean ramane in asociatie atat timp cat considera ca statutul de membru ii satisface propriile interese. In momentul in care un asociat doreste sa se retraga din CAR, trebuie sa completeze o cerere scrisa (Formular nr. 3), precizand modul in care doreste sa intre in posesia fondului acumulat. Cererea de retragere se va analiza in prima sedinta a CD, care va stabili luna in care solicitantul va intra in posesia fondului acumulat din cotizatii.
 4. In caz de deces al unui membru CAR, asupra drepturilor banesti ale decedatului se vor aplica dispozitiile legale in vigoare in privinta dreptului de succesiune.
 Oferta de servicii a CAR pentru familiile elevilor si studentilor

 1.      Primirea in CAR a elevilor si studentilor se face in baza unei cereri individuale (Formularul nr. 2), semnata de catre un parinte / bunic/ tutor garant.
2.      La cererea de inscriere se vor anexa urmatoarele documente, in copie:
a.       Cartea de identitate sau certificatul de nastere pentru titular;
b.      Cartea de identitate pentru parinte / bunic/ tutor garant;
c.       Dovada de venit pentru parinte / bunic/ tutor garant;
d.      Carnetul de elev / legitimatia de student, cu viza pe anul in curs.
3.      Pana la varsta majoratului nu se acorda imprumuturi elevilor sau studentilor. Retragerea sau mutarea la alta CAR se vor efectua numai la cererea scrisa a parintelui / bunicului/ tutorelui garant.
4.      Elevii si studentii majori pot beneficia, in calitate de membri asociati, de toate serviciile CAR,  fara a mai fi necesar acordul scris al parintelui/tutorelui/bunicului garant.
5.      In conformitate cu Decizia CD din 02.07.2014, taxa de inscriere se stabileste in suma de 5 lei iar cotizatia minima lunara in suma de 10 lei/luna.

Cap. V            Procedura de plata a cotizatiei si a contributiei la fondul de deces

1.      Plata cotizatiei si a contributiei la fondul de deces se poate face in numerar, la punctele de lucru ale CAR sau prin ordin de plata bancar. Pe fiecare ordin de plata sau chitanta, se vor specifica:
a.       Numele si prenumele membrului CAR;
b.      CNP-ul membrului CAR;
c.       Ce reprezinta plata respectiva
2.      Membrii CAR au obligatia de a pastra documentele doveditoare ale tuturor platilor, pentru  eventuale confruntari ulterioare cu evidentele din baza de date centrala a CAR.
3.      Recomandam, pe cat posibil, plata anticipata pe mai multe luni, atat a cotizatiei cat si a fondului de deces, pentru micsorarea taxelor aferente transferurilor interbancare.
4.      Recomandam, de asemenea, cotizarea lunara de catre membrii CAR cu sume care sa nu dezechilibreze bugetul familiilor acestora, pentru  constituirea din timp a unei rezerve de bani egala cu 1-2 salarii/pensii, astfel incat, la nevoie, sa poata imprumuta oricand sume egale cu  3 - 6 salarii/pensii.
5.      Dupa ce cotizatia ajunge la cuantumul salariului brut/pensiei brute, membrul CAR nu mai este obligat sa depuna cotizatii lunare, beneficiind in continuare, pe durata nelimitata, de toate drepturile de care se bucura membrii CAR. 

Cap. VI            Procedura de contractare si restituire a unui imprumut

 

1.      Membrii CAR au dreptul sa contracteze un imprumut in suma de 3 ori cotizatia existenta la data intocmirii cererii, daca au cel putin 3 luni vechime in CAR. In momentul in care cele doua conditii sunt indeplinite (vechimea in CAR si cuantumul cotizatiei), membrul CAR interesat completeaza o Cerere de imprumut (Formularul nr. 4) si o expediaza prin posta, fax sau e-mail catre Secretariatul CAR, care inregistreaza cererea. Daca una din conditii nu este indeplinita, cererea nu va fi inregistrata. Cererea, intocmita statutar si inregistrata la Secretariat, se inscrie in tabelul corespunzator postat pe internet, pentru a se putea urmari situatia acesteia. Cererea de imprumut va fi insotita de:
a.       Adeverinta  de venit (Formular nr. 5) sau, dupa caz, talonul de pensie
b.      Angajamentul girantului/girantilor (Formularul nr. 6)
2.      Intre 25-30 ale fiecarei luni, Comitetul Director (CD) al CAR analizeaza toate cererile de imprumut care indeplinesc conditiile statutare, aflate in asteptare, si stabileste pentru fiecare beneficiar de imprumut luna in care se va acorda imprumutul, cuantumul acestuia precum si numarul de rate in care trebuie restituit. 
3.       In baza Deciziei CD, contabilul CAR  redacteaza Contractul de imprumut (Formularul nr. 7), desfasuratorul ratelor si Angajamentul girantului/girantilor, in 2 exemplare,  apoi le expediaza reprezentantului teritorial al CAR.
4.      Solicitantul de imprumut si girantul/girantii sai se vor identifica cu cartea de identitate si vor semna contractul de imprumut si angajamentele girantilor in fata reprezentantului teritorial al CAR, in locul, la data si ora stabilite de acesta. Dupa semnarea celor doua exemplare, imprumutatul va primi ex.1 al contractului de imprumut si desfasuratorul de rambursare a sumei imprumutate, iar exemplarul nr. 2 va fi returnat de catre reprezentantul teritorial la sediul central al CAR.
5.      Dupa primirea contractului de imprumut la sediul central, CAR va plati imprumutul, imprumutatul putand opta fie pentru ridicarea  banilor in numerar, de la punctul de lucru, fie pentru virarea banilor in contul personal sau trimiterea sumei prin mandat postal la domiciliul sau.
6.       Imprumutul contractat se restituie conform desfasuratorului agreat la semnarea contractului. Plata ratelor se face in conformitate cu precizarile stipulate pentru plata cotizatiei. In situatia in care, din motive financiare, imprumutatul doreste sa amane plata unei rate, acesta va informa despre intentia sa CD, direct sau prin intermediul reprezentantului teritorial, cu cel putin 2 saptamani inainte de data la care ar fi trebuit sa achite rata lunara. Amanarea unei rate se poate face cel mult de doua ori intrun an de zile.

Cap. VII            Alte precizari

Pentru acoperirea cheltuielilor aferente indeplinirii atributiilor (birotica, telefonie, Internet, taxe postale, intruniri cu membrii CAR, etc), la sfarsitul fiecarui an financiar, CAR Coeziunea Sociala va repartiza reprezentantului teritorial o cota parte din beneficiul total realizat la nivelul CAR Coeziunea Sociala, in concordanta cu volumul activitatii desfasurate de acesta, respectiv o suma cuprinsa intre 2 - 2,5% din media anuala a cotizatiilor depuse de catre membrii CAR din zona coordonata,  fie prin adaugare la cotizatia reprezentantului, fie in subcontul punctului local de lucru, in functie de optiunea reprezentantului teritorial.

Cap. VIII            Anexe si formulare

2.      Anexa nr.2 - Contract de voluntariat,inclusiv Fisa postului

3.      Anexa nr.3 - Borderou centralizator

4.      Anexa nr.4 – Dispozitia de plata pentrusuma imprumutata

5.      Anexa nr.5 - Declaratie notariala pepropria raspundere

6.      Formularulnr. 1 - Cerere de inscriere in CAR

7.      Formularulnr. 2 - Cerere de inscriere in CARa elevilor si studentilor

8.      Formularulnr. 3 – Cerere de retragere din CAR

9.      Formularulnr. 4 - Cerere de imprumut

10.  Formularulnr. 5 - Adeverinta de venit

11.  Formularulnr. 6 - Adeverinta de venit si Angajamentgirant

12.  Formularulnr. 7 - Contract de imprumut.Puncte de contact uzuale in cadrul CAR “Coeziunea Sociala”

·         Adresa postala a punctului de lucru central (PLC): Bucuresti, Sector 1,  str. Pajurei nr. 13, cod postal 013152, Oficiul Postal nr.26
·         Fax: 0314.379.581
Adrese de email si numere de telefon:
·         Secretariat:  car.coeziuneasociala@gmail.com; Tel. 0736.600.961
·         Compartimentul financiar-contabil:  car.financiar.cs@gmail.com; Tel 0736.601.000
·         Compartimentul juridic:  car.juridic.cs@gmail.com; Tel. 0736.601.110

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile sunt permise in scopul informarii mai rapide si reciproce a membrilor CAR, in legatura cu unele probleme de natura tehnica ce pot sa apara in procesul de logare si folosire a serviciului de vizualizare online a situatiilor financiare.