Regulamentul Adunarilor Generale - proiect in dezbarea Adunarii Generale din 11.03.2021

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ASOCIAȚIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC "COEZIUNEA SOCIALĂ"

                                                                                                                              Cap. I            DISPOZIȚII GENERALE

Art.1                Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială", (denumit prescurtat Regulament), reprezintă un document de reglementare a activităţii statutare pentru indeplinirea scopului si obiectivelor CAR, prevederile sale fiind obligatorii pentru toţi membrii,  angajatii si voluntarii CAR.

Art.2                  Regulamentul are la baza prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246 din 18.07.2005, ale Legii nr. 276 din 27 noiembrie 2020, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, ale Statutului CAR și ale Hotărârii Adunării Generale nr.1/2021 privind validarea Deciziei Comitetului Director nr. 762/14.12.2020, cu privire la stabilirea  procedurii de lucru și de adoptare a hotărârilor în cadrul Adunării Generale a CAR.

 

                                                                                       Cap. II            INIȚIEREA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

ȘI CONSULTAREA ACESTORA DE CĂTRE MEMBRII CAR

 

Art.3                  Sunt abilitați să inițieze proiecte de hotărâri și informări pentru Adunarea Generală (AG) următorii:

a.       Președintele CAR;

b.      Membrii CD;

c.       Șefii de Direcții;

d.      Șefii de Compartimente;

e.       Membrii Comisiei de cenzori;

Art.4                  La redactarea proiectelor de hotărâri, inițiatorii vor folosi modelul din Anexa nr. 1.

Art.5                  Proiectele de hotărâri sunt înregistrate în Registrul electronic de evidență a documentelor CAR apoi înaintate președintelui CAR care, la rândul său, este obligat să le supună analizei CD. În situația în care CD consideră că proiectul de hotărâre trebuie modificat/completat, va întocmi o notă scrisă, aprobată cu majoritate de voturi, care va cuprinde poziția sa și/sau modificările/completările respective.

Art.6                  Proiectele de hotărâri care urmează să fie prezentate în AG se vor pune la dispoziția membrilor CAR, spre informare și analiză, cu cel puțin 5 zile lucrătoare mai înainte de data convocării AG, astfel:

a.       Prin postarea pe site-ul de Internet al CAR;

b.      Prin e-mail, la cererea membrilor solicitanți;

c.       Prin afișare la PLC;

d.      Prin afișare la punctele de lucru ale CAR;

e.       Prin afișare în locațiile stabilite de către RT.

 

                                                                                     Cap. III            CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE

 

Art.7                  Conform Statutului, Adunarea Generală se convoacă de către Comitetul Director, prin decizie luată cu majoritate de voturi. În situații deosebite, convocarea Adunării Generale se poate face și de către o treime din numărul total al membrilor CAR. În această situație, convocatorul trebuie să aibă ca anexă tabelul nominal cu semnăturile membrilor respectivi și copiile certificate ale cărților de identitate ale acestora.

Art.8                  Convocarea Adunării Generale se face cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de termenul fixat. În situații deosebite, se poate convoca Adunarea Generală Extraordinară, cu cel puțin 10 zile calendaristice  înainte de termenul fixat.

Art.9                  Direcția Secretariat-Administrativă redactează Decizia CD de convocare conform modelului din Anexa nr. 2. În cazul Adunării Generale pentru alegerea organelor de conducere și control, modelul de convocator va fi conform Anexei nr. 3.

Art.10              La Decizia CD de convocare a AG se atașează și formularul buletinului de vot, redactat conform modelului din Anexa nr. 4. În cazul Adunării Generale pentru alegerea organelor de conducere și control, formularul buletinului de vot va fi conform Anexei nr. 5.

Art.11              Atunci cand pe ordinea de zi a AG sunt înregistrate proiecte de sancționare, proiecte de excludere din rândul membrilor CAR ori de excludere din randul organelor de conducere și control ale CAR, conform prevederilor statutare, persoanele în cauză au dreptul de a înainta contestații la măsurile propuse. Contestațiile trebuie depuse/trimise la registratura CAR cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor AG.

Art.12              Contestațiile vor fi aduse la cunoștința tuturor membrilor CAR în mod similar proiectelor de hotărâri, respectiv conform art. 6 din prezentul regulament.

Art.13              Buletinele de vot se vor posta și se vor putea descărca de pe site-ul CAR, vor putea fi  solicitate de către membrii CAR prin e-mail sau  ridicate de la punctele de lucru și de la reprezentanții teritoriali (RT).

Art.14              Buletinele de vot sunt validate de către secretariatul AG numai dacă sunt completate la toate rubricile, semnate și însoțite de o copie a cărții de identitate, semnată olograf pentru conformitate de către membrul CAR respectiv.

 

                                                                                 Cap. IV            DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE

CU PARTICIPAREA FIZICĂ A MEMBRILOR CAR

 

Art.15              AG se va desfășura într-o sala adecvată numarului de participanți, fiind organizată și asigurată material de către Direcția Secretariat-Administrativă.

Art.16              În funcție de capacitatea sălii și de numărul participanților, CD stabileste o normă de reprezentare, pe zone și localități, atunci cand numărul confirmarilor de participare depășește capacitatea sălii de ședință. Reprezentanții vor preda buletinele de vot ale membrilor pe care îi reprezintă, pe baza unui proces verbal de predare-primire, redactat conform modelului din Anexa nr. 6

Art.17              Conform Statutului, AG este legal constituită în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor CAR. În situația în care nu se realizeaza această prezență se va face o nouă convocare, în maxim 10 zile, AG reconvocată fiind statutară indiferent de numărul membrilor prezenți.

Art.18              AG este condusă de către președintele CAR în exercițiu, ajutat de către un prezidiu ales de AG, format din doi membri  ai CAR.

Art.19              Verificarea identității participanților și validarea buletinelor de vot se execută de către un secretariat format din 3-5 membri desemnați de către Comitetul Director.

 

 

                                                                                          Cap. V            DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE

CU PARTICIPAREA DE LA DISTANȚĂ A MEMBRILOR CAR

 

Art.20              Atunci când CD stabilește ca AG să se desfășoare cu participarea de la distanță a membrilor CAR, la adunare sunt invitați să participe, respectiv să-și exprime votul, pe fiecare proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi, toți membrii aflati în evidența CAR, indiferent de localitatea în care aceștia domiciliază.

Art.21              AG este legal constituită dacă cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor CAR au trimis/predat, în mod individual, la Punctul de Lucru Central, buletinele de vot. În situatia în care nu se realizeaza aceasta reprezentare, se va face o nouă convocare în maxim 10 zile, AG reconvocată fiind statutară indiferent de numărul participanților/buletinelor de vot predate/trimise.

Art.22              Buletinele de vot pot fi predate/ primite la adresa indicată în convocator, cel mai târziu cu 24 de ore înainte de data și ora primei și, după caz, celei de-a doua convocări, sub sancțiunea anulării în caz de întârziere, prin următoarele mijloace:

a.       Prin poștă, cu scrisoare recomandată;

b.      Prin curier;

c.       Prin poșta electronică.

d.      Prin aplicația ”WhatsApp”.

Art.23              Verificarea identității participanților și validarea buletinelor de vot se execută de către un secretariat format din 3-5 membri desemnați de către Comitetul Director.

 

                                       Cap. VI            DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE PENTRU ALEGEREA

  ORGANELOR DE CONDUCERE ȘI CONTROL ALE ASOCIAȚIEI

 

Art.24              Convocarea Adunării Generale pentru alegerea organelor de conducere și control se face prin decizie a Comitetului Director, cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de termenul fixat.

Art.25              Prin Decizia de convocare a Adunării Generale, Comitetul Director stabilește și numărul total al membrilor viitorului CD, compus din numărul membrilor de drept și, în completare, numărul celor care vor fi aleși, în concordanță cu necesitatile de dezvoltare ale CAR și prevederile statutare.

Art.26              Poate candida la funcția de membru al organelor de conducere și control oricare membru al CAR care întrunește condițiile specifice prevăzute de Statut.

Art.27              Dosarele de candidat se depun direct sau se expediază prin poștă, cu confirmare de primire, la Punctul de Lucru Central al CAR, cu minim 15 zile calendaristice înainte de data și ora primei convocări a Adunării Generale, inclusiv de către membrii de drept ai CD. Dosarele depuse/sosite după acest termen nu se vor lua în considerație.

Art.28              Cu minim 10 zile calendaristice înainte de data primei convocări a Adunării Generale, Direcția Secretariat-Administrativă va centraliza și publica pe site-ul de Internet al CAR lista candidaților validați de către Secretariatul Adunării Generale, în ordinea punctajului preliminar, precum și formularul buletinului de vot.

Art.29              Sub sancțiunea nulității, fiecare dosar de candidat trebuie să cuprindă următoarele documente:

a.       Cererea de intenție pentru depunerea candidaturii, conform formularului prezentat în Anexa nr. 7.

b.      Copia cărții de identitate;

c.       Curiculum Vitae, în format european;

d.      Certificat de cazier judiciar, emis după data convocării AG;

e.       Certificat de cazier fiscal, emis după data convocării AG;

f.       Declarație pe propria răspundere conform formularului din Anexa nr. 8.

g.      Dovada că este membru al CECAR (numai pentru candidații pentru Comisia de Cenzori)

Art.30              Conform prevederilor statutare, candidații la organele de conducere și control vor fi departajați în conformitate cu punctajul total obținut, compus din punctajul preliminar și cel obținut conform numărului de voturi acordate de membrii CAR. Nu pot candida la o funcție în organele de conducere și control foștii membri ai acestor organe, salariații și reprezentanții teritoriali ai CAR destituiți din funcții pentru fapte imputabile lor.

 

                                                Cap. VII            ADOPTAREA HOTĂRÂRILOR, COMUNICAREA ACESTORA

 CĂTRE MEMBRII CAR, ȚINEREA EVIDENȚEI HOTĂRÂRILOR

 

Art.31              Adunarea Generală adoptă hotărâri cu jumătate plus unu din voturile participanților.

Art.32              Imediat după declararea închiderii lucrărilor, Secretariatul Adunării Generale întocmește procesul verbal al adunării, conform modelului din Anexa nr. 9.

Art.33              În termen de 24 de ore de la finalizarea lucrărilor unei Adunări Generale, prin Direcția Secretariat-Administrativă se execută următoarele activități:

a.       Se înregistrează în Registrul electronic de evidență a documentelor CAR hotărârile adoptate și procesul verbal al Adunării Generale.

b.      Se comunică conținutul hotărârilor adoptate tuturor membrilor CAR, prin postarea acestora pe site-ul CAR.

Art.34              Hotărârile adoptate vor fi semnate olograf de către președintele CAR și membrii secretariatului Adunării Generale respective.

Art.35              Evidența hotărârilor adoptate și a proiectelor respinse se ține pe ani și pe numere de înregistrare, în dosarul intitulat "DOCUMENTE CONSTITUTIVE. ADUNAREA GENERALĂ. AUTORIZAȚII. ACREDITARI", atât fizic cât și in format digital.

Art.36              La fiecare hotărâre adoptată sau proiect respins, se va păstra și arhiva întreaga documentație aferentă, inclusiv buletinele de vot, deoarece votarea propriu zisă este un proces  deschis și nu se pune problema secretului votului exprimat.

 

 

 

                                                                                                                          Cap. VIII            DISPOZIȚII FINALE

Art.37              Regulamentul se poate modifica prin Decizie a Comitetului Director, ori de căte ori legislația națională, actele constitutive ale asociației sau alte motive întemeiate impun acest lucru. Modificările aduse se supun dezbaterii și validării în prima Adunare Generală a membrilor CAR.

Art.38              Prezentul regulament a fost aprobat în Adunarea Generală din data de ..................... și intra în vigoare cu data de .....................

Art.39              Anexele 1 - 9 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

 

ANEXE

 

Anexa 1   Proiect de Hotărâre a Adunării Generale

Anexa 2   Convocator al Adunării Generale

Anexa 3   Convocator al Adunării Generale pentru alegerea organelor de conducere și control

Anexa 4   Buletin de vot pentru Adunarea Generală (ordinară sau extraordinară)

Anexa 5   Buletin de vot pentru Adunarea Generală pentru alegerea organelor de conducere și control

Anexa 6   Proces-verbal de predare-primire a buletinelor de vot

Anexa 7   Cerere de depunere a candidaturii

Anexa 8   Declarație pe propria răspundere (model BNR)

Anexa 9   Proces-verbal al Adunării Generale

 

Adoptare și revizuiri succesive ale ”Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale”:

 

Data

adoptării/revizuirii

Hotărârea Adunării Generale

de adoptare/revizuire

Data intrării în vigoare

.................

Hotărârea Adunării Generale nr. .......... din  ..........

...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa nr. 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

(PROIECT)

nr. .......... din ..................

cu privire la ...............................................

 

Art.1                   .................................

Art.2                   ..................................

Art.3                   Hotărârea va fi adusă la cunoștința tuturor membrilor CAR, în termen de 24 de ore de la adoptare, prin postarea ei pe site-ul de Internet.

Viza Direcției Juridice,

                                      

                                                      ---------------------------------------------

                                                         (Nume, prenume, semnătura)

 

Proiectul de Hotărâre a fost respins/Hotărârea a fost adoptată, conform datelor de mai jos și a  buletinelor de vot depuse la Secretariatul Adunării Generale și anexate la prezentul document, astfel:

Data convocării Adunării Generale Extraordinare:    ..........

Data reconvocarii Adunării Generale Extraordinare: ...................

Numărul total al membrilor aflați în evidența CAR =

Numărul membrilor participanți la Adunarea Generală =

Numărul total al buletinelor de vot predate la Secretariatul AG =

Numărul total al voturilor valabil exprimate, din care:

Voturi pentru =          Voturi împotrivă =             Abțineri =

 

PREȘEDINTELE CAR,

------------------------------------------------

(Nume, prenume, semnătura și stampila)

 

SECRETARIATUL ADUNĂRII GENERALE,

1. (Nume, prenume, semnătura) -------------------------------------------------------------------

2. (Nume, prenume, semnătura) -------------------------------------------------------------------

3. (Nume, prenume, semnătura) -------------------------------------------------------------------


Anexa nr. 2 Sigla CAR, 480 pixeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR

cu privire la convocarea Adunării Generale a membrilor CAR

 

Art.1                   În baza art. 36 din Statutul Asociației Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială", se convoacă Adunarea Generală în ziua de ....................., ora ..............., cu următoarea ordine de zi:

 

Nr. crt

Nr. din Reg. electronic

Proiectele de hotărâri propuse pe ordinea de zi a AG

(pentru examinarea proiectelor de hotărâri și pentru descărcarea buletinului de vot, dați clic pe link-urile de mai jos)

1

...../...................

Proiect de Hotărâre cu privire la ...................

2

...../...................

Proiect de Hotărâre cu privire la ...................

3

...../...................

Proiect de Hotărâre cu privire la ...................

n

...../...................

Proiect de Hotărâre cu privire la ...................

 

Art.2                   În situația nerealizării cvorumului de jumătate plus unu din nr. membrilor aflați în evidența CAR la data primei convocări, Adunarea Generală se reconvoacă pentru ziua de ..............., ora ...............

Art.3                   Modul de lucru și termene la prima convocare:

Ø  cu prezența fizică a membrilor/de la distanță, cu termen pentru depunerea/trimiterea buletinelor de vot: ........... / ......... (ziua/ ora);

Art.4                   Modul de lucru la reconvocare:

Ø  cu prezența fizică a membrilor/de la distanță, cu termen pentru depunerea/trimiterea buletinelor de vot: ........... / ......... (ziua/ ora);

Art.5                   Membrii CAR care depun/trimit buletinul de vot pentru prima convocare a Adunării Generale, nu sunt obligați să mai trimita alte buletine de vot la reconvocare, ci doar să-și reconfirme votul prin telefon, e-mail sau WhatsApp.

Art.6                   Platformele de lucru sunt asigurate de poșta electonică, la adresa car.coeziuneasociala2@gmail.com și de aplicația WhatsApp, la nr.0760 698 672.

Art.7                   Proiectele de hotărâri stabilite pentru ordinea de zi și buletinul de vot se vor pune la dispoziția membrilor CAR  de către Direcția Secretariat-Administrativă, conform precizărilor art.6 din prezentul regulament. În situația în care apar documente noi ca, de exemplu o contestație, acestea se vor aduce la cunoștința membrilor CAR pe aceleași căi folosite pentru aducerea la cunoștință a documentelor inițiale.

Art.8                   Verificarea identității participanților la adunare și validarea buletinelor de vot se vor executa de către Secretariatul Adunării Generale Extraordinare, format din 3-5 membri ai CAR:

a.       ...................

b.      ...................

c.       ...................

 

Data adoptării:  ........................

Numele și prenumele

membrilor CD

Voturi exprimate:

   Pentru

Împotriva

 Abțineri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 Viza Direcției Juridice,                   

 

                                         ---------------------------------------------

                                               (nume, prenume, semnătura)

 

 

Alte informații procedurale privind convocarea și desfășurarea ședinței CD:

 

1.      Data convocarii CD: .................

2.      Cine a convocat ședința CD: Comitetul Director

3.      Mod de lucru (dezbateri și vot): .....................................

4.      Inițiator de proiect:    _________________________________________

                                                               (nume, prenume, semnătura)

 

Proiectul de  Decizie a fost respins/Decizia a fost adoptată, conform tabelului centralizator al voturilor exprimate.

 

Direcția Secretariat Administrativă,                                      Direcția Financiar-Contabilă,

 

 ------------------------------------------------------                         -------------------------------------------                                        (nume, prenume, semnătura)                                               (nume, prenume, semnătura)

 

 

 

                                                                                     


Anexa nr. 3

 

Sigla CAR, 480 pixeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR

cu privire la convocarea Adunării Generale

pentru alegerea organelor de conducere și control ale CAR

 

Art.9                   În baza art. 36 din Statutul Asociației Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială", se convoacă Adunarea Generală în ziua de ................., ora ..............., cu următoarea ordine de zi:

Nr. crt

Nr. din Reg. electronic

Proiectele de hotărâri propuse pe ordinea de zi a AG

(pentru examinarea proiectelor de hotărâri și pentru descărcarea buletinului de vot, dați clic pe link-urile de mai jos)

1

...../...................

Alegerea Comitetului Director pentru un nou mandat

2

...../...................

Alegerea Comisiei de Cenzori pentru un nou mandat

3

...../...................

Proiect de Hotărâre cu privire la ...................

4

...../...................

Proiect de Hotărâre cu privire la ...................

n

...../...................

Proiect de Hotărâre cu privire la ...................

 

Art.10               În situația nerealizării cvorumului de jumătate plus unu din nr. membrilor aflați în evidența CAR la data primei convocări, Adunarea Generală se reconvoacă pentru ziua de ..............., ora ...............

Art.11               Numărul total al membrilor din organele de conducere și control se stabilește după cum urmează:

Ø  ....... membri în Comitetul Director, din care 3 membri sunt stabiliti, prin Statut, ca membri de drept;

Ø  ........ membri în Comisia de Cenzori.

Art.12               Proiectele de hotărâri stabilite pentru ordinea de zi și buletinul de vot se vor pune la dispoziția membrilor CAR  de către Direcția Secretariat-Administrativă, conform precizărilor din Regulament. În situația în care apar documente noi ca, de exemplu o contestație, acestea se vor aduce la cunoștința membrilor CAR pe aceleași căi folosite pentru aducerea la cunoștință a documentelor inițiale.

Art.13               Mod de lucru și termene la prima convocare:

Ø  cu participarea fizică a membrilor CAR/de la distanță;

Ø  termen pentru depunerea/primirea dosarelor de candidat: …………….(ziua și ora)

Ø  termen pentru publicarea de către Direcția Secretariat-Administrativă a CAR a listei de candidați și a formularului de buletin de vot: …………(ziua și ora)

Ø  termen pentru depunerea/trimiterea buletinelor de vot de către membrii CAR: ………….(ziua și ora)

Art.14               Mod de lucru și termene la reconvocare:

Ø  cu participarea fizică a membrilor CAR/de la distanță;

Ø  termen pentru depunerea/trimiterea buletinelor de vot de către membrii CAR: ………..(ziua și ora)

Art.15               Dosarele de candidat și buletinele de vot se depun/trimit, în mod personal (adică fară intermediari), la Punctul de Lucru Central al CAR, situat în București, str. Pajurei nr. 13, Sector 1.

Art.16               Platformele de lucru sunt asigurate de poșta electronică, la adresa car.coeziuneasociala2@gmail.com și aplicația WhatsApp, la nr.0760 698 672.

Art.17               Verificarea identității participanților la adunare, validarea dosarelor de candidat și validarea buletinelor de vot se vor executa de către Secretariatul Adunării Generale, format din următorii membri ai CAR:

a.       ...................

b.      ...................

c.       ...................

Data adoptării:  ........................

Numele și prenumele

membrilor CD

Voturi exprimate:

  Pentru

Împotrivă

Abțineri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                             Viza Direcției Juridice,               

 

                                         ---------------------------------------------

                                               (nume, prenume, semnătura)

Alte informații procedurale privind convocarea și desfășurarea ședinței CD:

5.      Data convocării CD: .................

6.      Cine a convocat ședința CD: Comitetul Director

7.      Mod de lucru (dezbateri și vot): .....................................

8.      Inițiator de proiect:    _________________________________________

                                                               (nume, prenume, semnătura)

 

Proiectul de  Decizie a fost respins/Decizia a fost adoptată, conform tabelului centralizator al voturilor exprimate.

 

Direcția Secretariat Administrativă,                                      Direcția  Financiar Contabilă,

 

 ------------------------------------------------------                         -------------------------------------------                                        (nume, prenume, semnătura)                              (nume, prenume, semnătura)


 

Anexa nr. 4

Sigla CAR, 480 pixeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

 

Subsemnata/ul ________________________________________, de profesie  _____________________,

cu domiciliul în ________________________ str. _______________________, nr. ___, bloc ______, sc. ___, ap. ____, cod _________, jud./sector _________________, CNP ______________________, posesor al BI/CI seria ____ nr. _________, eliberat/ă la data de ___.___._____ de către _________________, în calitate de membru al Asociației Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială" (CAR), confirm participarea mea la lucrările Adunării Generale convocată pentru data de ................, ora 12.00, și în data de ..................., ora 12.00, stabilită ca fiind a 2-a convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfșura, conform prevederilor legale, îmi exercit dreptul de vot după cum urmează:

  Nr. crt

Nr. de înregistrare a proiectului

Proiectele de hotărâri propuse pe ordinea de zi

Atenție! Votul se exprimă prin semnatură în caseta respectivă

    Pentru

Împotrivă

Abtinere

1

...../...................

Proiect de Hotarare cu privire la ..............

 

 

 

2

...../...................

Proiect de Hotarare cu privire la ..............

 

 

 

n

...../...................

Proiect de Hotarare cu privire la ..............

 

 

 

Declar pe propria răspundere autenticitatea copiei carții mele de identitate anexate la buletinul de vot și sunt de acord ca datele cu caracter personal și opțiunile mele de vot să fie incluse în bazele de date ale CAR, în conformitate cu cerințele legislației europene și naționale privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Date de contact: Tel.  _____________________  E-mail _____________________________________

Adresa poștală (alta decât cea de domiciliu): _______________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

Data: ______.______._________

            ___________________________________________________

                                                           (numele, prenumele, semnătura)

VALIDAREA PARTICIPARII LA ADUNAREA GENERALĂ ȘI A VOTULUI EXPRIMAT

(se completează de către Secretariatul Adunării Generale)

 

Număr fișă membru

Fond social la data de………………

 

(lei)

 

Verificat,           ----------------------------------------------------------------------------------

                             (nume, prenume, semnătura membru Secretariat AG)


 

Anexa nr. 5

Sigla CAR, 480 pixeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

Subsemnata/ul ________________________________________, de profesie  _____________________,

cu domiciliul în ________________________ str. _______________________, nr. ___, bloc ______, sc. ___, ap. ____, cod _________, jud./sector _________________, CNP ______________________, posesor al BI/CI seria ____ nr. _________, eliberat/ă la data de ___.___._____ de către _________________, în calitate de membru al Asociației Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială" (CAR), confirm participarea mea la lucrările Adunării Generale convocată pentru data de ................, ora 12.00, și în data de ..................., ora 12.00, stabilită ca fiind a 2-a convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, conform prevederilor legale, îmi exercit dreptul de vot după cum urmează:

1.      Alegerea membrilor Comitetului Director

Nr. crt.

Numele și prenumele candidaților (în ordinea alfabetică)

Atenție! Votați strict un nr.  de ….. personae, prin semnătura dvs. în caseta corespunzătoare de mai jos. Nerespectarea acestei condiții atrage nulitatea buletinului de vot!

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

n

 

 

 

2.      Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori

Nr. crt.

Numele și prenumele candidaților (în ordinea alfabetică)

Atenție! Votați strict un nr.  de….. personae, prin semnătura dvs. în caseta corespunzătoare de mai jos. Nerespectarea acestei condiții atrage nulitatea buletinului de vot!

1

 

 

2

 

 

3

 

 

n

 

 

 

3.      Adoptarea unor proiecte de hotărâri

Nr. de înregistrare a proiectului

Alte proiecte de hotărâri propuse pe ordinea de zi:

Atenție! Votul se exprima prin semnătura depusă în caseta respectivă

   Pentru

Împotriva

 Abținere

...../...................

Proiect de Hotărâre cu privire la ...................

 

 

 

...../...................

Proiect de Hotărâre cu privire la ...................

 

 

 

...../...................

Proiect de Hotărâre cu privire la ...................

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere autenticitatea copiei carții mele de identitate anexate la buletinul de vot. Sunt de acord ca datele cu caracter personal și opțiunile mele de vot să fie incluse în bazele de date ale CAR, în conformitate cu cerintele legislației europene și naționale privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Date de contact: Tel.  _____________________  E-mail _____________________________________

Adresa poștală (alta decât cea de domiciliu): _______________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

Data: ______.______._________

            ___________________________________________________

                                                           (numele, prenumele, semnătura)

 

VALIDAREA PARTICIPĂRII LA ADUNAREA GENERALĂ ȘI A VOTULUI EXPRIMAT

(se completează de către Secretariatul Adunării Generale)

 

Număr fișă membru

Fond social la data de ……………..

 

(lei)

 

Verificat,           ----------------------------------------------------------------------------------

                             (nume, prenume, semnătura membru Secretariat AG)


 

Anexa nr. 6

Sigla CAR, 480 pixeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES  VERBAL

 

           Încheiat astăzi ......................... între ................................................................., în calitate de .................................................................... și ............................................................... în calitate de ..........................................................................................cu prilejul predării-primirii unui număr de ...................... (în cifre și litere) buletine de vot, în original, pentru Adunarea Generală ce se desfășoară în data de ....................Buletinele de vot sunt însoțite de copiile certificate (prin semnătura olografă) ale cărților/buletinelor de identitate ale membrilor respectivi.

            Meționăm că domnul .......................................................................... reprezintă membrii Asociației CAR ”Coeziunea Socială”din localitatea/zona ....................................................

            Prezentul proces verbal a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Alte mențiuni: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Am predat                                                                                                      Am primit

.....................................................................                                 .......................................................

(Nume, prenume, semnătura)                                                             (Nume, prenume, semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 7

Sigla CAR, 480 pixeli

 

 

 

 

 

 

 

Către,

COMITETUL DIRECTOR AL CAR COEZIUNEA SOCIALĂ

-Cerere de intenție-

 

Subsemnata/ul ________________________________________, de profesie  _____________________,

cu domiciliul în ________________________ str. _______________________, nr. ___, bloc ______, sc. ___, ap. ____, cod _________, jud./sector _________________, CNP ______________________, posesor al BI/CI seria ____ nr. _________, eliberat/ă la data de ___.___._____ de către _________________, în calitate de membru al Asociației Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială" (CAR), vă informez despre decizia mea de a candida pentru obținerea unui loc în cadrul Comitetului Director/Comisiei de Cenzori.

În acest scop, anexez alăturat documentele necesare, conform Regulamentului Adunării Generale, după cum urmează:

1.      Copia cărții de identitate;

2.      CV, în format european;

3.      Certificat de cazier judiciar;

4.      Certificat de cazier fiscal;

5.      Declarație pe propria răspundere (conform formularului din Anexa nr. 8.)

6.      Dovada că sunt membru al CECAR (numai pentru candidații pentru Comisia de Cenzori)

Menționez că sunt membru CAR din .................. și că  în perioada ................................. am fost:

·         Membru în  .......................................................... ........................................................................

·         Salariat al CAR, pe funcția ..........................................................................................................

·         RT pentru localitatea/zona ............................................................................................................

·         Voluntar, îndeplinind funcția de ...................................................................................................

Declar pe propria răspundere ca documentele anexate sunt autentice și că sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie incluse în bazele de date ale CAR, în conformitate cu cerintele legislației europene și naționale privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Date de contact: Tel.  _____________________  E-mail _____________________________________

Adresa poștală (alta decât cea de domiciliu): _______________________________________________

Data: ______.______._________

            ___________________________________________________

                                                           (numele, prenumele, semnătura)

 

VALIDAREA CANDIDATURII

(se completeaza de către Secretariatul Adunării Generale)

Număr fișă membru

Fond social la data de ……………..

Se  accepta candidatura. Punctaj prestabilit:

Nu se acceptă candidatura din următoarele motive:

 

-lei-

-puncte-

…………………………………………..

…………………………………………...

 

 

Verificat,           ----------------------------------------------------------------------------------

                             (nume, prenume, semnătura membru Secretariat AG)


 

Anexa nr. 8

 

  

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

    Subsemnatul , ......................................................................, de cetățenie ..................................., 

 

domiciliat în  .....................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................

 

în calitate de ..................................................................................................................................... al Asociației Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială", declar pe propria răspundere că nu mă aflu în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 93/2009, privind instituţiile financiare nebancare sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare.

   

 

Data ......................       Nume, prenume, semnătura ..................................................................
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                 Anexa nr. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, ......................, în Adunarea Generală a Asociației Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială", în 5 (cinci) exemplare originale, de către noi, subsemnații:

1.               ...........................................................................

2.               ...........................................................................

3.               ...........................................................................

care, în calitate de membri ai Secretariatului Adunării Generale, am procedat la verificarea identității participanților la adunare, a dosarelor de candidat și a buletinelor de vot predate nouă și anexate la prezentul proces verbal.

În baza art. 36 din Statutul Asociației Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială", a fost convocată Adunarea Generală în ziua de ................., ora ..............., reconvocarea fiind stabilită, în situația nerealizarii cvorumului, pentru ziua de ................., ora ...............,  cu următoarea ordine de zi:

 

Nr. crt.

Nr. din Reg. electronic

Proiectele de hotărâri propuse pe ordinea de zi a AG

1

...../...................

Alegerea Comitetului Director pentru mandatul 20...-20...

2

...../...................

Alegerea Comisiei de Cenzori pentru mandatul 20...-20...

3

...../...................

Proiect de Hotărâre cu privire la ...................

4

...../...................

  Proiect de Hotărâre cu privire la ...................

5

...../...................

  Proiect de Hotărâre cu privire la ...................

 

Numărul total al membrilor din cadrul organelor de conducere și control a fost decis de către Comitetul Director, după cum urmează:

·         ....... membri în Comitetul Director, dintre care 3 membri au fost stabiliti, conform Statutului, ca membri de drept;

·         ........ membri în Comisia de Cenzori.

Proiectele de hotărâri stabilite pentru ordinea de zi au fost publicate pe site-ul de Internet al CAR de către Direcția Secretariat-Administrativă, concomitent cu convocatorul Adunării Generale, la data de ..............................

Termenele și modul de lucru au fost stabilite după cum urmează:

La prima convocare:

·         cu participarea fizică a membrilor CAR/de la distanță;

·         termen pentru depunerea/trimiterea dosarelor de candidat: ………………(ziua și ora)

·         termen pentru publicarea de către Directia Secretariat-Administrativă a CAR a listei de candidați și a formularului de buletin de vot: ………………… (ziua și ora)

·         termen pentru depunerea/trimiterea buletinelor de vot de către membrii CAR: …….. (ziua și ora)

La reconvocare:

·         cu participarea fizică a membrilor CAR/de la distanță;

·         termen pentru depunerea/trimiterea buletinelor de vot de către membrii CAR:……... (ziua și ora)

          Dosarele de candidat și buletinele de vot au fost primite la Punctul Lucru Central al CAR, situat în București, str. Pajurei nr. 13, Sector 1. Verificarea dosarelor de candidat, întocmirea și înregistrarea   listei nominale a candidaților pentru Comitetul Director și pentru Comisia de Cenzori s-a finalizat de către noi la data de ...............................

          Platformele de lucru au fost asigurate de poșta electonică la adresa car.coeziuneasociala2@gmail.com și aplicația WhatsApp, la nr. 0760 698 672.

          Deoarece nu s-a realizat cvorumul de jumătate plus unu din numărul membrilor aflați în evidența CAR la data primei convocari, Adunarea Generală (Extraordinară) a fost reconvocată pentru ziua de ............................., ora 12.00, data și ora la care noi, subsemnații, membri ai Secretariatul Adunării Generale, am procedat la inventarierea și verificarea tuturor buletinelor de vot, care sunt anexate la prezentul proces-verbal și consemnarea voturilor obținute pe fiecare Proiect de Hotărâre înscris pe ordinea de zi, după cum urmează:

 

Alegerea Comitetului Director (CD) pentru mandatul 20...-20...:

          Din totalul de ………… buletine de vot pentru acest punct al ordinii de zi, am constatat că sunt valabil exprimate un număr de …….. voturi, iar ……… buletine de vot au fost declarate nule.

          Candidații la funcția de membru al Comitetului Director au obținut următoarele rezultate, în ordine alfabetică:

Nr. Crt.

Numele și prenumele

Punctaj prestabilit conform Statutului

Punctaj conform voturilor primite

Punctaj total

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

      Având în vedere rezultatele centralizate din tabelul de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Adunării Generale, în mandatul 2021-2026, Comitetul Director va fi compus din următorii 7 membri:

1.    ..............................................................., membru de drept, șef al Direcției ................... a CAR;

2.    ..............................................................., membru de drept, șef al Direcției ................... a CAR;

3.    ..............................................................., membru de drept, șef al Direcției ................... a CAR;

4.    ………………………………………. - ………….. puncte;

n.………………………………………… - ………….. puncte;

            În prima sa ședință, Comitetul Director nou ales l-a desemnat președinte pe dna/dl ……………………………………, iar vicepreședinte a fost ales dna/dl …………………………………

 

Alegerea Comisiei de Cenzori pentru mandatul 20...-20...:

 

          Din totalul de ………… buletine de vot pentru acest punct al ordinii de zi, am constatat că sunt valabil exprimate un număr de …….. voturi, iar ……… buletine de vot au fost declarate nule.

          Candidații la funcția de membru al Comisiei de Cenzori au obținut următoarele rezultate, în ordine alfabetică:

Nr. Crt.

 

Numele și prenumele

Punctaj prestabilit conform Statutului

Punctaj conform voturilor primite

Punctaj total

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

          Având în vedere rezultatele centralizate din tabelul de mai sus, in conformitate cu prevederile art.29 din Regulamentul privind organizarea și funcționarae Adunarii Generale, în mandatul 2021-2026, Comisia de Cenzori va fi alcătuită din următorii 3 membri:

1.      ………………………………………………..

2.      ……………………………………………….

3………………………………………………….

În prima sa ședință, Comisia de Cenzori nou aleasă l-a desemnat președinte pe dna/dl ……………………………………………………..,

 

 

Proiectele de Hotărîre nr. ......./…………și nr………/……….. cu privire la ……………………..

            Din totalul de ………… buletine de vot pentru aceste puncte ale ordinii de zi, am constatat că sunt valabil exprimate un număr de …….. voturi, iar ……… buletine de vot au fost declarate nule.

a)      Proiectul nr. ……/………. cu privire la …………………………………………………………..

Voturi valabil exprimate:………….,din care: Pentru: ……..Împotrivă ……… Abțineri………

b)     Proiectul nr. ……/………. cu privire la …………………………………………………………..

Voturi valabil exprimate:………….,din care: Pentru: ……..Împotrivă ……… Abțineri………

       n)………………………………………………………………………………………………………

 

          Având în vedere rezultatele centralizate mai sus, în conformitate cu prevederile art.31 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Adunării Generale, Secretariatul Adunării Generale constată că proiectele de hotarare nr. ................... și nr. .......................... sunt  adoptate de către Adunarea Generală, cu unanimitate de voturi/majoritatea voturilor valabil exprimate.

 

          Se anexează la exemplarul 1 al prezentului proces verbal:

1.    Lista nominală și dosarele de candidat la funcția de membru al Comitetului Director;

2.    Lista nominală și dosarele de candidat la funcția de membru al Comisiei de Cenzori;

3.    Buletinele de vot, în ordinea alfabetică;

4.    Hotărârea Adunării Generale cu privire la alegerea Comitetului Director pentru mandatul 20...-20..., înregistrată cu nr. …………………./…………………....;

5.    Hotărârea Adunării Generale cu privire la alegerea Comisiei de Cenzori pentru mandatul 20...-20..., înregistrată cu nr. .../...;

6.    Hotărârea Adunării Generale cu privire la .............................., înregistrată cu nr. ……...../………...;

7.    Hotărârea Adunării Generale cu privire la .............................., înregistrată cu nr. ……...../………...;

 

PREȘEDINTELE  ASOCIAȚIEI

CASA DE AJUTOR RECIPROC "COEZIUNEA SOCIALĂ",

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

(Nume, prenume, semnătura și stampila)

 

SECRETARIATUL ADUNĂRII GENERALE,

 

1. (Nume, prenume, semnătura) -------------------------------------------------------------------

2. (Nume, prenume, semnătura) -------------------------------------------------------------------

3. (Nume, prenume, semnătura) -------------------------------------------------------------------

                                                                                          

 (CLIC AICI PENTRU DESCARCAREA DOCUMENTULUI IN FORMAT PDF)