Procedura de lucru de la distanta si lucrul nemijlocit cu publicul si membrii CAR

Sectiunea I                       Inscrierea in CAR si depunerea de cotizatii (operatiuni de la distanta)

Se pot inscrie in CAR cetatenii domiciliati in toate localitatile tarii, astfel:

(1)   Persoana interesata completeaza cererea de inscriere (clici aici) si o expediaza la sediul central al CAR, prin posta sau curier, la adresa: Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, cod postal 013152, Sector 1, sau prin e-mail la car.coeziuneasociala@gmail.com (in format PDF), insotita de copia cartii de identitate pe care a inscris olograf  textul "Conform cu originalul", data si semnatura.

(2)   Se plateste in contul CAR, RO36BRDE441SV84947644410, cod fiscal 32335691, taxa de inscriere in CAR, in suma de 10 lei,  si o cotizatie minima de 30 lei, maximul acesteia nefiind plafonat.

(3)   Inscrierea in CAR a minorilor, de catre parinti, bunici sau tutori, in cadrul programului special denumit "Economii pentru copii", se face prin completarea formularului special dedicat (clic aici).

(4)   Membrii CAR nu sunt obligati sa depuna cotizatii cu o anumita periodicitate. Fiecare depune cotizatie cand si cat doreste. Pe ordinul/mandatul de plata se vor mentiona: numele si prenumele membrului CAR, codul numeric personal si detalierea sumelor platite (taxa inscriere, cotizatie sau rata).

 

Sectiunea II                    Acordarea imprumuturilor in localitati nearondate unui reprezentant teritorial al CAR (operatiuni de la distanta)

(1)   Membrul CAR completeaza si trimite la car.coeziuneasociala@gmail.com (in format PDF) cererea de imprumut (clic aici), insotita de documentele necesare acordarii imprumutului, dupa cum urmeaza:

a)      Copia cartii de identitate;

b)      Adeverinta de venit (clicaici)/talonul de pensie;

c)      Documentele girantilor (2 giranti pentru sume mai mici sau egale cu 5.000 lei si 2-3 giranti pentru sume mai mari), respectiv:

                                                              i.      Copie dupa cartea de identitate;

                                                            ii.      Adeverinta de venit (clic aici) sau talonul de pensie;

                                                          iii.      Declaratie angajament (clic aici) completata - mai putin la rubricile "Contractul de imprumut nr. ..." si "Data", acestea urmand a fi completate in momentul semnarii contractului de imprumut;  

(2)   Dupa inregistrarea cererii de imprumut si a anexelor, aceasta este analizata de catre Comitetul de Imprumuturi al CAR iar rezultatul se comunica membrului CAR.

(3)   Daca cererea este aprobata, membrul CAR inregistreaza la Notariatul public sau la un cabinet de avocatura, o declaratie pe propria raspundere, cu urmatorul continut:  "Subsemnatul/a .................., in calitate de membru al Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc Coeziunea Sociala, ma angajez sa actionez pentru si in numele Asociatiei, in localitatea/zona ..................... In acest scop, voi desfasura activitati legate de promovarea scopului asociatiei, inscrierea de noi membri, verificarea identitatii persoanelor, autenticitatii documentelor si a semnaturilor olografe date pe documentele de inscriere si pe cele necesare acordarii imprumuturilor", apoi o scaneaza si o trimite pe e-mail la punctul central de lucru al CAR, situat in Bucuresti, str. Pajurei, nr.13, Sector 1. Aceasta declaratie nu are limita de valabilitate si poate fi folosita si ulterior de catre declarant, pentru obtinerea altor imprumuturi. Mai mult, declaratia poate fi folosita oricand de catre declarant pentru initierea procedurii de acreditare ca reprezentant teritorial al CAR, daca va dori si daca va putea sa indeplineasca aceasta functie.

(4)   Dupa primirea documentelor, CAR intocmeste si trimite contractul de imprumut la domiciliul imprumutatului, prin e-mail, posta sau curier, conform optiunii exprimate, acesta suportand taxele aferente acestei  expeditii.

(5)   Imprumutatul si girantii semneaza contractul de imprumut, apoi se pregatesc de expeditie toate documentele originale care alcatuiesc dosarul de imprumut, respectiv:

a)      Contractul de imprumut, in 2 (doua) exemplare (Atentie! Imprumutatul va semna pe fiecare fila a contractului, in coltul din dreapta jos - pe ambele exemplare ale contractului)

b)      Adeverinta de salariu a imprumutatului sau talonul de pensie, in original;

c)      Adeverintele de salariu ale girantilor sau taloanele de pensie, in original;

d)     Declaratiile-angajament ale girantilor, in original;

e)      Copiile cartilor de identitate ale imprumutatului si girantilor. Pe aceste copii, posesorii vor scrie textul "Conform cu originalul", vor inscrie data si vor semna.

(6)   Imprumutatul expediaza prin posta sau curier, la sediul central al CAR, dosarul de imprumut.

(7)   Dupa primirea si verificarea celor 2 exemplare originale ale contractului si a documentelor aferente dosarului de imprumut, CAR plateste imprumutul in contul bancar al imprumutatului sau ii trimite prin mandat postal (conform dorintei acestuia)  si expediaza pe adresa postala a imprumutatului ex.2 al contractului de imprumut, insotit de instiintarea privind costurile de transfer/expeditie a banilor.

(8)   Pentru imprumutul in limita fondului social nu sunt necesari giranti si nici declaratie notariala. Se trimite la CAR doar o cerere(clic aici), insotita de copia CI, pe care membrul respectiv a inscris olograf  textul "Conform cu originalul", data si semnatura.

 

Sectiunea III                 Inscrierea in CAR si acordarea imprumuturilor prin intermediul unui  reprezentant teritorial al CAR (operatiuni de la distanta)

(1)   Persoana interesata sa se inscrie in CAR sau sa obtina un imprumut depune/trimite la reprezentantul teritorial (denumit in continuare RT) documentele de inscriere in CAR si dosarul de imprumut conform indicatiilor de la Sectiunile I si II ale prezentei proceduri de lucru.

(2)   RT scaneaza documentele si le trimite la punctul central de lucru al CAR.

(3)   Dupa aprobarea imprumutului, CAR trimite la RT, pe e-mail, contractul de imprumut (in  doua exemplare).

(4)   RT stabileste, de comun acord cu imprumutatul, locul, data si ora intalnirii (inclusiv cu girantii),  pentru semnarea contractului de imprumut.

(5)   RT printeaza cele doua exemplare ale contractului de imprumut, apoi il asista pe imprumutat sa semneze olograf, pe ambele exemplare de contract :

a)      pe fiecare pagina, in coltul din dreapta jos

b)      la sf. contractului, la rubrica "Imprumutat"

c)      sub rubrica "Reprezentant local" , cere imprumutatului sa scrie, olograf, textul: "Am citit si am inteles continutul prezentului contract, negociat in prealabil cu CAR. Bun si aprobat pentru suma de (in cifre) ....  (in litere) lei", text sub care va scrie numele, prenumele, semnatura si data; 

(6)   RT solicita girantilor cartile de identitate, verifica daca corespund cu copiile aflate la dosar, apoi ii asita la urmatoarele operatiuni:

a)      semnarea, pe ambele exemplare ale contractului, la rubricile "Girant 1", "Girant 2", "Girant 3";

b)      inscrierea pe copia CI proprie, a textului "Conform cu originalul", a datei si a semnaturii;

c)      inscrierea pe Declaratia-angajament a numarului si a datei contractului. Data semnarii Declaratiei-angajament va fi data de inregistrare a contractului de imprumut.

(7) La rubrica "Reprezentant teritorial", prin care RT certifica identitatea imprumutatului si a girantilor,  acesta scrie numele si prenumele si semneaza.

(8)   RT pregateste plicul/coletul postal cu toate documentele originale din dosarul de imprumut si il expediaza pe adresa: CAR COEZIUNEA SOCIALA, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, Bucuresti, respectiv:

a)      cele 2 ex. ale contractului de imprumut, semnate de imprumutat si giranti;

b)      1 ex. al ofertei precontractuale de imprumut semnata de catre imprumutat;

c)      toate documentele originale care au compus dosarul de imprumut (cereri, adeverinte de venit, declaratiile-angajament, copiile CI).

(9)   Costurile expeditiei documentelor de la imprumutat catre CAR si de la CAR catre imprumutat vor fi suportate  de catre imprumutat. In ziua in care plicul/coletul soseste la punctul central de lucru al CAR din Bucuresti, consilierul de serviciu verifica documentele si, daca acestea respecta conditiile impuse de procedura, conform indicatiilor de mai sus, se va plati imprumutul. De asemenea, in aceeasi zi, CAR va trimite pe adresa de corespondenta a imprumutatului, prin posta, un exemplar al contractului de imprumut, semnat si stampilat de catre presedintele CAR.

 

Sectiunea IV                 Retrageri partiale din cotizatie si retragerea din CAR (operatiuni de la distanta)

(1)   Membrii CAR  pot sa retraga cand si cum doresc sume din cotizatia depusa, cu o simpla cerere (clic aici) trimisa pe e-mail, insotita de copia CI, pe care membrul respectiv a inscris olograf  textul "Conform cu originalul", data si semnatura. Conditia pentru a ramane membru al CAR este aceea de a se pastra o cotizatie de minim 30 lei .

(2)   Membrii CAR imprumutati pot face retrageri de fond social numai dupa achitarea integrala a imprumutului.

(3)   Pentru retragerea definitiva din CAR, se trimite pe e-mail o cerere de retragere (clic aici) insotita de copia CI, pe care membrul respectiv a inscris olograf  textul "Conform cu originalul", data si semnatura.

(4)   Pentru retragerea definitiva din programul "Economii pentru copii", parintii/tutorii trimit  pe e-mail o cerere de retragere (clic aici) insotita de copia CI propriu si copia certificatului de nastere al minorului. Pe ambele copii, parintele/tutorele  inscrie olograf  textul "Conform cu originalul", data si semnatura.

 

Sectiunea V                    Lucrul nemijlocit cu publicul si membrii CAR

Toate operatiunile enumerate la sectiunile I - IV, se pot derula si in mod direct, prin prezentarea celor interesati la Punctul Central de Lucru al CAR (denumit prescurtat PLC), situat in Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, in cadrul programului zilnic de lucru cu publicul. 

De retinut ca la PLC platile si incasarile se pot face doar in numerar.

 

Persoanele care doresc mai multe informatii pot descarca si studia documentele de baza ale activitatii CAR, respectiv:

  • Statutul Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc Coeziunea Sociala (clic aici).
  • Regulamentul Activitatii Financiare (clic aici).

 

COMITETUL DIRECTOR AL CAR