vineri, 25 iunie 2021

Se convoaca Adunarea Generala a Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc

 


 

DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR

cu privire la convocarea Adunării Generale

 

Art.1 În baza art. 34 din Statutul Asociației Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială", inregistrat sub nr.208/15.03.2021 în evidențele Asociației (clic aici pentru accesare) si validat de catre Judecatoria Sectorului 1 prin  încheierea din 03.06.2021 pronuntata in Dosarul nr.13770/299/2021 (clic aici pentru accesare), se convoacă Adunarea Generală în ziua de 27.07.2021, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:

Nr crt

Ordinea de zi a Adunarii Generale

Buletin de vot aferent

1

Prezentarea, dezbaterea si supunerea la vot a Raportului Comitetului Director pentru activitatea desfasurata in anul 2020 (clic pe document):

 • Proiect initial (se posteaza la 12.07.2021- clic aici)
 • Proiect final (se posteaza la 19.07.2021 - clic aici)
 • Hotararea adoptata de Adunarea Generala (se posteaza la finalizarea AG, respectiv pe 27 sau pe 29.07.2021)-clic aici

Buletin de vot

(Clic aici pentru descarcare si tiparire)

- se posteaza pe 19.07.2021

2

Descărcarea Comitetului Director cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru mandatul 2016-2021

 • Proiect initial (se posteaza la 12.07.2021- clic aici)
 • Proiect final (se posteaza la 19.07.2021 - clic aici)
 • Hotararea adoptata de Adunarea Generala (se posteaza la finalizarea AG, respectiv pe 27 sau pe 29.07.2021)-clic aici

3

 Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020 (clic pe document):

 • Proiect initial (se posteaza la 12.07.2021- clic aici si aici)
 • Proiect final (se posteaza la 19.07.2021- clic aici si aici
 • Hotararea adoptata de Adunarea Generala (se posteaza la finalizarea AG, respectiv pe 27 sau pe 29.07.2021) -clic aici

4

Prezentarea, dezbaterea si  supunerea la vot a Raportului Comisiei de cenzori pe anul 2020 (clic pe document):

 • Proiect initial (se posteaza la 12.07.2021 - clic aici)
 • Proiect final (se posteaza la 19.07.2021 - clic aici)
 • Hotararea adoptata de Adunarea Generala (se posteaza la finalizarea AG, respectiv pe 27 sau pe 29.07.2021) -clic aici

5

Dezbaterea și aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 (clic pe document):

 • Proiect initial (se posteaza la 12.07.2021 - clic aici)
 • Proiect final (se posteaza la 19.07.2021 - clic aici)
 • Hotararea adoptata de Adunarea Generala (se posteaza la finalizarea AG, respectiv pe 27 sau pe 29.07.2021)-clic aici

6

Dezbaterea si adoptarea Regulamentului Adunarilor Generale (modificat la data  de 03.06.2021 ca urmare a  încheierii pronunțate de JudecatoriaSectorului 1 in Dosarul 13770/299/2021) (clic pe document):

 • Proiect initial (se posteaza la 12.07.2021 - clic aici)
 • Proiect final (se posteaza la 19.07.2021 - clic aici)
 • Hotararea adoptata de Adunarea Generala (se posteaza la finalizarea AG, respectiv pe 27 sau pe 29.07.2021)-clic aici

7

Validarea numarului de membri din componenta Comitetului Director (clic pe document):

 • Proiect initial (se posteaza la 12.07.2021 - clic aici)
 • Proiect final (se posteaza la 19.07.2021 - clic aici)
 • Hotararea adoptata de Adunarea Generala (se posteaza la finalizarea AG, respectiv pe 27 sau pe 29.07.2021) -clic aici

8

Alegerea membrilor Comitetului Director pentru mandatul 2021-2026 (clic pe document):

 • Lista candidatilor (clic aici pentru accesare) si buletinul de vot (se posteaza la 19.07.2021)
 • Hotararea adoptata de Adunarea Generala (se posteaza la finalizarea AG, respectiv pe 27 sau pe 29.07.2021) -clic aici

9

Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori pentru mandatul 2021-2026 (clic pe document):

 • Lista candidatilor (clic aici pentru accesare) si buletinul de vot (se posteaza la 19.07.2021)
 • Hotararea adoptata de Adunarea Generala (se posteaza la finalizarea AG, respectiv pe 27 sau pe 29.07.2021) -clic aici

Art.2 În situația nerealizării cvorumului de jumătate plus unu din nr. membrilor la data primei convocări, Adunarea Generală se reconvoacă pentru ziua de 29.07.2021, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi. În ipoteza neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare a Adunării Generale, CD al CAR va publica pe pagina de internet a Asociației, la data de 27.07.2021, un comunicat cu informații utile tuturor membrilor.

Art.3 Numărul membrilor organelor de conducere se stabilește după cum urmează:

a.          5 membri în Comitetul Director;

b.         3 membri în Comisia de Cenzori.

Art.4 Mod de lucru la prima și la a doua convocare a Adunării Generale:  

4.1.       Adunarea Generală se desfășoară la distanță, fără prezența fizică a membrilor.

4.2.       Membrii își pot exercita dreptul de vot prin utilizarea formularului buletinului de vot. Formularul buletinului de vot poate fi obținut de pe pagina de internet a asociației începând cu data de 19.07.2021.

4.3.        Buletinele de vot pot fi comunicate, personal,  până la data de 26.07.2021, ora 12:00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 28.07.2021, ora 12:00 pentru a doua convocare, prin următoarele modalități:

a.     Depunere directă, la adresa Punctului de Lucru Central (PLC) situat in Bucuresti, str. Pajurei, nr.13, Sector 1;

b.    Prin poștă, cu scrisoare recomandată, la adresa PLC;

c.     Prin curier, la adresa PLC;

d.    Prin poșta electronică, la adresa de e-mail car.coeziuneasociala@gmail.com;

e.     Prin aplicația ”WhatsApp”, la numărul de telefon 0760 698 672.

4.4.       Buletinele de vot care nu sunt primite până la data și ora menționate mai sus, nu vor fi luate în considerare la stabilirea cvorumului de prezență și majorității necesare adoptării Hotărârii Adunării Generale la prima, după caz, la a doua convocare.

Art.5 La funcția de membru al Comitetului Director pot candida membrii care întrunesc condițiile specifice prevăzute de Statut.

Art.6 La funcția de membru în Comisia de Cenzori pot candida atât persoanele care au calitatea de membru, cât și persoane din afara Asociației, care întrunesc condițiile prevăzute de Statut.

Art.7 Dosarele de candidat se comunică, personal, până la data de 14.07.2021, inclusiv, la PLC situat în  București, str. Pajurei nr. 13, Sector 1, prin următoarele modalități:

a.     Depunere directă;

b.    Prin poștă, cu scrisoare cu confirmare de primire.

Art.8 Sub sancțiunea nulității, fiecare dosar de candidat trebuie să cuprindă următoarele documente:

a.    Cererea de intenție pentru depunerea candidaturii, conform formularului prezentat în Anexa nr. 2 la prezenta Decizie (clic aici pentru accesare si descarcare).

b.    Copia cărții de identitate;

c.     Curiculum Vitae, în format european;

d.    Certificat de cazier judiciar valabil;

e.     Certificat de cazier fiscal valabil;

f.      Declarație pe propria răspundere conform formularului din Anexa nr.3 la prezenta Decizie (clic aici pentru accesare si descarcare).

Art.9 Calendarul activităților aferent primei convocări a Adunării Generale:

9.1    Depunerea/primirea dosarelor de candidat la funcțiile organelor de conducere: dată limită, 14.07.2021, ora 12.00;

9.2    Publicarea pe site de către Direcția Secretariat-Administrativă a CAR a proiectelor inițiale de hotarari cu privire la punctele 1-7 de pe ordinea de zi, in scopul dezbaterii si, formulării propunerilor de modificare/completare a acestora de catre membri:  12.07.2021, ora 12.00;

9.3    Verificarea si validarea listei de candidați la organele de conducere de către Secretariatul Adunarii Generale: 14.07.2021-19.07.2021.

9.4    Comunicarea observațiilor și propunerilor de modificare/completare a proiectelor de hotărâre cu privire la punctele 1-7 de pe ordinea de zi, de către membri: dată limită, 18.07.2021

9.5    Publicarea pe site de către Direcția Secretariat-Administrativă a CAR a proiectelor finale de hotarari aferente punctelor 1-7 din Convocator care urmează să fie supuse la vot în cadrul Adunării Generale, a listei de candidați validați de către Secretariatul Adunării Generale, în ordinea punctajului preliminar stabilit conform art. 69 din Statut și a formularului de buletin de vot: 19.07.2021, ora 12.00;

9.6    Depunerea/trimiterea buletinelor de vot: 19.07.2021-26.07.2021, ora 12.00.

Art.10   Calendarul activităților în situatia reconvocarii Adunării Generale:

10.1     Depunerea/trimiterea buletinelor de vot: dată limită, 28.07.2021, ora 12.00.

10.2     Membrii care transmit buletinele de vot pentru prima ședință a Adunării Generale, nu sunt obligați să retrimită buletinele de vot la a doua ședință a Adunării Generale, ci doar să își reconfirme votul.

Art.11    Verificarea identității participanților la adunare, validarea dosarelor de candidat, validarea buletinelor de vot si intocmirea procesului verbal al Adunarii Generale se vor executa de către Secretariatul Adunării Generale, format din următorii membri:

1)      Alexandrescu Valentina

2)      Rinciog Dumitru

3)      Perianu Traian

4)      Stefan Cristian

5)      Sirbu Bogdan-Razvan

 

 

Data adoptării:  25.06.2021

Anexa 1


 

 

 


 BULETIN DE VOT

Subsemnata/ul ________________________________________, de profesie  _____________________,

cu domiciliul în ________________________ str. _______________________, nr. ___, bloc ______, sc. ___, ap. ____, cod _________, jud./sector _________________, CNP ______________________, posesor al BI/CI seria ____ nr. _________, eliberat/ă la data de ___.___._____ de către _________________, în calitate de membru al Asociației Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială" (CAR), confirm participarea mea la lucrările Adunării Generale convocată pentru data de 27.07.2021, ora 12.00, și în data de 29.07.2021, ora 12.00, stabilită ca fiind a 2-a convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, conform prevederilor legale, îmi exercit dreptul de vot după cum urmează:

1.      Pentru alegerea membrilor Comitetului Director:

Nr. crt.

Numele și prenumele candidaților (în ordinea punctajului obtinut)

Atenție! Votați strict un nr. de 5 (cinci) persoane, prin semnarea în caseta corespunzătoare de mai jos. Nerespectarea acestei condiții atrage nulitatea buletinului de vot!

Pentru

Impotriva

Abtinere

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

2.      Pentru alegerea membrilor Comisiei de Cenzori:

Nr. crt.

Numele și prenumele candidaților (în ordinea punctajului obtinut)

Atenție! Votați strict un nr. de 3 (trei) persoane, prin semnarea în caseta corespunzătoare de mai jos. Nerespectarea acestei condiții atrage nulitatea buletinului de vot!

Pentru

Impotriva

Abtinere

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

3.      Pentru celelalte proiecte de hotărâri:

Nr. crt.

Denumirea hotararii

Atenție! Votul se exprima prin semnătura depusă în caseta respectivă

   Pentru

Împotriva

 Abținere

1

Hotărâre cu privire la Raportul Comitetului Director pentru activitatea desfasurata in anul 2020

 

 

 

2

Hotărâre cu privire la descărcarea de gestiune a Comitetului Director pentru mandatul 2016-2020

 

 

 

3

Hotărâre cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020

 

 

 

4

Hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2020

 

 

 

5

Hotărâre cu privire la Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021

 

 

 

6

Hotarare privind validarea Regulamentului Adunarilor Generale (modificat ca urmare a Hotararii Judecatoriei Sectorului 1 in Dosarul 13770/299/2021)

 

 

 

7

Hotărâre cu privire la validarea numărului de membri din componența Comitetului Director

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere autenticitatea copiei carții mele de identitate anexate la buletinul de vot. Sunt de acord ca datele cu caracter personal și opțiunile mele de vot să fie incluse în bazele de date ale CAR, în conformitate cu cerintele legislației europene și naționale privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Date de contact: Tel.  _____________________  E-mail ___________________________

Adresa poștală (alta decât cea de domiciliu):

 _________________________________________________________________________

 

 

Data: ______.______.________             __________________________________________

                                                           (numele, prenumele, semnătura)

 

VALIDAREA PARTICIPĂRII LA ADUNAREA GENERALĂ ȘI A VOTULUI EXPRIMAT

(se completează de către Secretariatul Adunării Generale)

 

Număr fișă membru

Fond social la data de ……………..

 

(lei)

 

Verificat,           ----------------------------------------------------------------------------------

                             (nume, prenume, semnătura membru Secretariat AG)
Anexa 2

Către,

COMITETUL DIRECTOR AL CAR COEZIUNEA SOCIALĂ

-Cerere de intenție-

Subsemnata/ul ________________________________________, de profesie  _____________________,

cu domiciliul în ________________________ str. _______________________, nr. ___, bloc ______, sc. ___, ap. ____, cod _________, jud./sector _________________, CNP ______________________, posesor al BI/CI seria ____ nr. _________, eliberat/ă la data de ___.___._____ de către _________________, în calitate de membru al Asociației Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială" (CAR), vă informez despre decizia mea de a candida pentru obținerea unui loc în cadrul Comitetului Director/Comisiei de Cenzori.

În acest scop, anexez alăturat documentele necesare, după cum urmează:

1.      Copia cărții de identitate;

2.      CV, în format european;

3.      Certificat de cazier judiciar;

4.      Certificat de cazier fiscal;

5.      Declarație pe propria răspundere;

Menționez că sunt membru CAR din .................. și că  în perioada ................................. am fost:

Nr.  

crt.

Mentionez ca am detinut/detin  urmartoarele

functii in CAR

Se bifeaza 

 conform

1

Membru fondator al CAR

 

2

Fost sau actual membru al Comitetului Director

 

3

Fost sau actual membru al Comisiei de Cenzori

 

4

Fost sau actual salariat al CAR

 

5

Fost sau actual reprezentant teritorial (RT)

 

6

Fost sau actual voluntar în cadrul CAR

 

 

Declar pe propria răspundere ca documentele anexate sunt autentice și că sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie incluse în bazele de date ale CAR, în conformitate cu cerintele legislației europene și naționale privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Date de contact: Tel.  _____________________  E-mail ___________________________

Adresa poștală (alta decât cea de domiciliu): _____________________________________

Data: ______.______._________            ________________________________________

                                                           (numele, prenumele, semnătura)

VALIDAREA CANDIDATURII

(se completeaza de către Secretariatul Adunării Generale)

Număr fișă membru

Fond social la data de ……………..

Se  accepta candidatura. Punctaj prestabilit:

Nu se acceptă candidatura din următoarele motive:

 

-lei-

-puncte-

…………………………………………..

…………………………………………...

 

 

Verificat,           ----------------------------------------------------------------------------------

                             (nume, prenume, semnătura membru Secretariat AG)

 

 

Anexa 3

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

    Subsemnatul , ......................................................................, de cetățenie ............................, 

 

domiciliat în  .....................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

în calitate de ..................................................................................................................................... al Asociației Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială", declar pe propria răspundere că nu mă aflu în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 93/2009, privind instituţiile financiare nebancare sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare.

   

 

Data ......................       Nume, prenume, semnătura ..................................................................
 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile sunt permise in scopul informarii mai rapide si reciproce a membrilor CAR, in legatura cu unele probleme de natura tehnica ce pot sa apara in procesul de logare si folosire a serviciului de vizualizare online a situatiilor financiare.