Regulamentul Activitatii Financiare - proiect in dezbaterea Adunarii Generale

 

 REGULAMENTUL ACTIVITĂȚII FINANCIARE

                                                                                                                        Cap. I            DISPOZIȚII GENERALE

 

Art.1                Regulamentul Activității Financiare, denumit în continuare RAF, are la bază prevederile Statutului și hotărârile Adunării Generale și reprezintă un document de reglementare a activităţilor cu specific financiar-contabil, necesare înfăptuirii scopului și obiectivelor statutare ale Asociației Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială", denumită în continuare CAR, prevederile sale fiind obligatorii pentru toţi membrii, angajatii si voluntarii săi.

Art.2                     Organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile a CAR se exercită cu respectarea Codului fiscal al României, a celorlalte legi aplicabile în domeniul financiar-bancar, a reglementarilor Băncii Naționale, a Statutului CAR, hotărârilor Adunării Generale, deciziilor CD al CAR și a prezentului Regulament. În acest scop, Direcțiile Juridică și Financiar-Contabilă  vor urmari permanent și vor prezenta  organelor de conducere ale CAR toate legile și celelalte acte normative nou apărute și care modifică activitatea financiară și fiscală în domeniul instituțiilor financiare nebancare (IFN).

Art.3                     La cererea membrilor sau a responsabililor CAR, Direcția Financiar-Contabilă extrage din baza de date "Fișa cu situația financiară a membrului CAR" - Anexa nr.1, document ce cuprinde toate depunerile și retragerile de cotizații și situația rambursării împrumuturilor acordate de CAR.

Art.4                     După încheierea anului fiscal, Direcția Financiar-Contabilă emite, pentru fiecare membru CAR,  "Fișa cu situația finaciară a membrului CAR la 31 decembrie",  document ce evidențiază:

1.       Soldul fondului social al membrului CAR;

2.      Beneficiul acordat de CAR;

3.      Soldul împrumutului rămas de restituit către CAR;

4.      Dacă are sau nu întârzieri la plata ratelor și dobânzi penalizatoare în consecință.

Art.5                     Fișele cu situația financiară la 31 decembrie se predau, pe baza de semnatură în tabelul centralizator, prin reprezentanții teritoriali (RT) sau la Punctul de Lucru Central al CAR (PLC), fie se trimit pe adresele de poștă electronică, prin grija consilierilor de serviciu, la cererea membrilor interesați, aceștia avînd obligația să comunice dacă au obiecții. Lipsa obiecțiilor certifică corectitudinea datelor.

 

                                                                                   Cap. II            ÎNSCRIEREA ȘI RETRAGEREA DIN CAR

 

Art.6                     Înscrierea în CAR se face prin prezentarea persoanelor interesate la punctele de lucru ale CAR sau de la distanță, astfel:

1.      Se completează formularul "Cerere de înscriere în CAR" - Anexa nr.2 și se predă/expediază pe adresa PLC, prin e-mail (in format PDF) sau prin poștă/curier, însoțit de copia cărții de identitate.

2.      Se plătește în contul bancar al CAR, afișat pe pagina de internet, sau în numerar la punctul de lucru: taxa unică de înscriere în CAR și cotizația minimă la fondul social.

Conform statutului, valoarea taxei de înscriere și a cotizației minime se stabilesc prin decizie a Comitetului Director.

Art.7                     Înscrierea  minorilor în cadrul programului social denumit "Economii pentru copii" se face de către părinți, bunici sau tutori prin prezentarea la punctele de lucru ale CAR sau de la distanță, astfel:

1.      Se completează formularul "Cerere de inscriere in programul Economii pentru copii"  - Anexa nr.3 și se predă/expediază pe adresa PLC, prin e-mail (în format PDF) sau prin poștă/curier, însoțit de:

a.      Copia cărții de identitate a părintelui/bunicului/tutorelui

b.      Copia certificatului de naștere al minorului

2.      Se plătește în contul bancar al CAR, sau în numerar la casieria CAR,  sumele prevăzute la art.6, pct. 2.

Art.8                     În cazul pierderii calității de membru CAR, taxa de înscriere nu se restituie.

Art.9                     La primirea unei cereri de înscriere, pe orice cale, consilierul de serviciu al CAR o înregistrează în Registrul electronic de evidență a documentelor, apoi predă/trimite solicitantului o confirmare de înregistrare a cererii, pe care se afla aplicată stampila CAR cu numărul de înregistrare.

Art.10                 Evidența membrilor CAR se ține centralizat și pe punctele locale de lucru, pe suport electronic, cu asigurarea tuturor măsurilor de protecție a datelor și informațiilor cu caracter personal.

Art.11                 Scoaterea din evidență a membrilor CAR se face pe baza de cerere individuală scrisă sau prin decizie a CD, în situațiile prevăzute de Statut.

Art.12                 Cererile de retragere din CAR se primesc prin e-mail, prin poștă/curier sau se pot prezenta direct la Registratura CAR. În acest sens, se completează formularul "Cerere de retragere din calitatea de membru al CAR"- Anexa nr.4.

Art.13                 Termenele de soluționare a cererilor de retragere din CAR decurg de la data înregistrării acestora la Registratura CAR și sunt stabilite în funcție de mărimea fondului social de restituit, prin decizie – de regulă anuală - a Comitetului Director.

Art.14                 Cheltuielile aferente operațiunilor de plată a fondului social de restituit (comision bancar, taxa poștală) se suportă de membrul CAR care se retrage.

Art.15                 După completarea și avizarea cererii de retragere de către șeful Direcției Financiar-Contabilă (DFC), casierul de serviciu va plăti fondul social cuvenit membrului CAR sau, după caz, va încasa suma de plată datorată de către acesta CAR-ului.

Art.16                 În situația decesului unui membru al CAR, persoana împuternicită de către defunct prin cererea de înscriere sau, după caz, moștenitorul legal, poate opta pentru:

1.      Înscrierea ca membru al CAR și preluarea fondului social depus de către defunct, caz în care trebuie să prezinte la Registratura CAR următoarele documente:

a.    Cererea  de  înscriere  în  CAR,  completată  și  semnată  olograf  (formular tipizat);

b.   Cartea de identitate (copie);

c.    Certificatul de deces al defunctului (copie);

d.   Certificatul de moștenitor (copie) - acesta este necesar numai dacă persoana nu  a  fost  nominalizată  de  către  defunct  ca  beneficiar  al  fondului social;

e.    Dacă defunctul a înscris în programul "Economii pentru copii" unul sau mai mulți copii și acestia sunt înca minori - cerere de înscriere în program pentru fiecare minor în parte (formular tipizat).

2.      Retragerea fondului social depus de către defunct, caz în care trebuie prezinte la Registratura CAR următoarele documente:

a.      Cerere scrisă, în care menționează dorește retragă fondul social al defunctului și/sau al minorilor înscriși în programul "Economii pentru copii";

b.      Cartea de identitate (copie);

c.       Certificatul de deces al defunctului (copie);

d.      Certificatul de moștenitor (copie) - acesta este necesar numai dacă persoana nu  a fost  nominalizată de către defunct  ca  beneficiar  pentru  ridicarea fondului social.

Art.17                 Documentele menționate la art. 16 pot fi depuse personal, prin prezentarea la punctul de lucru al CAR, sau pot fi scanate și trimise pe adresa de e-mail a CAR, urmând ca documentele originale/conforme cu originalul fie prezentate sau trimise ulterior, în plic sigilat, prin poștă sau curier. Transferul sau retragerea fondului social va fi operat de către CAR numai după sosirea la punctul de lucru a documentelor originale/conforme cu originalul.

Art.18                 În situația prevăzută de art.16, pct.1, nu se aplică taxa de înscriere în asociație.

 

                                                                                     Cap. III            PROGRAMELE SOCIALE ALE CAR

 

Art.19                 CAR pune la dispoziția membrilor săi următoarele programe sociale:

1.      "Economii cu beneficiu garantat"

2.      "Economii pentru copii"

3.      "Împrumuturi cu dobândă decentă"

Art.20                 Membrii CAR pot accesa, în funcție de necesitățile proprii și în condițiile prezentului regulament, unul sau mai multe programe sociale.

Art.21                 În funcție de stadiul de dezvoltare, de posibilitățile financiare de care dispune la un moment dat, precum și de necesitatile sociale ale comunităților, CAR poate dezvolta și alte programe sociale.

 

                                                                   Cap. IV            PROGRAMELE SOCIALE DE ECONOMISIRE

 

Art.22                 În cadrul programelor de economisire se poate înscrie oricare membru al CAR, indiferent de domiciliu sau reședință.

Art.23                 La înscrierea în aceste programe, membrii CAR nu sunt obligați să prezinte dovada de venit.

Art.24                 Cuantumul minim al cotizației lunare la fondul social este stabilit anual de către Comitetul Director, iar cel maxim este neplafonat. Cotizația poate fi plătita și cumulat, pe mai multe luni, perioada de plată și datele de depunere fiind stabilite în funcție de posibilități și oportunități, de către fiecare membru al CAR.

Art.25                 Fondul social se restituie în totalitate la încetarea calității de membru al CAR, dacă membrul CAR nu are împrumuturi nerambursate.

Art.26                 Anual, de regulă după încheierea anului fiscal, CD stabileste procentul de beneficiu ce se acordă membrilor CAR pentru fondul social depus de aceștia. Beneficiul se acordă proporțional cu fondul social mediu lunar acumulat de către fiecare membru al CAR.

Art.27                 Până la vârsta de 18 ani, minorii înscrisi în programul "Economii pentru copii" nu beneficiază de împrumuturi, dar cei care i-au înscris în program  pot retrage sume din fondul social constituit, parțial sau total.

Art.28                 Minorii înscriși în programul "Economii pentru copii"primesc un adaos de 1% la beneficiul anual stabilit pentru membrii CAR. La împlinirea vârstei majoratului aceștia pot deveni membrii ai asociației dacă își exprimă această intenție și dacă prezintă copii ale actelor de identitate actualizate. În acest caz nu se percepe taxa de înscriere.

 

                                 Cap. V            PROGRAMUL SOCIAL "ÎMPRUMUTURI CU DOBÂNDĂ DECENTĂ"

 

Art.29       Programul social "Împrumuturi cu dobândă decentă" cuprinde următoarele tipuri de împrumut:

1.      Împrumut tip 1 - garantat cu fondul social;

2.      Împrumut tip 2 - garantat cu fondul social și giranți;

3.      Împrumut tip 3 - de refinanțare.

Art.30                 Toate cele 3 tipuri de împrumut se pot acorda în mod direct la PLC sau prin procedura la distanță, prin RT, situație în care la rata anuală a dobânzii se adaugă 2%.

Art.31                 Toate cererile de împrumut sunt examinate și aprobate de către Comisia pentru Împrumuturi, formată din responsabili ai CAR desemnați la începutul fiecărui an financiar de către Comitetul Director al CAR.

Art.32                 Intre CAR si imprumutat se incheie un "Contract de împrumut"- Anexa nr.5 care se negociază în prealabil cu împrumutatul.

Art.33       Condițiile generale de acordare a unui împrumut sunt următoarele:

1.      Se acordă în baza unei cereri de împrumut. În termen de 30 de zile de la depunerea dosarului complet de împrumut, dar nu mai mult de 60 de zile de la depunerea cererii de solicitare a împrumutului, CAR comunica solicitantului din proprie inițiativă sau la cererea acestuia  situația cu privire la acordarea sau neacordarea împrumutului.

2.      Suma care poate fi împrumutată este de 3 ori valoarea fondului social cotizat, nu poate fi mai mică de 1.000 lei și mai mare de 50.000 lei, cu exceptia împrumuturilor în limita fondului social, unde sumele sunt limitate doar de valoarea fondului social respectiv. Prin decizie a CD, în situații justificate, sumele maxime acordate pot depăși aceste praguri.

3.      Rata lunară de rambursare a împrumutului nu poate fi mai mare de 1/3 din venitul net al împrumutatului.

4.      Înainte de începerea anului fiscal, CD stabilește rata anuală a dobânzii, pe tipurile de împrumut. În mod excepțional, atunci când evoluția pieței financiare o impune, CD poate modifica rata de dobândă și pe parcursul anului fiscal, însă doar pentru contractele viitoare.

5.      Rata dobânzii anuale este fixă și nu se modifică pe durata contractului de împrumut.

6.      Termenul maxim de rambursare este de 48 de luni. Prin decizie a CD, în situații justificate, perioada de rambursare se poate prelungi.

7.      Durata de așteptare, de la depunerea cererii de împrumut și până la acordare, este variabilă, în funcție de numărul de solicitanți, mărimea sumelor cerute de aceștia și sumele în numerar și/sau în contul curent de care dispune CAR la un moment dat.

8.      Împrumuturile se acordă în ordinea înregistrării cererilor în "Tabelul on line cu cererile de împrumut aflate în așteptare"- Anexa nr.6 și ținând cont de prioritățile de acordare făcute publice pe pagina de internet a CAR.

9.      Împrumuturile de pana la 3.000 lei și cele garantate cu fondul social se acordă cu prioritate.

10.  Înainte de acordarea împrumutului, CAR evaluează bonitatea solicitantului astfel încât rata lunară de rambursare a împrumutului să nu depășescă 1/3 din venitul net lunar al împrumutatului.  În acest scop, la cererea de împrumut se vor anexa documente care certifică valoarea veniturilor nete  (talon pensie, adeverință de venit, declarație pe propria răspundere a solicitantului că obține și alte venituri în gospodaria personală etc).

11.  Opțional, membrii CAR pot face plăți anticipate pentru restituirea ratelor de împrumut, inclusiv plata integrala anticipată a împrumutului, fără a se încasa comisioane pentru plățile anticipate.

12.  Dobânda aferentă împrumutului se încaseazăa la momentul acordării. În situația achitării  anticipate a împrumutului, dobânda se recalculează iar diferența se  restituie împrumutatului.

13.  Împrumutul se plăteste de către CAR numai după depunerea la dosarul de împrumut a tuturor documentelor originale sau certificate/conforme cu originalul și complete, aferente cererii de împrumut.

Art.34                 Împrumutul garantat cu fondul social se acordă cu prioritate față de celelalte tipuri de împrumut, în următoarele condiții specifice:

1.      Solicitantul înregistrează la Registratura CAR formularul "Cerere de împrumut garantat cu fondul social"- Anexa nr.7, competat și semnat de solicitant, la care se anexează copia cărții de identitate.

2.      Suma minimă sau maximă care poate fi împrumutată nu este limitată decăt de mărimea fondului social și de mărimea ratei lunare care poate fi suportată de împrumutat (rata lunară  nu trebuie sa depaseasca 1/3 din venitul net lunar).

Art.35                 Împrumutul garantat cu fondul social și giranți se acordă în următoarele condiții:

1.    Solicitantul înregistrează la Registratura CAR formularul "Cerere de împrumut garantat cu fondul social și giranți"- Anexa nr.8.

2.   Numărul necesar de giranți se stabilește în funcție de suma solicitată și venitul net al giranților, astfel:

a)      Pana la 5.000 lei - 1 girant;

b)     Între 5.001 și 10.000 lei – 2 girați;

c)      Peste  10.000 lei - 3 la 4 giranți.

3.         Veniturile nete ale giranților trebuie să fie comparabile cu venitul net al împrumutatului. În anumite situații, când veniturile împrumutatului și ale giranților prezintă riscuri de neîncasare pe durata rambursării împrumutului, solicitantul trebuie să prezinte și o dovada de plata a taxelor și impozitelor locale/certificat fiscal pentru o proprietate imobiliară deținută de el sau de către unul dintre giranți.

4.         Împrumutatul nu poate gira pe giranții săi. 

Art.36                 Împrumutul de refinanțare se acordă la solicitarea scrisă a membrilor CAR împrumutati deja și aflați în situații deosebite, precum acumularea de penalități semnificative sau reducerea drastică a venitului (cu min.15%) și care nu mai pot plăti ratele la termenele scadente, ori pentru alte motive, aprobate de  Comitetul Director, în următoarele condiții:

1.      Solicitantul înregistrează la Registratura CAR formularul "Cerere de împrumut de refinanțare""- Anexa nr.9.

2.      Suma obținută prin refinanțare, în cazul acumulării de dodânzi penalizatoare din cauza neplății ratelor la datele scadente, se folosește pentru a acoperi debitul restant, a dobânzii  și, eventual, a altor cheltuieli necesare împrumutatului.

3.      Începând cu data înregistrării la registratura CAR a cererii de refinanțare se suspendă calculul dobânzilor penalizatoare pe o perioada de 30 de zile, timp în care solicitantul are obligația depunerii tuturor celorlalte documente necesare la dosarul de împrumut. Dacă împrumutatul nu reușește să depună dosarul complet de împrumut în această perioadă, calculul dobânzilor penalizatoare se reia/continuă de la data înregistrării cererii.

 

                                                                                                     Cap. VI            ACTIVITĂȚI  PROCEDURALE

 

                                 Sectiunea I            Activități procedurale comune tuturor tipurilor de împrumut

 

Art.37                 Membrii CAR interesați să obțină un împrumut de la CAR completează o cerere  (formular tipizat), în funcție de tipul de împrumut solicitat, pe care o depun/expediază la  Registratura CAR sau la un reprezentant teritorial (RT) al CAR.

Art.38                 Consilierii de serviciu de la Punctul de Lucru Central (PLC) sau, după caz, RT înregistrează toate cererile de împrumut înaintate pe orice cale, (prezentate la PLC, trimise prin e-mail, curier etc), în ziua primirii, indiferent dacă acestea sunt însoțite sau nu de toate anexele, apoi urmăresc completarea, în timp, cu toate documentele necesare, a fiecărui dosar, consiliind în acest scop pe solicitanții de împrumut.

Art.39                 Concomitent cu înregistrarea cererilor de împrumut, reprezentanții CAR (consilieri de serviciu sau RT) se asigură că membrii CAR care doresc să acceseze un împrumut au primit anterior fișa cu  "Informații standard la nivel european privind împrumuturile acordate de CAR"- Anexa nr.10.

Art.40                 După înregistrarea cererii de împrumut, consilierul de serviciu sau, dupa caz, RT ajutat de către consilierul de serviciu, negociază cu solicitantul de împrumut principalele clauze ale viitorului contract de împrumut, scop în care completează și semnează, în două exemplare, formularul Oferta precontractuală de împrumut”- Anexa nr.11, înmânând un exemplar membrului CAR, apoi consemnează în formularul Fișa de evidență și evaluare a cererii de împrumut”- Anexa nr.12 următoarele aspecte, pe care le comunică și solicitantului de împrumut:

1.         Dacă cererea de împrumut (inclusiv cererea de refinanțare, după caz) este semnată și completată la toate rubricile;

2.         Dacă există toate documentele necesare la dosarul de împrumut;

3.         Ce documente trebuie să mai prezinte, după caz, pentru completarea dosarului;

4.         Suma maximă pe care o poate împrumuta, rata dobânzii, dobânda totală care se reține anticipat, suma pe care trebuie să o mai depună la fondul social, după caz, pentru a ajunge la minimul de 1/3 din suma solicitată ca împrumut;

5.         Numărul necesar de giranți, în funcție de suma solicitată și veniturile giranților;

6.         Data înscrierii cererii în tabelul on line cu cererile de împrumut aflate în așteptare.

Art.41                 Un dosar de împrumut este considerat complet dacă conține următoarele documente, în original sau în copie certificată, după caz:

A. Cererea de împrumut (2 cereri, în cazul împrumutului de refinanțare);

B. Copia cărții de identitate a solicitantului de împrumut;

C. Fișa cu informații standard la nivel european privind împrumuturile acordate de CAR, cu semnătura de luare la cunoștință;

D. Oferta precontractuală de împrumut, cu mențiunea ”Sunt de acord cu oferta” și semnătura de acceptare a solicitantului de împrumut;

E. "Adeverința de venit pentru imprumutat" - Anexa nr.13 /talonul de pensie pentru împrumutat (data eliberarii sa nu depaseasca 30 de zile);

F.   "Adeverința de venit pentru girant" - Anexa nr.14 /talonul de pensie, pentru fiecare girant (data eliberarii sa nu depaseasca 30 de zile);

G.Celelalte documente ale giranților, respectiv:

a.    Copia cărții de identitate.

b.    "Declarația-angajament pentru girant"- Anexa nr.15 completată și semnată de fiecare girant in parte, mai puțin la rubricile "Contractul de împrumut nr. ..." și "Data", acestea urmând a fi completate în momentul semnării contractului de împrumut.

Art.42                 Când un dosar de împrumut este complet, consilierul de serviciu îl predă Compartimentului Analiză Dosare care procedează la verificarea firmelor/societăților care au eliberat adeverințele de venit, dacă sunt active și dacă au salariați, respectiv a bonității financiare a solicitantului de împrumut și a giranților, prin interogarea bazelor de date ale CAR și a celor naționale (ANAF, site de internet ale instanțelor de judecată etc) și pentru stabilirea condițiilor de acordare a împrumutului, prin discuție directă cu solicitantul de împrumut și/sau prin intermediul RT.

Art.43                 După efectuarea tuturor verificărilor ce se impun și după finalizarea analizei, șeful Compartimentului Analiză Dosare întocmește, înregistrează și trimite către Comisia pentru Împrumuturi un proiect de "Decizie cu privire la cererile de împrumut inaintate de către membrii CAR"- Anexa nr.16.

Art.44                 După finalizarea deciziei Comisiei pentru Imprumuturi, Compartimentul Analiză Dosare predă/trimite decizia, împreună cu dosarele de împrumut aprobate, către Compartimentul Contracte.

Art.45                  Compartimentul Contracte întocmește contractele de împrumut, în ordinea și la termenele convenite împreună cu consilierul de serviciu principal și casierul de serviciu.

Art.46                 În situația împrumutului de la distanță prin RT, consilierul de serviciu trimite contractul  pe adresa de e-mail a RT. Dacă RT nu are posibilitatea de a tipări contractul în două exemplare, acesta se va trimite gata tipărit de către CAR, prin poșta sau curier, la adresa indicată de RT.

Art.47                 Contractele de împrumut se semnează olograf, din partea CAR de către președinte, după ce în prealabil au fost semnate de către șeful Direcției Financiar-Contabilă și avizate de către șeful Direcției Juridice, respectiv de catre cealaltă parte - împrumutatul și  giranții săi.

Art.48            După reverificarea tuturor documentelor de la dosarul de împrumut și semnarea contractului de către toate părțile, consilierul de serviciu consemneaza în fișa de evidență și evaluare a cererii de împrumut data semnării contractului de către împrumutat apoi semnează și predă contractul și dosarul de împrumut casierului de serviciu, în scopul efectuarii plății și a altor operațiuni prevăzute în fișa postului.

Art.49            Casierul de serviciu plătește împrumutul (în numerar, prin bancă sau prin poștă, după caz), conform precizărilor din contract.  În situatia în care împrumutatul a cerut plata în numerar, dupa numărarea banilor se va solicita acestuia sa-si inscrie datele personale si sa semneze in "Dispoziție de plată către casierie"- Anexa nr.17. De asemenea, în această situație, se va elibera chitanța de încasare anticipată a dobânzii totale aferente împrumutului.

Art.50            După plata împrumutului, casierul de serviciu scanează întreg dosarul de împrumut, inclusiv dovada plății împrumutului, apoi îl postează pe contul Google Drive nr. 1 al CAR, în dosarul denumit "6 CONTRACTE ÎMPRUMUT, GRUPATE PE ANI DE ACORDARE" și inserează link-ul de găsire rapidă în Registrul electronic de evidență a documentelor CAR.

Art.51            Casierul de serviciu actualizează tabelul on line cu cererile de împrumut aflate în așteptare  apoi predă dosarul fizic Compartimentului Contracte în sarcina căruia revine păstrarea și arhivarea dosarului.

 

                                                                                   Sectiunea II      Acordarea împrumuturilor la PLC

 

Art.52                 În ziua stabilită de consilierul de serviciu principal, de comun acord cu împrumutatul,  împrumutul se va achita după  următorul algoritm:

A.      Consilierul de serviciu va cere împrumutatului și giranților săi cărțile de identitate, va verifica daca acestea sunt valabile și dacă corespund cu copiile aflate la dosarul de împrumut. Va cere fiecarui titular să înscrie pe copia CI textul "Conform cu originalul", apoi să semneze sub acesta.

B.      Împrumutatul și giranții săi vor citi, completa și semna cele 2 exemplare ale contractului de împrumut. Consilierul de serviciu îl va întreba pe împrumutat dacă sunt aspecte din contract pe care nu le-a înțeles, lămurindu-l asupra lor dacă este cazul. Se va solicita împrumutatului să semneze pe fiecare pagină a contractului, în colțul din dreapta jos - pe ambele exemplare, lângă semnătura președintelui CAR.

C.      Pe exemplarul de contract care ramane la CAR, pe ultima pagină, sub semnăturile părților contractante, împrumutatul va consemna următorul text: "Am citit și am înțeles conținutul prezentului contract, negociat în prealabil cu CAR.  Bun și aprobat pentru suma de ...........(se va menționa suma în cifre și litere)". Sub acest text își va scrie numele și prenumele, apoi va semna din nou.

D.      Giranții vor completa și semna declarațiile-angajament.

 

                                                           Sectiunea III      Acordarea împrumuturilor la distanță, prin RT

 

Art.53                 Solicitanții de împrumuturi depun cererea de împrumut și documentele anexe acesteia la Reprezentantul Teritorial. Acesta scanează dosarul de împrumut și îl trimite la PLC pe adresa electonică car.coeziuneasociala@gmail.com

Art.54                 După înregistrarea cererii de împrumut la Registratura CAR, solicitanții de împrumut, personalul CAR și RT vor parcurge toate activitățile procedurale enumerate la Cap.VI, Secțiunea I din prezenta procedură, cu precizarea că semnarea contractului de împrumut și plata împrumutului se vor realiza după următorul algoritm:

A.                RT contactează solicitantul de împrumut pentru a stabili de comun acord locul, data și ora când acesta se va prezenta, împreună cu giranții, în scopul semnării contractului și a declarațiilor angajament. RT  îl va întreba pe împrumutat dacă sunt aspecte din contract pe care nu le-a înțeles, lămurindu-l asupra lor dacă este cazul. Fiecare exemplar al contractului de împrumut se va semna de către împrumutat pe fiecare filă a contractului, în colțul din dreapta jos, iar pe ultima pagină, sub semnăturile părților contractante, împrumutatul va înscrie textul: "Am citit și am înțeles conținutul prezentului contract, negociat în prealabil cu CAR.  Bun și aprobat pentru suma de ...........(se va menționa suma în cifre și litere)". Sub acest text își va scrie numele și prenumele, apoi va semna din nou.

B.                 Pe copiile cărților de identitate RT va solicita posesorilor să scrie textul "Conform cu originalul" și să semneze sub acesta.

C.                RT expediază prin poștă sau curier (în funcție de opțiunea împrumutatului, care suportă costul expediției), la PLC al CAR, situat în str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, București, toate documentele originale sau certificate care constituie dosarul de împrumut.

Art.55                               La primirea coletului/plicului cu documentele trimise de RT, consilierul de serviciu verifică cu atenție toate documentele din dosarul de împrumut și cele două exemplare ale contractului de împrumut, inclusiv semnăturile împrumutatului și ale giranților, consemnează în fișa de evidență și evaluare a cererii de împrumut data verificării și semnează, apoi predă dosarul casierului de serviciu, în scopul efectuării plații.

Art.56            După parcurgerea operațiunilor ce-i revin, precizate la Cap.VI, Secțiunea I, casierul de serviciu expediază prin poșta, la adresa indicată de împrumutat, exemplarul 2 al contractului de împrumut care revine împrumutatului, împreună cu "Scrisoarea de însoțire a contractului" - Anexa nr.18 și informarea prezentată în Anexa nr. 24.

 

                                                                          Sectiunea IV      Acordarea împrumuturilor la distanță,

în localități fără RT

 

Art.57                 Solicitanții de împrumuturi trimit cererea și documentele anexe prin poștă sau curier, pe adresa PLC al CAR situat în București, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 sau prin e-mail la adresa car.coeziuneasociala@gmail.com

Art.58                 După înregistrarea cererii de împrumut la Registratura CAR, solicitanții de împrumut parcurg următoarele activități procedurale:

1.      "Procedura de acreditare ca reprezentant local (RT) al CAR" - Anexa nr.19;

2.      Activitățile enumerate la Cap.VI, Secțiunile I și III din prezenta procedură.

Art.59                 Dupa acreditarea ca RT, membrul CAR respectiv poate folosi declarația notarială de fiecare dată când dorește să acceseze, în nume propriu, un împrumut la CAR, dar poate opta și pentru extinderea activității și organizarea unui punct de lucru al CAR în localitatea/zona sa de domiciliu.

 

                                                       Cap. VII            PLATA ȘI ÎNCASAREA COTIZAȚIILOR, A RATELOR

 DE RAMBURSARE A ÎMPRUMUTULUI  ȘI A ALTOR CONTRIBUȚII

 

Art.60                 Membrii CAR plătesc cotizațiile lunare și ratele de rambursare a împrumutului fie în numerar, la punctele de lucru ale CAR, fie prin ordin de plată, în contul bancar al CAR. Pe fiecare ordin de plată, depunătorii vor specifica:

1.      Numele și prenumele membrului CAR;

2.      CNP-ul sau numărul fișei de membru CAR;

3.      Ce reprezintă plata respectivă (taxă înscriere, cotizație, rată lunară, dobânda, penalități etc).

Art.61                 Membrii CAR au obligația de a păstra chitanțele și copiile ordinelor de plata bancare pentru toate plățile efectuate pe anul în curs, pentru confruntarea cu datele înscrise în fișa cu situația financiară a membrului CAR la 31 decembrie și pentru  alte eventuale confruntări cu evidențele din programul informatic al CAR.

Art.62                 În situatia în care încasatorii autorizați de CD sunt solicitați de către unii membri ai CAR să se deplaseze la domiciliile acestora, situate în aceeași localitate sau în localități diferite, pentru a încasa cotizații, rate și alte contribuții, aceștia vor putea încasa și o sumă de bani reprezentând contravaloarea cheltuielilor de deplasare. Suma aferentă cheltuielilor de deplasare se va stabili, în prealabil, de comun acord cu membrii CAR beneficiari.

Art.63                 Sumele incasate în numerar de către încasatorii autorizați ai CAR se depun în contul bancar al CAR, centralizat, în termen de 48 de ore de la încasare, concomitent cu completarea,  scanarea și trimiterea formularului "Borderou centralizator" - Anexa nr.20, prin poșta electronică la adresa car.coeziuneasociala@gmail.com.

Art.64                 În primele 5 zile ale lunii, șefii Punctelor de Lucru Locale (PLL), acolo unde este cazul, vor trimite la PLC, prin poștă sau curier, borderourile emise pe luna anterioară, în original, exemplarele 2 ale chitantelor eliberate, cotoarele chitanțierelor consumate integral, cererile originale de înscriere în CAR, documentele originale justificative privind cheltuirea sumelor rezultate din taxa de deplasare la domiciliu (facturi, bilete pe mijloace de transport, bonuri de carburant etc.).

Art.65                 Plățile/încasările ale caror sume depăsesc echivalentul în lei a 10.000 euro se vor opera numai prin contul bancar al CAR, în scopul respectării prevederilor Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Art.66                 După achitarea integrală a unui împrumut, la cererea imprumutatului, CAR eliberează, prin grija casierului de serviciu, o "Confirmare de încetare a contractului de împrumut"- Anexa nr.21.

 

                                                              Cap. VIII            RETRAGEREA DE SUME DIN FONDUL SOCIAL

 

Art.67                 Cererile de retragere parțială din fondul social se primesc de către casierul de serviciu, prin e-mail, poștă, curier sau se pot prezenta direct la Registratura CAR,  numai în forma scrisă, pe formularul "Cerere de restituire parțială din fondul social"- Anexa nr. 22, însoțit de copia actului de identitate.

Art.68                 Pe timpul derulării unui împrumut, împrumutații pot efectua retrageri din fondul social, doar în următoarele situații:

1.      În cazul unui împrumut în limita fondului social - se poate retrage diferența dintre fondul social și suma împrumutată.

2.      În cazul celorlalte împrumuturi - se poate retrage suma de bani ce excede valorii fondului social ce a constituit  treimea din suma împrumutată, considerată la acordarea împrumutului.

Art.69                 În situații deosebite, membrii CAR pot delega alte persoane pentru efectuarea operațiunilor curente la CAR. Aceste operațiuni vor fi permise numai în baza unei împuterniciri scrise, depusă de membrul în cauza la Registratura CAR, pe formularul "Împuternicire efectuare operațiuni curente"- Anexa nr.23.

Art.70                 Termenele de solutionare a cererilor de retragere de sume din fondul social decurg  de la data înregistrarii la Registratura CAR și sunt determinate de mărimea sumelor retrase. Aceste termene sunt stabilite, de regula anual, prin Decizie a CD.

Art.71                 Cheltuielile aferente operațiunilor de plată a sumelor retrase (comision bancar, taxa poștală etc.) sunt în sarcina solicitantilor.

Art.72                 Pentru păstrarea calității de membru al CAR, în fondul social trebuie să rămână permanent o sumă cel puțin egală cu cotizația minimă.

Art.73                 Casierul de serviciu  înregistrează cererea și apoi o trimite către Direcția Financiar-Contabilă (DFC) în scopul verificării situației financiare și a completării secțiunii "SITUAȚIA FINANCIARĂ" din formular.

Art.74                 După verificarea și avizarea cererii de către șeful DFC, casierul de serviciu va plăti suma solicitată, în baza dispozitiei de plată către casierie, atunci când plata se face în numerar, sau în baza ordinului de plată, atunci când plata se face prin transfer bancar.

 

                                                                                                              Cap. IX            DOBÂNZI ȘI PENALITĂȚI

 

Art.75  Pentru imprumuturile acordate, CAR percepe o dobândă calculată lunar pe toată durata de rambursare. Calculul dobânzii lunare se efectueza după formula:  (Sold împrumut x Rata dob (%) x 30 zile)/360 sau  (Sold împrumut x Rata dob (%)/12.
Rata anuală a dobânzii este stabilită periodic de către Comitetul Director.

Art.76  Pentru neîndeplinirea obligațiilor de restituire a ratelor la termenele scadente, mai mult de 30 de zile de la data scadenței acestora, CAR percepe o dobândă penalizatoare de 1% pe zi aplicată la suma restantă și calculată începând cu prima zi de la data scadentei de plată. Dobânzile penalizatoare însumate nu pot depăși principalul restant.

Art.77  Pentru neplata ratelor la termenul scadent, CAR calculează daune moratorii (diferența față de dobânda calculată inițial), la nivelul dobânzii împrumutului, doar pentru perioada de neplată. Daunele moratorii se adaugă, în mod distinct, la suma împrumutată și nu se confundă cu dobânzile penalizatoare, acestea având naturi juridice diferite.

Art.78  În scopul unei mai bune informări a membrilor CAR cu privire la calculul și consecintele nerestituirii ratelor la termenele menționate în graficul de rambursare, în cadrul activităților de acordare a tuturor tipurilor de împrumut, prin grija consilierilor de serviciu, se va înmana/transmite fiecărui împrumutat o informare scrisă intitulată "Consecințele întârzierilor la plata ratelor de împrumut" - Anexa nr.24.

 

 

                                                   Cap. X            MASURI DE RECUPERARE A SUMELOR IMPRUMUTATE

 

Art.79  Pentru neindeplinirea obligațiilor de restituire a ratelor la termenele scadente, mai mult de 60 de zile de la data scadenței acestora, CAR trece la aplicarea "Procedurii de notificare a împrumutatului și giranților acestuia"- Anexa nr.25, prin care se declară scadența anticipată a împrumutului, iar debitorul este pus în întârziere.

Art.80   În cazul în care debitorul notificat nu își achită obligațiile restante în termenul menționat în notificare se poate declanșa "Procedura de executare silită a împrumutatului și giranților acestuia"- Anexa nr.26, în cel mult 6 luni de la data declarării scadenței anticipate a împrumutului.

Art.81  Cheltuielile CAR efectuate cu notificarea, recuperarea sumelor împrumutate, a cheltuielilor de judecată și de executare silită, precum și penalitatile de întârziere, cad în sarcina debitorului și se adaugă la creanța CAR rezultată din titlul executoriu.

Art.82  Membrii CAR executați silit își pot păstra statutul de membru după încetarea executării silite, putând participa la programele sociale de economisire, iar în cazul în care au optat pentru pierderea calității de membru, ulterior se pot reînscrie în CAR, dar nu pot beneficia de împrumuturi timp de 2 ani de zile de la data încetării executarii silite.

 

                                                                                                                         Cap. XI            DISPOZIȚII FINALE

 

Art.83                 Pe parcursul unui an fiscal, RAF se poate modifica prin decizii ale CD, ori de câte ori legea, statutul sau alte motive întemeiate impun acest lucru. Modificările aduse se supun dezbaterii și validării în prima Adunare Generală a membrilor CAR.

Art.84                 Prezentul regulament a fost revizuit și aprobat în Adunarea Generală din data de ............. și intră în vigoare începând cu  01.04.2021.

Art.85                 Anexele 1 - 26 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXE

 

Anexa 1            Fișa cu situația financiară a membrului CAR

Anexa 2            Cerere de înscriere în CAR

Anexa 3            Cerere de înscriere în programul Economii pentru Copii

Anexa 4            Cerere de retragere din calitatea de membru CAR

Anexa 5            Contractul de împrumut - forma de principiu

Anexa 6            Tabel on line cu cererile de împrumut în așteptare

Anexa 7            Cerere de împrumut garantat cu fondul social

Anexa 8            Cerere de împrumut garantat cu fondul social și giranți

Anexa 9            Cerere de împrumut de refinanțare

Anexa 10        Informații standard la nivel european privind împrumuturile acordate de CAR

Anexa 11        Oferta precontractuală de împrumut

Anexa 12        Fișa de evidență și evaluare a cererii de împrumut

Anexa 13        Adeverință de venit pentru împrumutat

Anexa 14        Adeverință de venit pentru girant

Anexa 15        Declarația-angajament pentru girant

Anexa 16        Decizie cu privire la cererile de împrumut ale membrilor CAR

Anexa 17        Dispoziție de plată către casierie

Anexa 18        Scrisoarea de însoțire a contractului

Anexa 19        Procedura de acreditare ca RT al CAR

Anexa 20        Borderou centralizator

Anexa 21        Confirmare de încetare a contractului de împrumut

Anexa 22        Cerere de restituire parțială din fondul social

Anexa 23        Împuternicire pentru efectuarea unor operațiuni curente

Anexa 24        Consecințele întârzierilor la plata ratelor de imprumut

Anexa 25        Procedura de notificare a împrumutatului și giranților acestuia

Anexa 26        Procedura de executare silita a împrumutatului și giranților acestuia

 

            Adoptare și revizuiri succesive ale Regulamentului Activității Financiare:

Data adoptarii/revizuirii

Hotararea Adunarii Generale de adoptare/revizuire

Data intrarii in vigoare

14.01.2016

Hotararea Adunarii Generale nr. 8/14.01.2016

14.01.2016

06.03.2019

Hotararea Adunarii Generale nr. 118/06.03.2019

01.04.2019

05.03.2020

Hotararea Adunarii Generale nr. 132/05.03.2020

01.04.2020

....................

Hotararea Adunarii Generale nr. .........................

.....................


 

Anexa nr. 1 

Fisa cu situatia financiara a membrului CAR

 

A.CAR Coeziunea Sociala Bucuresti

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ AMZA ELENA                                        Fisa: 7     Functia:                      Marca:             Sectia: 1         

│ Adresa: CHITILA, STR.DUZILOR NR...., JUD.ILFOV                                                                                  

│ Nascut in: USUREI                Judet: VALCEA                  CNP: 2............ Alte inf:                                     

│ C.I.: IF ... Eliberat de SPCLEP BUFTEA        la data: 17.07.2012                                  Data inscriere: 25/10/2013 │

│ Venit brut lunar:           Alte surse de venit:         Telefoane acasa:           /           serv:           /.........     

│ Disp.testamentara:                                 Nascut in anul:       Loc de munca :                                         

│ Depunere la fond social: 10/10 .........│

│ Membru din mediu urban                   Nu beneficiaza de prestatii sociale  Retinere editata la sectia 1 la 25.10.2014        

├──┬──────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

                              Dobanda imprumuturi                  Imprumuturi                         Fond social           

│Zi│   Nr.document        ├─────────┬─────────┬─────────┼────────────┬────────────┬────────────┼───────────┬───────────┬───────────┤

                        │Calculata│ Incasata│   Sold    Acordat      Achitat      Sold       Depus   │ Restituit │   Sold   

├──┼──────────────────────┼─────────┴─────────┴─────────┼────────────┴────────────┴────────────┼───────────┴───────────┴───────────┤

  │Sold 01.01.2015                                  30│                                   946│                                631│

│28│ACAR0426/Cotizatii + r│                  7        23│                      115          831│         48                     679│

│28│ACAR0426/Cotizatii + r│ Fd.de deces  5                                                                                      

├──┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

  │Sold 01.02.2015                                  23│                                   831│                                679│

│23│ACAR0452/Cotizatii + r│                  5        18│                      116          715│         49                     728│

│23│ACAR0452/Cotizatii + r│ Fd.de deces  5                                                                                      

├──┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

  │Sold 01.03.2015                                  18│                                   715│                                728│

│26│ACAR0506/Cotizatii+rat│                  6        12│                      117          598│         47                     775│

│26│ACAR0506/Cotizatii+rat│ Fd.de deces  5                                                                                      

├──┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

  │Sold 01.04.2015                                  12│                                   598│                                775│

│27│ACAR0549/Cotizatii+rat│                  4         8│                      118          480│         48                     823│

│27│ACAR0549/Cotizatii+rat│ Fd.de deces  5                                                                                      

├──┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

  │Sold 01.05.2015                                   8│                                   480│                                823│

│27│ACAR0593/Cotizatii+rat│                  3         5│                      119          361│         48                     871│

│27│ACAR0593/Cotizatii+rat│ Fd.de deces  5                                                                                      

├──┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

  │Sold 01.06.2015                                   5│                                   361│                                871│

│30│CCAR150054/Cotizatii+r│                  3         2│                      119          242│         48                     919│

│30│CCAR150054/Cotizatii+r│ Fd.de deces  5                                                                                      

├──┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

  │Sold 01.07.2015                                   2│                                   242│                                919│

│30│CCAR150405/Cotizatii+r│                  1         1│                      121          121│         48                     967│

│30│CCAR150405/Cotizatii+r│ Fd.de deces  5                                                                                      

├──┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

  │Sold 01.08.2015                                   1│                                   121│                                967│

│19│CCAR150451/Cotizatii+r│                  1         0│                      121            0│         48                    1015│

│19│CCAR150451/Cotizatii+r│ Fd.de deces  5                                                                                       

├──┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

  │Sold 01.09.2015                                   0│                                     0│                               1015│

│10│2015/30/Acordat imprum│       93                  93│        2000                      2000│                               1015│

├──┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

  │Sold 01.10.2015                                  93│                                  2000│                               1015│

│05│CCAR150530/Cotizatii+r│                 14        79│                      171         1829│         10                    1025│

│05│CCAR150530/Cotizatii+r│ Fd.de deces  5                                                                                      

│30│CCAR150599/Cotizatii+r│                 13        66│                      161         1668│         10                    1035│

│30│CCAR150600/Cotizatii                             66│                                  1668│         11                    1046│

│30│CCAR150599/Cotizatii+r│ Fd.de deces  5                                                                                      

├──┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

  │Sold 01.11.2015                                  66│                                  1668│                               1046│

│27│CCAR150822/Cotizatii+r│                 12        54│                      173         1495│         10                    1056│

│27│CCAR150822/Cotizatii+r│ Fd.de deces  5                                                                                      

├──┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

  │Sold 01.12.2015                                  54│                                  1495│                               1056│

│28│CCAR150864/Cotizatii+r│                 12        42│                      162         1333│         21                    1077│

│28│CCAR150864/Cotizatii+r│ Fd.de deces  5                                                                                      

│31│Bonificare fd.social                             42│                                  1333│      27.45                 1104.45│

└──┴──────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌────────────┬────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

                                                                   Fond social lunar                      Dobanda            

    Data       Nr.act      Explicatii asupra actului     ├───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬──────────┤

                                                             Depus     Retras      Sold   │ Calculata │  Retrasa     Sold  

├────────────┼────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┴───────────┴───────────┼───────────┴───────────┴──────────┤

│ 28.01.2015 │ ACAR0426   │ Cotizatii + rate lunare                  48                     679│                                 0│

│ 23.02.2015 │ ACAR0452   │ Cotizatii + rate                         49                     728│                                 0│

│ 26.03.2015 │ ACAR0506   │ Cotizatii+rate                           47                     775│                                 0│

│ 27.04.2015 │ ACAR0549   │ Cotizatii+rate                           48                     823│                                 0│

│ 27.05.2015 │ ACAR0593   │ Cotizatii+rate                           48                     871│                                 0│

│ 30.06.2015 │ CCAR150054 │ Cotizatii+rate                           48                     919│                                 0│

│ 30.07.2015 │ CCAR150405 │ Cotizatii+rate                           48                     967│                                 0│

│ 19.08.2015 │ CCAR150451 │ Cotizatii+rate                           48                    1015│                                 0│

│ 05.10.2015 │ CCAR150530 │ Cotizatii+rate                           10                    1025│                                 0│

│ 30.10.2015 │ CCAR150599 │ Cotizatii+rate                           10                    1035│                                 0│

│ 30.10.2015 │ CCAR150600 │ Cotizatii                                11                    1046│                                 0│

│ 27.11.2015 │ CCAR150822 │ Cotizatii+rate                           10                    1056│                                 0│

│ 28.12.2015 │ CCAR150864 │ Cotizatii+rate                           21                    1077│                                 0│

│ 31.12.2015 │ Calculator │ Bonificare fond calc.si acordat │      27.45                 1104.45│                                 0│

└────────────┴────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

┌────────────┬────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

                                                               Dobanda la imprumuturi             Imprumut clasic NORMAL     

    Data       Nr.act      Explicatii asupra actului     ├───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬──────────┤

                                                         │ Calculata │ Incasata      Sold     Acordat    Achitat     Sold  

├────────────┼────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┴───────────┴───────────┼───────────┴───────────┴──────────┤

│ 27.08.2014 │ 13         │ Acordat imprumut                                                  0│       1400                   1400│

                        ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

                        │ Giranti:                                                                                             

                        │ PERIANU TRAIAN                  │ Adev.girant: T 52555776                                             

                        ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│ 27.08.2014 │ 13         │ Acordat imprumut                         65                      65│                              1400│

│ 24.09.2014 │ ACAR0276   │ Cotizatii + rate lunare                              10          55│                    112       1288│

│ 29.10.2014 │ ACAR0313   │ Cotizatii + rate lunare                               9          46│                    113       1175│

│ 25.11.2014 │ ACAR0344   │ Cotizatii + rate lunare                               8          38│                    114       1061│

│ 17.12.2014 │ ACAR0370   │ Cotizatii + rate lunare                               8          30│                    115        946│

│ 01.01.2015 │            │ PRELUARE DIN AN PRECEDENT                65          35          30│       1400         454        946│

├────────────┼────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 28.01.2015 │ ACAR0426   │ Cotizatii + rate lunare                               7          23│                    115        831│

│ 23.02.2015 │ ACAR0452   │ Cotizatii + rate                                      5          18│                    116        715│

│ 26.03.2015 │ ACAR0506   │ Cotizatii+rate                                        6          12│                    117        598│

│ 27.04.2015 │ ACAR0549   │ Cotizatii+rate                                        4           8│                    118        480│

│ 27.05.2015 │ ACAR0593   │ Cotizatii+rate                                        3           5│                    119        361│

│ 30.06.2015 │ CCAR150054 │ Cotizatii+rate                                        3           2│                    119        242│

│ 30.07.2015 │ CCAR150405 │ Cotizatii+rate                                        1           1│                    121        121│

│ 19.08.2015 │ CCAR150451 │ Cotizatii+rate                                        1           0│                    121          0│

└────────────┴────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

┌────────────┬────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

                                                               Dobanda la imprumuturi             Imprumut clasic NORMAL     

    Data       Nr.act      Explicatii asupra actului     ├───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬──────────┤

                                                         │ Calculata │ Incasata      Sold     Acordat    Achitat     Sold  

├────────────┼────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┴───────────┴───────────┼───────────┴───────────┴──────────┤

                        ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

                        │ Giranti:                                                                                             

                       │ PERIANU TRAIAN                  │ Adev.girant: T 52555776                                             

                        ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│ 10.09.2015 │ 2015/30    │ Acordat imprumut                                                  0│       2000                   2000│

│ 10.09.2015 │ 2015/30    │ Acordat imprumut                         93                      93│                              2000│

│ 05.10.2015 │ CCAR150530 │ Cotizatii+rate                                       14          79│                    171       1829│

│ 30.10.2015 │ CCAR150599 │ Cotizatii+rate                                       13          66│                    161       1668│

│ 27.11.2015 │ CCAR150822 │ Cotizatii+rate                                       12          54│                    173       1495│

│ 28.12.2015 │ CCAR150864 │ Cotizatii+rate                                       12          42│                    162       1333│

├────────────┼────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ TOTAL                                                            93          51                  2000         667          

├────────────┴────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│ IMPRUMUT CONTRACTAT LA DATA DE: 10.09.2015                                                                                       

│ IMPRUMUT CLASIC PE O DURATA DE 12 LUNI                                                                                          

│ ZIUA STABILITA PENTRU PLATA: 10                                                                                                  

│ IMPRUMUT SCADENT LA DATA DE 30.09.2016                                                                                          

│ MOD DE CALCUL A DOBANZII: METODA PRIN ANUITATI                                                                                   

│ PROCENT DOBANDA NOMINALA: 8.50 % NORMAL                                                                                         

│ IMPRUMUT GARANTAT CU GIRANTI                                                                                                     

│ IMPRUMUTUL NU SE RETINE PE STATUL DE PLATA                                                                                      

│ IMPRUMUT CU DESTINATIA CONSUM                                                                                                    

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 09.Octombrie .2015 Rata imprumut:         0[    160,27] Dobanda:       0[   14,17] Total:         0 Sold:   1.839,73            

│ 10.Noiembrie .2015 Rata imprumut:         0[    161,41] Dobanda:       0[   13,03] Total:         0 Sold:   1.678,32            

│ 10.Decembrie .2015 Rata imprumut:         0[    162,55] Dobanda:       0[   11,89] Total:         0 Sold:   1.515,77            

│ 08.Ianuarie  .2016 Rata imprumut:       164[    163,70] Dobanda:       0[   10,74] Total:       164 Sold:   1.352,07            

│ 10.Februarie .2016 Rata imprumut:       165[    164,86] Dobanda:       8[    9,58] Total:       173 Sold:   1.187,21            

│ 10.Martie    .2016 Rata imprumut:       166[    166,03] Dobanda:       9[    8,41] Total:       175 Sold:   1.021,18            

│ 08.Aprilie   .2016 Rata imprumut:       167[    167,21] Dobanda:       7[    7,23] Total:       174 Sold:     853,97            

│ 10.Mai       .2016 Rata imprumut:       168[    168,39] Dobanda:       6[    6,05] Total:       174 Sold:     685,58            

│ 10.Iunie     .2016 Rata imprumut:       170[    169,58] Dobanda:       5[    4,86] Total:       175 Sold:        516            

│ 08.Iulie     .2016 Rata imprumut:       171[    170,78] Dobanda:       4[    3,65] Total:       175 Sold:     345,22             

│ 10.August    .2016 Rata imprumut:       162[    171,99] Dobanda:       2[    2,45] Total:       164 Sold:     173,23            

│ 09.Septembrie.2016 Rata imprumut:         0[    173,23] Dobanda:       1[    1,21] Total:         1 Sold:          0            

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

 


Anexa nr. 2

 


                                            

Nr. fișă  ________   Nr. PLL___________

 

Reprezentant local____________________

                                  (nume, prenume)

PLL (localitatea)   ____________________


 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

Subsemnata/ul ________________________________________, de profesie  _____________________,

cu domiciliul în ________________________ str. _______________________, nr. ___, bloc ______, sc. ___, ap. ____, cod _________, jud./sector _________________, CNP ______________________, posesor al BI/CI seria ____ nr. _________, eliberat/ă la data de ___.___._____ de către _________________, solicit înscrierea în Asociația Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială" (denumita in continuare, prescurtat, CAR).

         

Am luat cunostință de prevederile documentelor care fundamenteaza activitatea CAR, postate pe site-ul de Internet, dupa cum urmeaza: Statutul CAR, Regulamentului Activității Financiare, Regulamentul Adunarilor Generale, și mă oblig să le respect.

           

Declar pe propria răspundere că documentele anexate la prezenta cerere sunt autentice și sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în bazele de date ale CAR, in conformitate cu cerintele legislatiei europene si nationale privind protecția datelor cu caracter personal.

 

In caz de deces, imputernicesc ca beneficiar al fondului meu social pe:

 

__________________________________________________, născut/ă în anul___________, grad de                                            (numele si  prenumele imputernicitului)

rudenie ___________ tel. _____________________ e-mail _____________________________  domiciliu ____________________________________________________________________________

 Anexez la prezenta, în copie conformă cu originalul, cartea de identitate.

          

            Datele mele de contact :

Tel. fix       _____________________   mobil __________________________

E-mail _________________________________________________________

Adresa poștală de corespondență (daca difera de cea de domiciliu):

____________________________________________________________________________

 

Data: ___.___.______        ____________________________________ __________________

(numele, prenumele)                                                  (semnătura)


                                            


  

 


 

Anexa nr. 3


 

 

 

 

 

Nr. fisa  ________   Nr. PLL____________

 

Reprezentant local____________________

                                   (nume, prenume)

PLL (localitatea)   _____________________


CERERE DE ÎNSCRIERE 

în programul "ECONOMII PENTRU COPII"

 

       Subsemnatul/a__________________________________, cu domiciliul în  ___________________,

                                            (numele și prenumele părintelui/bunicului/tutorelui garant)

str. ______________________, nr. ___, bloc ____, sc. ___, ap. ___, cod ______________, jud./sector _________________, CNP ____________________, posesor al BI/CI seria ____ nr. ___________, eliberat la data de ___.___._____ de către __________________________, în calitate de părinte/bunic/ tutor garant, solicit înscrierea în Asociația Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială" (CAR), (denumita in continuare, prescurtat, CAR),  în numele și

pentru minorul____________________________________, CNP ______________________________

                                                         (numele și prenumele minorului)

Am luat cunostință de prevederile documentelor care fundamenteaza activitatea CAR, postate pe site-ul de Internet, dupa cum urmeaza: Statutul CAR, Regulamentului Activității Financiare, Regulamentul Intern si Regulamentul Adunarilor Generale și mă oblig să le respect.

           

Până la împlinirea vârstei de 18 ani de către minor, împuternicesc – în caz de deces -  pe  ____________________________ născut/ă în anul ___________ grad de rudenie ___________, să dispună de economiile realizate până la acel moment.

 

Declar pe propria răspundere că documentele anexate la prezenta cerere sunt autentice și sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în bazele de date ale CAR, in conformitate cu cerintele legislatiei europene si nationale privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Anexez în copie conformă cu originalul:

o Cartea de identitate/Certificatul de naștere al minorului;

o Cartea de identitate a subsemnatului.

         

  Datele mele de contact :

Tel. fix       _____________________   mobil __________________________

E-mail _________________________________________________________

Adresa poștală de corespondență (daca difera de cea de domiciliu):

____________________________________________________________________________

 

Data: ___.___.______        ____________________________________ __________________

(numele, prenumele)                                                  (semnătura)


Anexa nr. 4

                            

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Cerere de retragere din calitatea de membru al CAR

 

Subsemnatul/a _______________________________ cu domiciliul în _____________________,

str. _____________________________________ nr.______, bl. _____ap._____, jud/sect. __________________, posesor BI/CI seria _____ nr. ____________, elib. de

____________________________ la ___.___._____, CNP _________________________ va solicit: (bifati/mentionati mai jos optiunile dvs.)

  • retragere din calitatea de membru al CAR
  • retragerea din calitatea de membru al CAR a minorului

            __________________________________________, CNP ____________________________

                                           (numele și prenumele minorului)

Solicit ca sumele depuse la fondul social sa mi se restituie astfel (se bifeaza varianta dorita):

  • În numerar, la sediul CAR.
  • Prin posta, cu suportarea cheltuielilor de expeditie.
  • Prin virament, în contul meu bancar nr.  _______________________________________
  • Sa fie transferate in fondul social al membrului CAR:

            nume si prenume: _____________________________________________________

 CNP _______________________________ Tel. ____________________________

Mentionez ca solicit/nu solicit stergerea datelor cu caracter personal din bazele de date ale CAR, cunoscand ca  retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dat înainte de retragerea din CAR.

 

Anexez în copie conformă cu originalul:

o Cartea de identitate/Certificatul de naștere al minorului;

o Cartea de identitate a subsemnatului.

o Extrasul de cont bancar

 

            Datele mele de contact :

Tel. fix       _____________________   mobil __________________________

E-mail _________________________________________________________

Adresa poștală de corespondență (daca difera de cea de domiciliu):

____________________________________________________________________________

 

Data: ___.___.______        ____________________________________ __________________

(numele, prenumele)                                                  (semnătura)

 


 

 


 

Anexa nr.5

C O N T R A C T  D E  I M P R U M U T

Nr. _________ din data de ___.___._____

 

Prezentul contract de împrumut este un contract real, cu titlu oneros, translativ de proprietate și creator al obligației de restituire și se încheie intre următoarele părți :

Casa de Ajutor Reciproc Coeziunea Socială București cu sediul în București str. Bogota nr. 6 sector 1, telefon 0760698672, constituita în baza Legii nr. 540/2002 cu modificările și completările ulterioare și înregistrată la Judecătoria Sector 1 reprezentata prin Cătălin Constantin APOSTOL, în calitate de Președinte și Mădălin OARGA, în calitate de Director Economic, denumita în prezentul contract C.A.R.

si

Membrul C.A.R. fisa nr. ______ doamna ____________________________ nascuta la data de ___.___._____ în loc. ______________ jud.(sect) _____________, cu domiciliul în _______________ _______________________________________________ posesor B.I.(C.I.) seria ___ nr. __________ eliberat(a) de _____________ la data de ___.___._____ C.N.P. __________________, membru în cadrul sectiei CAR 'PL ____________________________', ______________________ telefon mobil: ____________________, denumit în continuare IMPRUMUTAT.

Împrumutatul recunoaște ca a fost informat asupra condițiilor de creditare ale CAR prin intermediul formularului INFORMATII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI, a primit, negociat și semnat Oferta precontractuală de împrumut.

In baza cererii de împrumut nr. ____/___.___._____ aprobata, se încheie prezentul contract de împrumut în condițiile stipulate în contract și asupra cărora părțile au convenit de comun acord.

Împrumutatul declara și consimte în mod serios, liber și în cunoștință de cauză, la semnarea contractului de împrumut, că dispune de capacitatea de exercițiu necesară încheierii de acte juridice, nefiind declarata o persoană incapabilă de către lege și nici oprită să încheie anumite contracte, iar temeiul dispozițiilor legale privind calitatea de împrumutat le cunoaște ca fiind accesibile și previzibile.

Împrumutatul declara că a înțeles că prin semnătura depusă pe documentul de față devine parte a contractului de împrumut, că obiectul contractului este un contract de împrumut, că obiectul prestației este împrumutul unei sume de bani, sumă pe care se obligă să o restituie împreună cu dobânzile aferente, conform clauzelor contractuale negociate și asumate.

Părțile au discutat și sunt de acord asupra clauzelor din prezentul contract.

Art.1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Tipul de împrumut: tradițional (____________).

1.2 C.A.R. acorda IMPRUMUTATULUI un împrumut în suma de (in cifre) _____________ adică (in litere) _____________________________ pe termen de _____ luni.

Art.2 ELIBERAREA IMPRUMUTULUI

2.1 Împrumutul se pune la dispoziția IMPRUMUTATULUI numai după perfectarea garanțiilor și se plătește integral la data acordării.

2.2 Împrumutul se acorda în numerar/prin virament bancar în contul ________________________________ deschis la ___________________________________.

2.3 Împrumutatul se obliga ca la data acordării împrumutului, din împrumutul primit, sa plătească imediat și în mod obligatoriu, suma ce corespunde valorii fondului social ce nu a fost constituit pentru împrumutul solicitat.

Art.3 COSTUL TOTAL AL IMPRUMUTULUI, DOBANDA și DOBANDA ANUALA EFECTIVA

3.1 Împrumutul se acorda cu o dobânda de ________% pe an la sold, care se achita astfel:

- la acordare.        

3.2 Dobânda remuneratorie, care este dobânda datorata de împrumutat pentru suma de bani scadenta la un anumit termen, calculata pentru perioada anterioara împlinirii termenului scadentei obligației este fixa și se calculează de la data acordării împrumutului, inclusiv, pana la data rambursării integrale a acestuia, exclusiv.

3.3 Calcularea dobânzii lunare remuneratorii datorate se efectuează astfel:

(Sold împrumut*Rata anuala dob (%) x 30 zile)/360.

3.4 Valoarea totala plătibilă de IMPRUMUTAT la data semnării prezentului contract este de ______________ lei și este formata din:

- împrumutul în valoare de ____________ lei

- dobânda totala în valoare de ___________ lei                                               

3.5 Valoarea dobânzii calculată la pct. precedent (3.4) reprezintă valoarea dobânzii calculată în condițiile respectării graficului de rambursare. În cazul în care acest grafic de rambursare nu se respectă, fie prin întârzieri de plată a ratei peste finele lunii, fie prin rambursare anticipată, dobânda totală datorată pentru împrumutul acordat se va recalcula la terminarea împrumutului, conform pct. 3.2 și 3.3, din care se va scădea valoarea calculată la acordare. Procentul dobânzii utilizat este cel stabilit la pct.3.1 și se calculează la soldul împrumutului rămas de plată la finele lunii anterioare celei pentru care se calculează. În cazul depășirii datelor din graficul de rambursare, diferența de încasat se va plăti de către împrumutat odată cu ultima rată, iar în cazul rambursării anticipate, diferența de restituit se va restitui împrumutatului odată cu ultima sumă de plată din împrumut.

3.6 Dobânda anuala efectiva, la data semnării prezentului contract, este de ______% pe an. Costul total al împrumutului cuprinde numai valoarea dobânzii calculate. în dobânda anuala efectiva este inclusa numai dobânda anuala, diferența intre rata dobânzii la art.3.1 și DAE nu este un cost suplimentar, fiind determinata de formula diferita de calcul, prevăzută de lege.

3.7 în cazul în care rata lunara nu este plătită în termen de cel mult 30 de zile de la data scadenta, se percepe o penalitate de 1% pe zi de întârziere care se aplica cu ziua următoare celei scadente precizate în graficul de rambursare. Penalitatea se va aplica numai daca întârzierea în plata depășește 30 de zile și nu poate depăși rata restanta căreia i se aplica.

3.8 În cazul în care împrumutatul devine debitor prin neplata la scadență a ratelor de împrumut, plata se va imputa mai întâi asupra ratelor, dobânzilor și penalităților, în ordinea cronologică a scadenței acestora, începând cu cele mai vechi spre cele din luna curentă.

3.9 Orice notificare cu privire la modificarea clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisa IMPRUMUTATULUI cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea acestora. IMPRUMUTATUL are la dispoziție 15 zile de la primirea notificării pentru a comunica opțiunea sa expresa scrisa de acceptare sau neacceptare a noilor condiții, nefiind aplicat principiul acceptării tacite.

3.10 C.A.R. nu percepe nici-un fel de comision pentru împrumutul acordat.

Art.4 RAMBURSAREA IMPRUMUTULUI

4.1 IMPRUMUTATUL se obliga sa restituie C.A.R. împrumutul primit împreună cu dobânda aferenta într-un număr de ___ rate lunare, începând cu data de ___.___.______.

4.2 Termenele de restituire a ratelor scadente plus dobânzile aferente sunt prevăzute în GRAFICUL DE RAMBURSARE, ANEXA la contract. în toate cazurile, plata se va face mai întâi asupra ratelor, apoi a dobânzilor și penalităților, în ordinea cronologica a scadentei acestora.

4.3 Modalitatea de plata și locul restituirii ratelor lunare scadente la termenele prevăzute, se face astfel:

- numerar la casierie;

- prin virament/depunere numerar în contul RO36BRDE441SV84947644410, deschis la BRD; în ordinul de plata, plătitorul va menționa numele și prenumele împrumutatului, CNP-ul acestuia și destinația plății.

4.4 Sumele achitate în conturile bancare ale CAR vor fi înregistrate în contul IMPRUMUTATULUI pe baza extrasului de cont. Orice comisioane sau taxe aferente viramentelor sau depunerii de numerar în contul C.A.R percepute de unitatea bancara vor fi suportate de IMPRUMUTAT.

4.5 La solicitarea IMPRUMUTATULUI, împrumutul poate fi rambursat înainte de scadenta, dobânda calculându-se numai pe perioada de utilizare.

4.6 în cazul în care drepturile bănești ce urmează a fi reținute și virate de către unitatea la care este angajat IMPRUMUTATUL nu acoperă integral nivelul ratei de rambursat, acesta se obliga sa depună în numerar la casieria CAR diferența respectiva. Nedepunere diferenței constituie rata scadenta și nerambursata, aplicând dispozițiile art. 3.6 din prezentul contract.

4.7.1 Dacă IMPRUMUTATUL nu își exercită obligația de plată a ratelor și a dobânzilor scadente în mod repetat sau din neglijență, acesta este considerat de plin drept în întârziere la momentul îndeplinirii termenului stipulat în contract pentru executarea obligației.

4.7.2 Prin refuz sau neglijenta în exercitarea obligației de plata, în mod repetat, se înțelege nerestituirea ratelor și a dobânzilor aferente la termenele de scadenta, după o perioada mai mare de 60 de zile de la scadenta acesteia.

4.7.3 Condițiile pct. 4.7.1 se aplică în mod corespunzător și GIRANȚILOR acestuia.

4.8 Orice suma plătită către C.A.R de IMPRUMUTAT, indiferent de titlul si/sau specificația cu care acesta înțelege sa efectueze plata, va stinge obligațiile scadente înainte sau la data creditării contului CAR cu contravaloarea plății, în ordinea stabilita de lege, chiar daca IMPRUMUTATUL a menționat pe documentul cu care efectuează plata ca dorește sa stingă alta datorie.

4.9 IMPRUMUTATUL este obligat sa tina evidenta sumelor rambursate pentru plata împrumutului și sa păstreze documentele justificative pana la rambursarea completa a acestuia.

4.10 În cazul împrumuturilor acordate în limita fondului social, dacă rata nu se plătește la termenul stabilit în graficul de rambursare, în vederea evitării apariției dobânzii penalizatoare, ÎMPRUMUTATUL consimte ca în acest caz, C.A.R. să debiteze, din oficiu, fondul social cu valoarea ratei restante.

Art.5 GARANTAREA IMPRUMUTULUI

5.1 Împrumutul în suma de ____________ lei și dobânda aferenta în suma de ________ lei sunt garantate de IMPRUMUTAT prin:

- fondul social

- veniturile realizate

- giranți

5.2 ÎMPRUMUTATUL se obligă să nu folosească aceleași garanții menționate la punctul precedent pentru garantarea altei obligații, până la rambursarea integrala a tuturor sumelor rezultând din prezentul contract.

5.3 Fondul social al ÎMPRUMUTATULUI nu poate fi folosit la compensarea plăților restante și/sau a ratelor curente decât dacă valoarea lui absolută este superioară creanțelor totale de rambursat (rate, restanțe, penalități, alte cheltuieli) și numai în condițiile retragerii din CAR. ÎMPRUMUTATUL nu se poate retrage din C.A.R. decât după rambursarea integrală a împrumutului.

5.4 În cazul în care ÎMPRUMUTATUL este executat silit, compensația nu poate avea loc

Art.6 OBLIGAȚII și DREPTURI ALE PĂRȚILOR

6.1 IMPRUMUTATUL are următoarele obligații:

a) să restituie împrumutul și dobânda calculata la termenele convenite conform GRAFICULUI DE RAMBURSARE (ANEXA);

b) să comunice în termen de 5 zile la C.A.R orice schimbare intervenita privind domiciliul, locul de munca, telefonul și actul de identitate;

c) să restituie CAR toate cheltuielile poștale, de birotică și transport efectuate în procedura de notificare pentru punerea în întârziere, în vederea recuperării împrumutului și a dobânzilor neachitate la scadenta, precum și a penalităților de întârziere la plata ratelor scadente;

d) să asigure bunurile aduse drept garanții la o societate de asigurări agreata de Casa de Ajutor Reciproc, daca s-au constituit asemenea garanții.

e) obligația de a plăti se stinge doar atunci când împrumutul și celelalte costuri legate de împrumut au fost restituit în totalitate.

f) În cazul decesului împrumutatului, obligația de restituire a împrumutului va trece la moștenitorii acestuia. Daca obligația de plata a împrumutatului devine scadenta după decesul acestuia, moștenitorii împrumutatului sunt de drept în întârziere după trecerea a 15 zile de la data la care CAR i-a notificat.

g) obligația de a constitui fondul social minim necesar pentru acordarea împrumutului.

6.2. Împrumutatul are următoarele drepturi:

a) să i se elibereze împrumutul, în condițiile convenite, conform cu prevederile art.2;

b) să ramburseze anticipat împrumutul și dobânzile aferente, calculate până la data restituirii;

c) la încetarea contractului, la solicitarea sa, să primească de la CAR un document care să ateste că au fost stinse toate obligațiile dintre părți.

6.3 C.A.R. are dreptul:

a) să încaseze de la IMPRUMUTAT ratele și dobânda aferenta împrumutului acordat, în condițiile, cuantumurile și la termenele stabilite în prezentul contract;

b1) să notifice împrumutatul printr-o adresa scrisa, în situația în care ÎMPRUMUTATUL înregistrează debite restante, având scadenta depășita cu o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice și faptul ca, în conformitate cu prevederile contractului, este de plin drept pus în întârziere;

b2) notificarea de la punctul precedent se va trimite și GIRANȚILOR împrumutatului;

c1) C.A.R își rezerva dreptul de gaj general conform art.2324 Cod Civil asupra tuturor bunurilor mobile și imobile prezente și viitoare aflate în patrimoniul ÎMPRUMUTATULUI;

c2) același drept de gaj general menționat la punctul precedent se aplică și GIRANȚILOR;

d) să aplice procedura legală de executare silită pentru recuperarea creanței de la debitorul rău-platnic, în cazul în care împrumutatul nu-și execută obligațiile contractuale;

e) să poată cere plata oricăruia dintre debitorii solidari, fără ca aceștia sa ii poată opune beneficiul de diviziune. Urmărirea pornita contra unuia dintre debitorii solidari nu împiedică CAR sa se îndrepte împotriva celorlalți codebitori;

f) dreptul CAR ca la acordarea împrumutului sa încaseze fondul social minim necesar pentru acordarea împrumutului, în cazul în care fondul social nu are valoarea de minim o treime din suma solicitată ca împrumut.

6.4 C.A.R. se obliga:

a) să pună la dispoziția ÎMPRUMUTATULUI suma împrumutată în condițiile convenite, în conformitate cu prevederile art.2 din prezentul contract;

b) să comunice ÎMPRUMUTATULUI, în termen de 5 zile de la înregistrarea solicitării, situația sumelor (reprezentând împrumut, dobânzi, etc.) rămase de restituit;

c) să ofere împrumutatului orice informație legată de contractul de împrumut și să-i clarifice orice nelămurire ar putea avea în acest sens.

Art.7 LITIGII

7.1 Orice neînțelegere rezultata din prezentul contract va fi soluționată pe cale amiabila.

7.2 în cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiul, altul decât suma de restituit, se va soluționa de instanța civila competenta.

Art.8 ALTE CLAUZE

8.1 Atunci când nu se achita ratele de împrumut la termenele scadente, convenite la data acordării împrumutului, procedura recuperării creanțelor nerestituite la termenele scadente este următoarea:

a) aplicarea, de către CAR, de penalități de întârziere la plată la nivelul stabilit prin contractul de împrumut, calculate la suma nerambursata la termenul scadent, începând cu prima zi de întârziere fata de termenul stabilit pentru restituirea ratei de împrumut, dacă s-au depășit 30 de zile de întârziere (conform graficului de restituire), în condițiile art. 3, pct (3.7);

b1) după termenul de 60 de zile de întârziere la plata ratelor, CAR poate notifica ÎMPRUMUTATUL restant, chiar daca este pus de plin drept în întârziere, cu obligația de a plăti ratele scadente neachitate într-un termen de 15 zile de la comunicarea notificării;

b2) notificarea se va trimite și GIRANȚILOR împrumutatului;

c1) neîndeplinirea obligației de plată a ratelor restante până la termenul specificat în notificarea de punere în întârziere, va fi urmată de punerea în aplicare a procedurilor legale de executare silită a ÎMPRUMUTATULUI rău-platnic pentru recuperarea integrală a împrumutului acordat, în condițiile contractului de împrumut;

c2) punerea în aplicare a procedurilor legale de executare silită se va aplica și GIRANȚILOR împrumutatului rău-platnic pentru recuperarea integrală a împrumutului acordat, în condițiile contractului de împrumut;

d1) în temeiul art.2549 alin.(1) din Codul Civil, împrumutatul se obligă la decăderea din beneficiul termenului de plată pentru sumele exigibile viitoare, în cazul în care CAR trece la aplicarea procedurii de executare silită;

d2) aceeași decădere se aplică corespunzător și GIRANȚILOR împrumutatului.

8.2 Prezentarea cu buna știință de către IMPRUMUTAT la încheierea sau în timpul derulării prezentului contract a unor date sau fapte neadevărate atrage răspunderea penala a acestuia.

8.3 Neexercitarea de către C.A.R a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunțare la acest drept, iar C.A.R va putea uza de el oricând până la stingerea tuturor obligațiilor împrumutatului.

8.4 Împrumutatul este de acord și autorizează CAR să obțină orice fel de date cu caracter personal înregistrate pe numele lui de la alta CAR sau de la un birou independent de credit, precum și ca CAR sa transmită datele împrumutatului cu caracter personal altei CAR sau la un birou independent de credit sau sa procedeze la înscrierea sa în baza de date ale debitorilor din sistemul CAR.

8.5 Prezentul contract poate fi modificat sau completat cu acordul părților prin acte adiționale și intra în vigoare la data semnării lui, dar nu înainte de primirea de către C.A.R a documentelor de constituire a garanțiilor asiguratorii prevăzute la art.2.1 și art.5.

8.6 Orice corespondenta sau notificare trimisa la domiciliul declarat în cuprinsul actualului contract, prin scrisoare sau înmânată personal va fi considerata ca valabila transmisa, daca destinatarul nu a informat în prealabil expeditorul cu privire la modificarea numelui și prenumelui, identității sau a domiciliului/adresei curente.

8.7 a) Notificările C.A.R. către împrumutat se transmit prin poștă/curier la adresa de domiciliu/corespondență sau pe cale electronica la adresa de e-mail, menționate în formularul ”Cerere de împrumut”.

b) Notificările C.A.R. către giranții împrumutatului se transmit prin poștă/curier la adresa de domiciliu/corespondență sau pe cale electronica la adresa de e-mail, menționate în formularul ”Declarație-Angajament”.

c) Schimbarea adreselor de domiciliu/corespondenta sau de e-mail de la al.a) și b) se transmite CAR în termen de 30 de zile. Netransmiterea în termenul specificat nu îl exonerează pe titularul adresei de domiciliu/corespondenta sau a contului de e-mail de cunoașterea și executarea drepturilor și obligațiilor cuprinse în notificarea transmisa la adresa indicata inițial.

Art.9. PREVEDERI FINALE

9.1 Girantul (giranții) se obliga în solidar cu împrumutatul la rambursarea integrala a împrumutului contractat și dobânzilor aferente, a penalităților de întârziere stabilite în prezentul contract și altor cheltuieli datorate ca urmare a trecerii la aplicarea procedurii de executare silita a împrumutatului pentru nerestituirea împrumutului și a celorlalte costuri, la termenele specificate în contract, obligație asumata și prin Declarația–Angajament.

9.2 în temeiul dispozițiilor art.5 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, atât împrumutatul cat și giranții, prin semnarea contractului de împrumut, își exprima în mod expres și neechivoc, consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.3 Prezentul contract a fost încheiat astăzi ___.___.______ în doua exemplare, fiecărei părți semnatare revenindu-i cate un exemplar.

9.4 Următoarele anexe fac parte integranta din prezentul contract de împrumut:

- Graficul de rambursare a ratelor scadente și dobânzilor aferente

- Angajamentul și Adeverința de venit ale giranților.

________________________

________________________

________________________

 

(1)_________________

 

(2)_________________

 

(3)_________________

 

 

 

PRESEDINTE CAR,

Director economic

IMPRUMUTAT,

____________________

Mădălin OARGA

________________________

 

____________________

_________________

 

(4)________________

 

 

 

Aviz juridic,

CERTIFIC autenticitatea

semnăturilor _______________,

____________________

         (numele și prenumele)

date în fața mea pe contractul de

împrumut și anexele acestuia

 

____________________

 

Reprezentant local

____________________

 

____________________


 

  A.CAR Coeziunea Sociala București

  București Str. Bogota Nr: 6

 

GRAFIC DE RAMBURSARE A RATELOR SCADENTE și A DOBANZII AFERENTE[1]

 

  Împrumutat                           : ______________________

  Valoare împrumut                 : _____________ 

  Tip împrumut             : Tradițional(NORMAL ____________)

  Data acordării                        : ___.___._____

  Termen de rambursare           : ___ luni

  Metoda calcul dob.               : Regresivă

  Rata anuala dobândă             : ___________ %

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┐

                             Suma de plata                          

            ├───────────┬────────────┬───────────┬──────────┤         

    Data        Rata      Dobanda    Depunere │    Total │   Sold  

  scadenta                           la fond            │ imprumut │

├────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│ 20.05.2020 │       250 │                    30 │      280 │    2.750 │

│ 19.06.2020 │       250 │                    30 │      280 │    2.500 │

│ 20.07.2020 │       250 │                    30 │      280 │    2.250 │

│ 20.08.2020 │       250 │                    30 │      280 │    2.000 │

│ 18.09.2020 │       250 │                    30 │      280 │    1.750 │

│ 20.10.2020 │       250 │                    30 │      280 │    1.500 │

│ 20.11.2020 │       250 │                    30 │      280 │    1.250 │

│ 18.12.2020 │       250 │                    30 │      280 │    1.000 │

│ 20.01.2021 │       250 │                    30 │      280 │      750 │

│ 19.02.2021 │       250 │                    30 │      280 │      500 │

│ 19.03.2021 │       250 │                    30 │      280 │      250 │

│ 20.04.2021 │       250 │                    30 │      280 │         

├────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

  TOTAL          3.000 │                   360 │    3.360 │         

└────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴──────────┘

Dobanda calculata și incasata la acordare =        171

 

Reprezentant CAR                                                       Imprumutat,

Mădălin OARGA                                                         VASILESCU MARIA

 

 

 

Prezenta anexa face parte integranta din

Contractul nr. __________ / ___.___._____

 

 

 

 

 

Anexa nr. 6 

Tabel on line cu cererile de împrumut în așteptare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa nr. 7

CERERE DE ÎMPRUMUT GARANTAT CU FONDUL SOCIAL

 

 

Subsemnatul/a ____________________________, domiciliat/ă în loc. __________________, str. _____________________ nr. __, bl. ___, ap. __, jud./sect. _________________, posesor BI/CI seria ______ nr. ___________ CNP____________________________, membru al Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc ,,Coeziunea Socială” (denumita in continuare, prescurtat, CAR),  solicit un împrumut în suma de _________________________ lei (_______________________________________________) pe care il voi restitui în ______ rate lunare.         

Declar ca am depus la CAR fondul necesar acoperirii integrale a sumei imprumutate si garantez restituirea imprumutului cu fondul meu social.

Mai precizez ca (bifati mai jos optiunile dvs.):

O-Solicit ca imprumutul sa se incheie prin reprezentantul  teritorial al CAR din loc.________________________, jud. ___________________________ , cunoscand ca aceasta optiune  determina majorarea dobanzii cu 2%, pentru tipul de imprumut solicitat.

 

Doresc ca plata sa se execute  O-prin banca   O-in numerar   O-prin posta/curier, stiind ca  cheltuiala aferenta platii (comisionul de transfer bancar sau, dupa caz, taxa de expeditie) este in sarcina mea.

 

Anexez la prezenta cerere (bifati documentul anexat):

O -  Cartea de identitate, in copie conforma cu originalul

O -  Extrasul de cont bancar

 

            Datele mele de contact :

Tel. fix       _____________________   mobil __________________________

E-mail _________________________________________________________

Adresa poștală de corespondență (daca difera de cea de domiciliu):

____________________________________________________________________________

 

Data: ___.___.______        ____________________________________ __________________

(numele, prenumele)                                                  (semnătura)

 

                                                      


Anexa nr. 8

 

Cerere de împrumut garantat cu fondul social și giranți

 

Subsemnata/ul ____________________________________, cu domiciliul în loc. __________________, str. _____________________ nr. ___, bl. ___, ap. __, jud./sect. _______________, posesor BI/CI seria ______ nr. ___________ CNP__________________________, telefon ___________________solicit un imprumut in suma de (scrieti in cifre)________________ lei,  (scrieti in litere) ___________________________________________lei, pe care  sa-l  restitui în ________ rate lunare, in urmatoarele conditii:

a)      Tip imprumut (bifati varianta dorita):

 

Garantat cu cotizatia depusa la CAR, cu rata dobanzii de 6,5% pe an

 

Garantat cu giranti, avand depusa cotizatia de 1/3 din suma solicitata, cu rata dobanzii de 8,5% pe an

 

Prin reprezentant  local al CAR, stiind ca aceasta optiune  determina cresterea ratei dobanzii cu 2% pe an

b)     Mod de plata a imprumutului, cunoscand ca cheltuielile aferente platii sunt in sarcina mea:  

 

In numerar, la Punctul de Lucru Central al CAR, situat in Bucuresti

 

In contul meu bancar, conform extrasului de cont depus la dosarul de imprumut

 

Prin mandat postal, la adresa mea de domiciliu

 

Prin mandat on-line, la Oficiul Postal nr.           din  loc.                                   jud.                                   

c)      Cunoscand efectul legilor in vigoare, declar pe propria raspundere:

Venituri lunare (nete)

Suma (lei)

Cheltuieli lunare

Suma (lei)

Salariu/pensie

 

Intretinere (incalzire, energie, telefonie, TV, apa, etc.)

 

Salariu/pensie sot/sotie

 

Rate  lunare (achizitii in rate, imprumut la banci, IFN)                                           

 

Alte surse de venit*

 

Chirie/rata locuinta

 

 

 

Alte cheltuieli*

 

TOTAL

 

TOTAL

 

 

d)   Cunoscand efectul legilor in vigoare, declar pe propria raspundere:

Da/ Nu

Suma/Val. (lei)

1

Credite la banci,  la alte CAR sau alte IFN-uri *

 

 

2

Garantii materiale constituite pt. alte persoane*

 

 

3

Popriri pe salariu/pensie, bunuri imobiliare *

 

 

4

Am fost/sunt in executare silita pt. creante neachitate la termen*

 

 

5

Sunt parte într-un proces civil/penal. Dacă DA, precizati nr. dosarului*

 

 

6

Sunt girant pentru alti imprumutati.  Daca DA, pentru pentru cine si unde?*

 

 

7

Sunt proprietar de casa/apartament

 

 

8

Sunt proprietar de teren. Daca DA, mentionati suprafata

 

 

9

Sunt proprietar de autovehicul. Daca DA, indicati marca si anul de fabricatie*

 

 

 *Detaliati (detaliile se inscriu pe verso la prezenta cerere si se certifica prin semnatura)

e)      Consimt ca notificarile CAR sa fie trimise la adresa postala sau pe e-mail,  la: .............................................................................................................................................................. Numele si telefoanele de contact ale girantilor sunt:

Girant 1 .......................................................................................................Tel ............................

Girant 2 .......................................................................................................Tel ............................

Girant 3 .......................................................................................................Tel ............................

Girant 4 .......................................................................................................Tel ............................

 

Data: ___.___.______        ____________________________________ __________________

(numele, prenumele)                                                  (semnătura)  

 

Anexa nr. 9

 

 

 

 

CERERE DE IMPRUMUT DE REFINANTARE

 

 

Subsemnata/ul ____________________________________, cu domiciliul în loc. __________________, str. _____________________ nr. ___, bl. ___, ap. __, jud./sect. _________________, posesor BI/CI seria ______ nr. ___________ CNP____________________________, membru CAR cu fisa nr. ______ solicit un imprumut de refinantare din urmatoarele motive:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

In vederea obtinerii imprumutului de refinantare sunt de acord sa platesc catre CAR, in scopul lichidarii vechiului imprumut, sumele precizate in fisa cu situatia financiara anexata la prezenta cerere si eliberata de CAR, la solicitarea mea, in data de ________________, precum si:

  1. Suma necesara completarii diferentei de fond social (1/3 din suma imprumutata);
  2. Suma care reprezinta dobanda aferenta noului imprumut.

 

Anexez la prezenta cerere (bifati documentul anexat):

O -  Cartea de identitate, in copie conforma cu originalul

O -  Actul/actele care argumenteaza necesitatea imprumutului de refinantare.

 

            Datele mele de contact :

Tel. fix       _____________________   mobil __________________________

E-mail _________________________________________________________

Adresa poștală de corespondență (daca difera de cea de domiciliu):

____________________________________________________________________________

 

Data: ___.___.______        ____________________________________ __________________

(numele, prenumele)                                                  (semnătura)

 

 

 


Anexa nr. 10

 

INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI – Conform art. nr. 9 din OUG nr. 50 din 09.06.2010

 

 Asociația CAR ”Coeziunea Socială”, Cod fiscal: 32335691, cu sediul operațional în București, sector 1, str. Pajurei nr. 13, Telefon: 0760.698.672, email  car.coeziuneasociala@ gmail.com, oferă membrilor săi împrumuturi cu următoarele caracteristici:

1. Tipul împrumutului: Tip 1- garantat cu fondul social (FS); Tip 2 - garantat cu FS și giranți;             Ambele tipuri pot fi acordate prin intermediul unui reprezentant teritorial (RT).

 2. Valoarea împrumutului: între 1.000  și 50.000 lei, în funcție de FS și bonitatea financiară.

 3. Durata de acordare a împrumutului: între 6-48 luni de zile.

 4. Rata lunară: până la valoarea de1/3 din venitul net.

 5. Rata dobânzii anuale: 6,5% pentru împrumutul de tip 1; 8,5% pentru împrumutul de tip 2. Prin RT se adaugă 2% .  Dobânda se calculează regresiv. Astfel, dobânda în fapt: între 4 si 5%. Se reține la acordarea împrumutului. La rambursarea anticipată, se restituie corespunzător.

 6. Penalități în caz de întârzieri la plata ratelor scadente:

-         Daune/dobânzi moratorii – pentru întârzieri cuprinse între 10 și 30 de zile, calculate lunar la valoarea ratei dobânzii anuale

-         Dobânzi penalizatoare: 1% pe zi, raportate la rata scadentă; se aplică din  prima zi și numai dacă se întârzie  mai mult de 30 de zile.

 7. Suma totală rambursată la terminarea contractului: Suma împrumutată plus dobânda.

 8. Dreptul de a rambursa anticipat, fără comisioane: Da.

 9. Dreptul de a primi un exemplar original al contractului de împrumut: Da.

 10. Dreptul de a renunța la un contract aprobat: Da.

11. Nu se percep comisioane de administrare. În situația plăților prin conturi bancare, comisioanele percepute de bănci se suportă de către cei împrumutați.

12. Notificările scrise și declanșarea executării silite se pot pune în mișcare după 60 de zile de la ultima plată efectuată. Costurile aferente se suportă de către împrumutați.

 

SPRE EXEMPLU, LA UN ÎMPRUMUT DE 10.000 LEI PE O PERIOADA DE 12 LUNI, VOM AVEA:

 

Rata lunară: 834 lei + 30 lei depunere la fondul social

Dobânda totală: 461 lei, ceea ce, în procente, reprezintă o dobândă de 4,61% pe an

Dobânda anuală efectivă: 9,15 %, calculată conform normelor legale

Dobânda moratorie pt o rata scadentă: calculată cf. formulei: 834 x 8,5/100 x 30/360 = 5,90 lei

Dobândă penalizatoare pentru o rată scadentă: la 33 zile întârzire - 278 lei; la 66 de zile întârziere – 556 lei; la 100 de zile întârziere și peste 100 de zile – 834 lei.

Suma totală de rambursat: 10.461 lei

 

COMITETUL DIRECTOR           Luat la cunoștință..........………………..................................

                                                                                                                  (nume, prenume, semnătura imprumutat)

 

 

 

Anexa nr. 11

OFERTA PRECONTRACTUALĂ DE ÎMPRUMUT

Încheiată azi ........................... în două exemplare, între:

 

1. CAR ”Coeziunea Socială”, Cod fiscal: 32335691, cu sediul operațional în București, sector 1, str. Pajurei  nr. 13, Telefon: 0760.698.672, email  car.coeziuneasociala@gmail.com   și

 2. Dl/Dna................................................................................... CNP: ........................................................

Adresa: .........................................................................................................................................................

 

a fost predată, respectiv primită, următoarea ofertă precontractuală de împrumut:

1.      Tipul de împrumut (se bifează corespunzător):

      O - Tip 1, garantat cu fondul social;        O – Tip 2, garantat cu  fondul social și ........giranți

                                           O. Prin intermediul unui reprezentant teritorial (RT);

2.      Suma solicitată (în cifre și litere) ................................................................................... lei;

3.      Rambursarea se va face în  .................... rate lunare;

4.      Rata dobânzii anuale  este ......................% și rămane fixă pe toată durata împrumutului;

5.      Dobânda totală în sumă de ....................  lei se va plăti de către împrumutat la data acordării.

Dacă împrumutul se achită anticipat, dobânda se recalculează și CAR restituie diferența de bani;

6.      Penalități în caz de întârzieri la plata ratelor scadente:

-          Daune moratorii – numai  pentru întârzierile ce intră în luna următoare celei în care este rata scadentă, calculate lunar la valoarea ratei dobânzii anuale;

-          Dobânzi penalizatoare:……..pe zi, raportate la rata scadentă; se aplică din  prima zi și numai dacă se întârzie  mai mult de 30 de zile.

7.      Procedura de acordare (se bifează corespunzator):

O.  La Punctul Central de Lucru al CAR - Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1;

O.  La distanță, prin reprezentantul teritorial al CAR;

O.    La distanță, fără RT.

8.      În situația apariției unor litigii, împrumutatul va sesiza în scris CAR printr-o petiție adresată președintelui. În cazul în care litigiul nu va fi soluționat astfel, petentul se poate adresa instanțelor de drept comun competente.

   

      ATFEL, ELEMENTELE DE BAZĂ ALE CONTRACTULUI DE ÎMPRUMUT SUNT:

Rata lunară: .............  lei + 30 lei depunere la fondul social al împrumutatului;

Dobânda totală: ....................... lei, ceea ce, în procente, reprezintă o dobândă de ...........% pe an;

Dobânda anuală efectivă: .................. %, calculată conform normelor legale;

Suma totală de rambursat: .................... lei.

OBSERVAȚII:..............................................................................................................................................

Am primit un exemplar al ofertei precontractuale de împrumut. Solicit  reducerea perioadei de 15 zile până la încheierea contractului de împrumut.

 

____________________________________________

                                                                          (nume, prenume și semnătura solicitant de imprumut)

 


 

 

Anexa nr. 12

 

FIȘA DE EVIDENȚĂ ȘI EVALUARE A CERERII DE ÎMPRUMUT

A. Date despre solicitant și împrumut:

Solicitant ................................................................................. Nr. inreg. cerere  .......................

Suma solicitată ____________ Nr. rate ______ O-Membru nou; O-Fișa___ 

Imprumut solicitat:  O-Tip1(6,5%);  O-Tip2(8,5%);  O-Tip3(Refinantare);  O-Prin RT(+2%)

Nume si prenume RT: 

Mod de plată: Numerar ____ Bancă ___ Mandat poștal ____Mandat on line ____  

B.     Documente depuse la dosar:

Solicitant

Girant 1

Girant 2

Girant 3

Girant 4

Carte de identitate

 

 

 

 

 

Cerere de inscriere in CAR (membru nou)

 

*

*

*

*

Cerere de refinantare

 

*

*

*

*

Cerere de imprumut

 

*

*

*

*

Informatii standard (semnatura de l.c.)

 

*

*

*

*

Oferta precontractuala + Anexa

 

*

*

*

*

Extras de cont

 

*

*

*

*

Declaratie angajament girant

*

 

 

 

 

Adeverinta de venit/Talon pensie

 

 

 

 

 

Extras Registru General Salariati

 

 

 

 

 

Dovada proprietatii

 

 

 

 

 

Constatarile consilierilor de serviciu privind documentele depuse (data, constatare, semnatura):

Data postarii cererii pe site:

 

 

 

 

 

 

C.     Analiza bonității:

Solicitant

Girant 1

Girant 2

Girant 3

Girant 4

Venitul  net

 

 

 

 

 

1/3 din venitul net

 

 

 

 

 

Verif. adev. venit (portal ANAF)

 

 

 

 

 

Nr. popriri (portal Min. Justitiei)

 

 

 

 

 

D.     Sume negociate cu solicitantul:

Contract vechi: 1.Rate=                   2.Dobanda=                 3.Penalitati=                      4.Total de plată=

Refinanțare solicitată:  5.FS necesar =                  6.FS existent =                         7.FS de completat =

8.Rata lunară =                     9.Dobanda =                        10.Total platibil (Suma solicitata - 4 -7 -9) =

E.    Sume negociate cu împrumutatul:

11.FS propus  =               12.FS existent =                     13.FS de completat =

14.Rata lunara =               15.Dobânda   =                     16.Total plătibil (Suma propusă - 4 -13 -15) =

F.     Stadiul rezolvarii dosarului:

1.           Predat la Cp. Analiza Dosare (data, semnatura consilier sv.) .......................   .......................

2.           Propunerea Cp.AD: O-Acordarea in cond.D; O-Acordarea in cond.E;  O-Neacordarea din urmatoarele motive: ....................................................................................................................................................................................

3.           Trimis la Comisia Imprumuturi (data) ............................ Decizia (nr.)  .......................................

4.           Predat la Cp. Contracte (data, semnatura sef Cp.AD) ...........................   ......................................

5.           Trimis contract la RT / predat la consilier sv.(data, semnatura sef Cp.C) .......................   .......................

6.           Acordat imprumutul (data, semnatura consilier sv.) .............................   ..............................................

7.           Platit  imprumutul (data, semnatura casier sv.) .............................   ..............................................


 

 

Anexa 13

 

_______________________________________________________________

                                                       (denumirea societății comerciale/instituției)

 

Cod fiscal _________________________Nr. RC _______/_______/________

 

Nr. _______ Data ______.______.__________

 

 

ADEVERINȚĂ DE VENIT

(pentru împrumutat)

 

Societatea Comercială/Instituția _____________________________________________

cu sediul în _______________________, str. ______________________________, nr. ______,

județul/sectorul ________, tel./fax ____________________________ adeverim prin prezenta că dl/d-na _____________________________ posesor al CI/BI seria _____ nr. _______________, CNP _______________________ de profesie ____________________________, este salariat/ă în unitatea noastră în funcția de ______________________, cu contract individual de munca  pe perioada nedeterminată/determinată, de la data de ___.___._____ până la data de ___.___._____.

Salariul net lunar realizat în ultimele 3 luni (fără prime, ore suplimentare, sporuri neprevăzute în contractul de muncă, etc) :

Luna

_____._______

_____._______

_____._______

Salariul lunar net

(în lei)

 

 

 

Salariul net nu este/este grevat de următoarele rețineri (natura reținerilor, suma și perioada) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prezenta adeverință se eliberează pentru obținerea unui împrumut la CAR "COEZIUNEA SOCIALĂ".

Ne asumăm întreaga responsabilitate cu privire la exactitatea datelor menționate în prezentul document și confirmăm că persoanele semnatare ale prezentei adeverințe angajează răspunderea noastra cu privire la acest aspect.

 

MANAGER/DIRECTOR,                              Şeful structurii financiar-contabile,

  __________________________                      ____________________________________

                          (nume, prenume, semnătura și ștampila)                                                         (nume, prenume, semnătura și ștampila)

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 14

 

_______________________________________________________________

                                                       (denumirea societății comerciale/instituției)

 

Cod fiscal _________________________Nr. RC _______/_______/________

 

Nr. _______ Data ______.______.__________

 

 

 

ADEVERINȚĂ DE VENIT

(pentru girant)

 

Societatea Comercială/Instituția _____________________________________________ cu sediul în ________________________, str. ______________________________, nr. ______, județul/sectorul _________________, adeverim prin prezenta că dl/d-na _______________________________________ posesor al BI/CI seria _____ nr. _______________, CNP ______________________________, este salariat/ă în unitatea noastră, in functia de _______________________________, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminată/determinată, de la data de ___.___._____ până la data de ___.___._____, cu un salariu net de ____________ lei. Salariul net nu este/este grevat de următoarele rețineri (natura reținerilor și suma) :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prezenta adeverință se eliberează pentru girarea d-nei/d-lui _______________________________________________ in scopul obtinerii unui imprumut la Asociatia Casa de Ajutor Reciproc  "COEZIUNEA SOCIALĂ".

Ne asumăm întreaga responsabilitate cu privire la exactitatea datelor menționate în prezentul document și confirmăm că persoanele semnatare ale prezentei adeverințe angajează răspunderea noastra cu privire la acest aspect.

 

MANAGER/DIRECTOR,                              Şeful structurii financiar-contabile,

  __________________________                      ____________________________________

                          (nume, prenume, semnătura și ștampila)                                                         (nume, prenume, semnătura și ștampila)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIE – ANGAJAMENT GIRANT

                                    

Subsemnata/ul _____________________________________ cu domiciliul in loc.__________________

str._________________________________________________, nr.______, bl.___, et.__, ap.___, sector ____, judeţul ____________, cu BI/CI seria _____, nr.____________, avand contract de munca la ______________________________________________________, având un salariu lunar/pensie lunara in suma de _____________ lei (___________________________________________________) lei, consimt în mod serios, liber și în cunoștință de cauză faţă de imprumutantul Asociatia Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala" (denumita in continuare prescurtat CAR), de a plăti în mod solidar cu imprumutatul___________________________________________,domiciliat în ___________________, str.______________________________, nr.____, bl.___, et.___, ap.___, sectorul/judeţul ___________, în cazul când acesta nu va achita împrumutul contractat la termenele si în condiţiile prevăzute în *contractul de împrumut nr.______________________ *din _____._____._________ până la acoperirea integrală a împrumutului în suma de _______________ lei (________________________________________________) și a eventualelor penalitati de intarziere in plata ratelor.

            Declar că dispun de capacitatea de exercițiu necesară încheierii de acte juridice, cunosc dispozitiile legale privind calitatea de girant, acestea fiind accesibile și previzibile, si ca am înțeles că obiectul contractului este împrumutul unei sume de bani și că imprumutatul este obligat să restituie împrumutul conform clauzelor contractuale asumate.

            Subsemnatul renunţ la beneficiul discuţiunii, adică de a nu solicita creditorului ca, în procedura urmăririi silite a imprumutatului, pentru obligații contractuale neexecutate, să urmareasca mai intai bunurile debitorului principal si numai daca nu isi satisface integral creanta din bunurile debitorului să le urmareasca pe ale mele in calitate de garant. De asemenea, renunţ și la beneficiul diviziunii, adică de a nu solicita creditorului sa divida datoria la toti garantii și să o reducă la partea fiecăruia.

Subsemnatul, mă oblig ca pe perioada de valabilitate a contractului de imprumut sa informez CAR într-un termen de maxim 30 zile, despre orice modificare intervenita in contractul meu de munca,  schimbare de domiciliu, telefon ori e-mail. Declar pe propria raspundere, sub incidenta prevederilor legale in vigoare, ca veniturile mele nu sunt afectate de rate datorate, de sume garantate in calitate de girant, popriri sau alte datorii, cu excepția celor declarate (daca sunt, se declara detaliat pe verso paginii). Consimt ca notificarile CAR sa fie trimise la adresa de domiciliu (daca adresa de domiciliu nu corespunde cu cea de notificare, se va mentiona pe verso paginii) sau/si pe cale electronică la:

e-mail  ____________________________________________ si telefon: _____________________

Anexez la prezenta declaratie-angajament:

o   Cartea/buletinul de identitate, in copie conforma cu originalul;

o   Adeverința de salariat/dovada de venit, in copie conforma cu originalul;

o   Talonul de pensie, in original.

Data*: ___.___.______         ________________________________________ ____________________

                                 (numele, prenumele)                                                            ( semnătura)

Note:

1.         Datele de la rubricile cu asterisc (*)se completeaza in ziua semnarii contractului de imprumut.

2.           Prezentul angajament are putere de contract și produce efecte în conformitate cu prevederile art.1166 și urm. din Codul Civil, fiind parte componentă a contractului semnat de împrumutat.


 

Anexa nr. 16

 

 

 

DECIZIA COMISIEI PENTRU ÎMPRUMUTURI (CI)

cu privire la cererile de împrumut înaintate de către membrii CAR

 

Data înregistrării cererii de împrumut

Data prezentării dosarului complet

Nume și prenume

Localitate de domiciliu

Suma solicitată (lei)

Suma aprobată de CI

Nr rate

Mod de plata

Tip împru mut

Loc acordare

RT

Data con tract

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data adoptării:  ............................

Numele și prenumele membrului CI

Cum a votat:

Pentru

Împotriva

Abțineri

Director Direcția Financiar-Contabilă

 

 

 

Director Direcția Juridică

 

 

 

Director Direcția Secretariat-Administrativ

 

 

 

Șef Compartiment Contracte

 

 

 

Șef Compartiment Analiză Dosare

 

 

 

 

Informații procedurale privind convocarea și desfășurarea ședinței CI:

 

1.      Mod de lucru: De la distantă, cu termen pentru dezbateri și vot (ziua și ora):  _ _ /_ _ /_ _ _ _     _ _  .  _ _

2.      Inițiator de proiect:    _________________________________________

                                                               (nume, prenume, semnătura)

 

Proiectul de  Decizie a fost respins/Decizia a fost adoptată, conform tabelului centralizator al voturilor exprimate.

 

                                 Direcția Secretariat-Administrativ,                               Direcția Financiar-Contabilă,

 

               ------------------------------------------------------                  -------------------------------------------------

                               (nume, prenume, semnătura)                                     (nume, prenume, semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 17

 

DISPOZIȚIE DE PLATĂ CĂTRE CASIERIE

Nr.

_______

din data de

___.___._____

 

Numele și prenumele :

 

Fișa :

 

 

Suma în cifre:

 

lei, adică

(în litere):

 

Scopul plății : Restituire :

-          Fond social

:

 

lei

-          Fond deces

:

 

lei

CONDUCATORUL UNITĂȚII

Director economic

______________________

Mădălin OARGA

 

 

 

 

 

 

DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI

Actul de identitate seria ________ nr. _____________

 

Am primit suma de (în cifre) ____________ lei

(în litere) _________________________________________________________________________

 

Data : ___.___._____

 

Semnatura : _____________________________________

 

 

CASIER

Plătit suma de : __________   Data : ___.___._____   Semnătura _______________________

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 18

 


Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc

"Coeziunea Socială" (CAR)

 

Adresa: Str. Pajurei, nr.13, Sector 1, Bucuresti

Telefon: 0760698672 WhatsApp: 0760698672

E-mail: car.coeziuneasociala@gmail.com

Site: http://car-coeziuneasociala.blogspot.ro/

 

Nr. .............  din ………………


               


 

Către,

Dl/Dna .............................................................................

 

Adresa de expeditie: ......................................................................................

 

            Stimată doamnă/domn,

 

Vă trimitem alăturat exemplarul nr. 2 al Contractului de împrumut nr. ...................... din ......................................, prin care ați contractat de la asociația noastră un împrumut în valoare de .......................................... (treizecimiilei) pe termen de ........luni. Contractul a fost încheiat prin procedura de lucru la distanță, prin intermediul reprezentantului teritorial, dl/dna...............................................

În conformitate cu prevederile Regulamentului Activității Financiare și ale contractului de împrumut, costurile aferente împrumutului, aflate în sarcina dumneavoastră în calitate de împrumutată, sunt următoarele:

-          Dobânda totală încasată de CAR pt. .........de luni = ................. lei

-          Taxa aferentă expediției prin poștă a contractului = .................. lei

-          Comision transfer bancar = ............ lei

        Conform solicitării dumneavoastră, banii aferenți  au fost virați în contul bancar nr. .................................................................................................deschis la  .............................................

            Folosim și acest prilej pentru a vă reaminti că trebuie să respectați graficul de rambursare pentru a evita acumularea de dobânzi suplimentare sau penalități de întârziere. In acest sens, va trimitem și un material ajutător cu privire la gestionarea problemei penalităților.

            Ne exprimăm speranța într-o colaborare cât mai îndelungată și reciproc avantajoasă.

 

P.S. – Vă rugăm să confirmați telefonic/sms/email primirea contractului.

 

Cu stima,

PREȘEDINTELE CAR ”COEZIUNEA SOCIALĂ”


Anexa nr. 19

 

Procedura de acreditare

a reprezentanților teritoriali ai CAR COEZIUNEA SOCIALĂ

 

În scopul facilitarii accesului direct la serviciile financiare adresate pensionarilor, salariaților și a diverselor grupuri de cetățeni din institutii de stat, sindicate, asociații, societăți comerciale, comunitati locale etc., CAR "Coeziunea Sociala" a dezvoltat proceduri de lucru de la distanta si acrediteaza reprezentanti teritoriali (RTin toate localitatile din Romania.

 

Reprezentantii teritoriali se selectioneaza de catre Comitetul Director al CAR, din randul cetatenilor cu o buna reputatie morala si profesionala, care au acces si abilitati necesare in lucrul cu calculatorul si imprimanta si care dispun de conexiune la Internet.

 

Obligatiile reprezentantului teritorial al CAR sunt:

1.      Sa primeasca, prin e-mail, posta sau curier, contractele de imprumut intocmite de catre CAR, iar dupa semnarea acestora de catre imprumutat si giranti, in prezenta sa,  sa le contrasemneze, apoi sa le expedieze alaturi de originalele dosarelor de imprumut la sediul central al CAR, situat in Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1.

2.      Optional, poate indruma/informa membrii CAR pentru inscrierea in CAR, parcurgerea procedurilor de lucru de la distanta si accesarea imprumuturilor.

3.      Optional, poate primi cereri de inscriere si cereri de imprumut, pe care sa le expedieze la Punctul Central de Lucru al CAR.

 

Drepturile reprezentantului teritorial al CAR sunt:

1.      Sa primeasca un beneficiu anual brut in suma de 2% calculat la soldul mediu lunar al cotizatiilor depuse de catre membrii CAR aflati in evidenta sa, daca in zona de responsabilitate sunt inregistrati cel putin 5 membri ai CAR.

2.      Sa beneficieze de o dobanda la imprumuturi mai mica cu 1% decat cea stabilita anual de catre Comitetul Director (CD) al CAR, daca in zona sa de responsabilitate sunt inregistrati cel putin 15 membri ai CAR.

3.      Sa deconteze unele cheltuieli efectuate pentru exercitarea atributiilor de RT, numai cu aprobarea prealabila a CD.

4.      Sa posteze anunturi publicitare si alte articole pe paginile de Internet ale localitatilor din zona sa de responsabilitate, pagini asociate portalului Consiliului National al Societatii Civile (CNSC).

 

 

Pasii de urmat pentru atribuirea calitatii de reprezentant teritorial al CAR sunt:

1.      Inscrierea ca membru in Asociatia CAR COEZIUNEA SOCIALA.

2.      Inregistrarea la CAR a unei cereri de intentie si a unui CV. In baza acestor documente, CAR emite o adresa necesara inregistrarii unei declaratii pe proprie raspundere la Notariat.

3.      Inregistrarea la Notariat si trimiterea catre CAR a unei declaratii pe propria raspundere, cu urmatorul continut: "Subsemnatul/a .................., in calitate de membru al Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala", ma angajez sa actionez pentru si in numele Asociatiei, in localitatea/zona ..................... In acest scop, voi desfasura activitati legate de promovarea scopului asociatiei, inscrierea de noi membri, verificarea identitatii persoanelor, autenticitatii documentelor si a semnaturilor olografe date pe documentele de inscriere si pe cele necesare acordarii imprumuturilor".

4.      Emiterea deciziei de atribuire a calitatii de RT (de catre Comitetul Director al CAR).

5.      Semnarea de catre RT a unui angajament privind respectarea normelor legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

6.      Optional, obtinerea autorizatiei de postare pe paginile de Internet ale localitatilor coordonate de catre RT (de catre Directia Secretariat-Administrativa a CAR).


Anexa nr. 20

BORDEROU CENTRALIZATOR

al plăților executate centralizat de la data de  ___.___._____ la data de ___.___._____

 

Nr. chitanță

Numele și prenumele membrului CAR

Sume plătite (lei)

Taxă înscriere

Cotizație

Ajutor deces

Rată împrumut

Dobândă împrumut

Suma totală