joi, 9 aprilie 2020

DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR cu privire la aplicarea in cadrul CAR COEZIUNEA SOCIALA a prevederilor OUG nr. 37 din 30.03.2020 privind acordarea unor facilitați pentru creditele acordate de instituții de credit si instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori și a prevederilor HG 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020

Art. 1                 Obligația de plata a ratelor împrumuturilor acordate de CAR pana la data de 30.03.2020 se poate suspenda la cererea împrumutaților, cu pana la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.
Art. 2                 Pot solicita suspendarea obligației de plata a ratelor doar împrumutații care îndeplinesc, cumulat, următoarele condiții:
a)      împrumuturile au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;
b)      data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de împrumut, este ulterioara datei de intrare în vigoare a prevederilor OUG nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;
c)      împrumuturilor nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
d)     nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau împrumutații au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată în condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din OUG nr. 37/2020.
Art. 3                 Termenul de rambursare a împrumutului se va prelungi cu o perioada egala cu suspendarea obligației de plată.
Art. 4                 Pot beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor împrumutatul ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiția transmiterii solicitării către CAR cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020.
Art. 5                 Împrumutatul declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă şi se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente împrumutului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 etc.
Art. 6                 Pentru a beneficia de suspendarea rambursarii ratelor, cei interesati vor trimite catre CAR o cerere scrisa insotita de declaratia pe propria răspundere si o copie a actului de identitate, prin posta/curier, prin depunere la PLC sau prin e-mail, la datele de contact precizate in contractul de imprumut, cel mai tarziu pana la 45 de zile de la intrarea in vigoare a OUG 37/30.03.2020.
Art. 7                 Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării împrumutatului în temeiul prevederilor OUG nr. 37/2020 se realizează fără încheierea de acte adiţionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a împrumutului, transmisă de CAR debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Toate garanţiile aferente contactului de împrumut se menţin. Efectele modificării contractelor de împrumut potrivit prevederilor OUG nr. 37/2020 se extind de drept asupra oricăror codebitori, garanţi, inclusiv fideiusori, care au garantat obligaţia împrumutatului, precum şi a oricăror alte părţi ale contractului de imprumut astfel modificat.
Art. 8                 Odata cu notificarea debitorului principal, CAR notifică şi garantul/garantii cu privire la prelungirea valabilităţii angajamentului de garantare în condiţiile prevederilor art.  7 
Art. 9                 Notificarea împrumutatului și a giranților se realizează în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de împrumut sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de CAR, conform opţiunii exprimate de debitor.
Art. 10             Dobânda datorată de împrumutat corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul împrumutului existent la sfârşitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a împrumutului. În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată se menţine rata de dobândă la nivelul prevăzut în contractul de împrumut iniţial încheiat între împrumutat şi CAR.
Art. 11             Se aproba modelul de cerere (Anexa 1) și de declarație pe propria răspundere (Anexa 2) ce se vor completa de solicitanții facilității de amânare a platii ratelor conform prevederilor OUG nr.37/2020.
Art. 12             Se aprobă modelul de răspuns la cererile împrumutaților pentru amânarea ratelor la împrumut (Anexa 3 – răspuns pozitiv și Anexa 4 – răspuns negativ) și modelul de notificare a clauzelor contractuale modificate ca urmare a cererii de amânare a ratelor la împrumut aprobate (Anexa 5).
Art. 13             Decizia CD nr 200/02.04.2020 se abroga.
Art. 14             Prevederile prezentei Decizii se pun în aplicare de către consilierul de serviciu principal și contabilul șef.

Data adoptarii:  08.04.2020
Numele si prenumele
membrilor CD
Cum au votat:
Pentru
Impotriva
Abtineri
Apostol Catalin Constantin
X


Balan Iosif
X


Caloian Monica
X


Mihai Vasile
X


Rinciog Dumitru
X
Nota: Prezenta Decizie a fost adoptata conform tabelului de mai sus, dupa dezbateri si vot de la distanta.


Vizat, Compartiment Juridic,                                  Vizat, Compartiment Financiar-Contabil,
                    Mihai Vasile                                                                       Oarga MadalinAnexa 1 - Model de cerere de suspendare plata rate

Subsemnata/ul _________________________________________________, membră/u a/al Asociației CAR ”Coeziunea Socială”, cu domiciliul în ____________________ str. _______________________, nr. ___, bloc ______, sc. ___, ap. ____, cod _________, jud./sector __________, CNP ______________________, posesor al BI/CI seria ____ nr. _________, eliberat/ă la data de ___.___._____ de către _________________, având în vedere prevederile OUG nr.37/2020 și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr.270/2020, vă rog să aprobați suspendarea plății ratelor la împrumutul contractat de subsemnata/ul de la CAR ”Coeziunea Socială” conform contractului de împrumut nr. ____________ din data de ___.___._____ pe o durată de _______ luni, începând cu rata lunii ______________ 2020.
Menționez că nu înregistrez rate scadente restante la data depunerii prezentei cereri.


Doresc să primesc răspunsul la solicitarea mea prin:

O - Telefon (Voce, sms, WhatsApp), la nr. fix_________________ sau  mobil _________________
O - E-mail  la adresa       __________________________________________________­­­­­__________
O – Poșta Română (cu suportarea taxelor poștale) la adresa ________________________________
________________________________________________________________________________

Atașez cererii mele :
-          copia cărții/buletinului de identitate;
-          declarația pe propria răspundere.


Data: ___.___.______
_______________________________________________________
                                                           (numele, prenumele, semnătura)


Anexa 2 - Model declaratie pe proprie raspundere
(clic aici pentru descarcarea formularului)


Subsemnata/ul ________________________________, membra/u a/al Asociației CAR ”Coeziunea Socială”, cu domiciliul în ____________________ str. ________________, nr. ___, bloc ______, sc. ___, ap. ____, cod _________, jud./sector _________________, CNP ______________________, posesor al BI/CI seria _____ nr. __________, eliberat/ă la data de ___.___._____ de către ___________________________,
cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații,
declar pe propria răspundere că mi-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și mă aflu în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente împrumutului contractat ca urmare a intervenției următoarelor cauze :
______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________.
Aceasta este declarația mea, pe care o dau, o susțin și o semnez.


Data: ___.___.______
________________________________________________
                                                           (numele, prenumele, semnătura)

Anexa 3 - Model de raspuns pozitiv la cererile de amanare a ratelor

Doamnei/Domnului ___________________________________________________
Adresa: _____________________________________________________________

Ca urmare a cererii de suspendare a plății ratelor de împrumut, în baza prevederilor OUG nr. 37/2020 și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 270/2020, înregistrată la nr. ______ din _____________ vă comunicăm următoarele :
Cererea dumneavoastră de suspendare a ratelor a fost aprobată de Comitetul Director al CAR în următoarele condiții :
·         Număr de rate aprobate a fi suspendate _____, începând cu luna ______________;
·         Perioada de împrumut stabilită inițial în contractul de împrumut va fi prelungită cu numărul ratelor suspendate în baza prevederilor legale susmenționate;
·         Dobânda aferentă lunilor de suspendare a ratelor va fi capitalizată la soldul împrumutului existent la finele perioadei de suspendare și rămas de plată și va fi repartizată în mod egal pe toată durata până la finele achitării ratelor rămase.

Președintele CAR ”Coeziunea Socială”
Iosif BĂLAN

Anexa 4 - Model de raspuns negativ la cererile de amanare a ratelor

Doamnei/Domnului ___________________________________________________
Adresa: _____________________________________________________________


Ca urmare a cererii dumneavoastră de suspendare a plății ratelor de împrumut în baza prevederile OUG nr.37/2020 și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr.270/2020, înregistrată cu numărul ______ din data de ___.___.2020, vă comunicăm următoarele :
Cererea dumneavoastră de suspendare a ratelor NU a fost aprobată de Comitetul Director al CAR din următoarele motive/considerente:
______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________.

Președintele CAR ”Coeziunea Socială”
Iosif BĂLAN


Anexa 5 - Model de notificare privind modificarea conditiilor contractuale

Doamnei/Domnului _______________________________________________________
Adresa: _______________________________________________________________________

NOTIFICARE

privind modificarea condițiilor contractuale a împrumutului acordat, ca urmare a cererii de suspendare a plății ratelor în baza prevederilor OUG nr.37/2020

            Ca urmare a cererii nr. _____ din data de ___.___.2020, aprobată, în contractul de împrumut nr. ________ din ___.___._____ încheiat între:
Casa de Ajutor Reciproc ”Coeziunea Socială” cu sediul în Bucuresti str. Bogota nr. 6 sector 1, telefon 0760698672, constituita in baza Legii nr. 540/2002 cu modificarile si completarile ulterioare si inregistrata la Judecătoria Sector 1 reprezentată prin Iosif BĂLAN, în calitate de Președinte și Mădălin OARGĂ, în calitate de Contabil Șef, denumită în prezenta notificare C.A.R.
și
Membrul C.A.R. doamna/ul ____________________________________________ cu domiciliul în ____________________________________________ posesor B.I.(C.I.) seria ___ nr. __________ eliberat(ă) de ________________ la data de ___.___._____ C.N.P. _______________________, membru în cadrul secției CAR ___________, denumit în continuare ÎMPRUMUTAT,
împreună cu giranții :
______________________________________
______________________________________
______________________________________

au intervenit următoarele modificări :

1.                  Se suspendă plata ratelor pe o durată de _____ luni, începând cu rata lunii __________ 2020 (scadentă la data de ___.___.2020).
2.                  Dobânda aferentă perioadei de suspendare în sumă de __________ lei se va capitaliza la valoarea împrumutului de la finele perioadei de suspendare, respectiv ____________ lei, noua valoare fiind de ___________ lei. Valoarea împrumutului rămas astfel majorat se va plăti în numărul de _____ rate rămase de plată, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, calculându-se corespunzător dobânda la soldul lunar al împrumutului rămas de restituit, conform metodologiei de calcul prevăzut în contract.
3.                  Se prelungește durata contractului și implicit durata constituirii garanțiilor giranților cu perioada de suspendare a plății ratelor, respectiv cu _____ luni.

Anexă : graficul de rambursare refăcut conform prezentei notificări și a prevederilor legale menționate.

Prezenta notificare a fost întocmită în baza prevederilor OUG nr.37/2020 și a Normelor de aplicare aprobate prin HG nr.270/2020 și va fi adusă la cunoștință atât împrumutatului cât și giranților acestuia, prin  Poșta Română, cu suportarea de către petent a taxelor poștale.

Președinte                                                                               Contabil șef
Iosif BĂLAN                                                                         Mădălin OARGA