miercuri, 30 martie 2022

Convocarea Adunarii Generale a membrilor CAR

 

DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR

cu privire la convocarea Adunării Generale

 

Art.1 În baza art. 34 din Statutul Asociației Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială", inregistrat sub nr.208/15.03.2021 în evidențele Asociației si validat de catre Judecatoria Sectorului 1 prin  încheierea din 03.06.2021 pronuntata in Dosarul nr.13770/299/2021 (clic aici pentru accesare), se convoacă Adunarea Generală în ziua de 20.04.2022, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:

 

Nr crt

Ordinea de zi a Adunarii Generale

1

Prezentarea, dezbaterea si supunerea la vot a Raportului Comitetului Director pentru activitatea desfasurata in anul 2021 (pentru accesare, dati clic pe documentul respectiv):

2

 Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilantului contabil si a situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021 (pentru accesare, dati clic pe documentul respectiv):

3

Prezentarea, dezbaterea si  supunerea la vot a Raportului Comisiei de cenzori pe anul 2021 (pentru accesare, dati clic pe documentul respectiv):

4

Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 (pentru accesare, dati clic pe documentul respectiv):

5

Prezentarea, dezbaterea si adoptarea Statutului CAR modificat cu scopul maririi numarului de membri asociati (pentru accesare, dati clic pe documentul respectiv):

6

Prezentarea, dezbaterea și aprobarea modificarilor decise pe parcursul anului 2021 de catre Comitetul Director la Regulamentul activitatii financiare (RAF) (pentru accesare, dati clic pe documentul respectiv):

·         Hotararea adoptata de Adunarea Generala (se posteaza la finalizarea AG, respectiv pe 05.05.2022; clic aici pentru vizualizarea Regulamentului Activitatii Financiare)

7

Prezentarea, dezbaterea și aprobarea modificarilor decise pe parcursul anului 2021 de catre Comitetul Director la Regulamentul Intern (RI) (pentru accesare, dati clic pe documentul respectiv):

·         Hotararea adoptata de Adunarea Generala (se posteaza la finalizarea AG, respectiv pe 05.05.2022; clic aici pentru vizualizarea Regulamentului Intern)

 

Art.2 În situația nerealizării cvorumului de jumătate plus unu din numarul membrilor, la data primei convocări, Adunarea Generală se reconvoacă pentru ziua de 05.05.2022, ora 12.00, in acelasi loc si cu aceeași ordine de zi. În ipoteza neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare a Adunării Generale, CD al CAR va publica pe pagina de internet a Asociației, la data de 20.04.2022, un comunicat in acest sens.

Art.3      Adunarea Generala se va desfasura cu prezenta fizica a membrilor, la Punctul de Lucru Central al CAR, situat in Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1.

Art.4 Calendarul activităților de pregatire a Adunării Generale este urmatorul:

a.      Publicarea pe site-ul propriu de Internet al CAR si afisarea la punctele de lucru a Deciziei CD de convocare a Adunarii Generale: 30.03.2022;

b.      Publicarea pe site de către Direcția Secretariat-Administrativă a CAR a proiectelor inițiale de hotarari cu privire la punctele 1-7 de pe ordinea de zi, in scopul dezbaterii si formulării propunerilor de modificare/completare a acestora de catre membri:  05.04.2022;

c.       Comunicarea observațiilor și propunerilor de modificare/completare a proiectelor de hotărâre cu privire la punctele 1-7 de pe ordinea de zi, de către membri: dată limită, 11.04.2022, ora 12.00.

d.      Publicarea pe site de către Direcția Secretariat-Administrativă a CAR a proiectelor finale de hotarari aferente punctelor 1-7 din Convocator care urmează să fie supuse la vot în cadrul Adunării Generale: 12.04.2022.

Art.5   Verificarea identității participanților la adunare  si intocmirea procesului verbal al Adunarii Generale se vor executa de către secretariatul Adunării Generale, format din următorii membri:

1)      Rinciog Dumitru

2)      Perianu Traian

3)      Mihai Vasile

 

COMITETUL DIRECTOR