Statutul CAR Coeziunea Sociala - proiect in dezbaterea Adunarii Generale din 11.03.2021

 

 STATUTUL

ASOCIAȚIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC ,,COEZIUNEA  SOCIALĂ”

 

CAPITOLUL I

ÎNFIINŢARE, STATUT JURIDIC, DENUMIRE, SIGLA, SEDIU,

PATRIMONIU ŞI DURATA

Art.1                 Asociația Casa de Ajutor Reciproc ,,Coeziunea Socială” a pensionarilor ăi salariaților din  sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională,  din societățile Căilor Ferate Române,  din sindicatele  și ONG-urile membre ale Consiliului Național al Societății Civile, precum și a altor cetățeni din țară, a luat fiinţă în Bucureşti la data de 31.07.2013, prin hotărârea Adunării Generale a membrilor fondatori, care a aprobat Actul fondator și Statutul de funcţionare. Este o organizaţie neguvernamentală,  constituită prin asocierea voluntară pe baza liberului consimţământ, cu caracter privat, de întrajutorare mutuală și de protecţie socială, non profit, constituită potrivit Legii nr. 540 din 27.09.2002, privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, pe principiul asocierii prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr.26 din 30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată  prin Legea nr.246 din.18.07.2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2                 Denumirea asociaţiei este: Casa de Ajutor Reciproc ,,Coeziunea Socială”, numită în continuare, prescurtat, CAR.

Art.3                 În scopul unei mai bune mediatizări și a personalizării profilului de asociație, se stabilește următoarea siglă a CAR:

a.       pe fundalul unui triunghi de culoare albastră se înscriu, în trei dreptunghiuri egale, albe, cu colturile rotunjite și laturile mari paralele cu baza triunghiului, cele trei valori principale care guverneaza activitatea CAR, respectiv:

·         Încredere

·         Întrajutorare

·         Incluziune

b.      Sub cele 3 dreptunghiuri se amplasează un alt dreptunghi, mai mare, în care se înscrie textul Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Socială"

Art.4                 Sigla se va folosi în corespondența oficială, pentru publicitate, pe documentele și formularele cu regim special - carnete chitanțiere, registre, formulare (cereri de înscriere, cereri de retragere, cereri de acordare împrumut și alte documente interne) care se vor elabora de CAR.

Art.5                 Sediul social al CAR  este în str. Bogota nr. 6, Sector 1, București, cod poștal 013642.  Acest sediu poate fi schimbat în alt loc, în funcție de necesități.

Art.6                  CAR  poate deschide mai multe puncte de lucru, cu sau fără personalitate juridică, în funcție de nevoile membrilor săi, în București și în țară, prin decizie a Comitetului Director, validată la prima Adunare Generală.

Art.7                  Patrimoniul CAR este constituit din contribuţia membrilor fondatori și din achizițiile ulterioare de orice natură făcute în condițiile legii. Acesta poate fi majorat prin donaţii de orice fel, în condițiile legii, sponsorizări, precum şi din alte surse şi venituri realizate din activităţile statutare, în concordanţă cu scopul şi obiectivele CAR.

Art.8                 Durata de funcţionare a CAR este nedeterminată și a început din momentul dobândirii personalităţii juridice.

Art.9                 CAR se poate afilia, prin Decizie a Comitetului Director, validată la prima Adunare Generală, la asociații, federaţii sau organizaţii cu caracter social, înfiinţate legal atât în ţară cât şi în străinătate, dacă afilierea este în interesul membrilor săi.

 

CAPITOLUL II

SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI PRINCIPIILE ACTIVITĂȚII CAR

Art.10             CAR are ca scop principal:

a.        Sprijinirea membrilor CAR și a familiilor acestora prin asigurarea condițiilor necesare realizării de economii, respectiv prin acordarea de împrumuturi rambursabile cu dobânzi avantajoase, ajutoare nerambursabile și prin prestarea unor servicii accesibile tuturor membrilor săi.

b.      Contribuția la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, asa cum este definit acesta de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, în activităţi cu caracter social şi în activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţilor.

Art.11             Activitatea generală a CAR se concentrează pe domeniul economiei sociale reglementat de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, adică servește interesul general al cetățenilor României precum şi interesele personale nepatrimoniale ale membrilor CAR, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, îndeosebi a pensionarilor, producerea şi furnizarea de bunuri materiale, prestarea de servicii, execuţia unor lucrări etc.

Art.12             CAR are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea integrală a profitului către membrii asociaţi.

Art.13             Obiectivele principale ale CAR sunt:

a.       Consolidarea coeziunii economice şi sociale;

b.      Ocuparea forţei de muncă;

c.       Dezvoltarea serviciilor sociale.

Art.14             Activitățile și inițiativele CAR au la bază următoarele principii:

a.       Prioritatea acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;

b.      Solidaritatea şi responsabilitatea colectivă;

c.       Convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general;

d.      Controlul democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;

e.       Caracterul voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;

f.       Personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;

g.      Alocarea celei mai mari părţi a excedentului financiar pentru atingerea unor obiective de interes general sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor asociați.

Art.15             CAR poate organiza și desfășura totodată  și alte activități și servicii pentru membrii săi, astfel:

a.       Organizarea de activități culturale, artistice, turistice și de agrement, folosind mijloace de transport proprii sau închiriate;

b.      Prestarea de servicii, contra unor tarife reduse, pentru membrii CAR și membrii de familie aflați în întreținerea acestora, la domiciliul acestora, folosind forța de muncă unor pensionari, membri ai  asociației;

c.       Organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare la prețuri de achiziție, administrarea de case de odihnă și tratament, organizarea de ateliere pentru repararea de diverse obiecte electrocasnice, îmbracăminte, încălțăminte, tâmplărie și altele;

d.      Prestarea unor servicii contra unor tarife reduse, care să acopere cheltuielile materiale și salariile personalului specializat, inclusiv în cadrul cabinetelor medicale și stomatologice individuale care funcționează potrivit legilor în vigoare;

e.       Intermedierea procurării pentru membrii săi, de la casele de pensii sectoriale/municipale, a unor bilete de trimitere la odihnă și tratament.

f.       Alte acțiuni și forme de asistență socială.

Art.16             CAR militează prin toate mijloacele specifice pentru un nivel de viaţă civilizat și contribuie la asigurarea sănătăţii şi bunăstării membrilor săi.

Art.17             În toate activitățile și inițiativele sale, pe plan central sau local, CAR respectă următoarele criterii:

a.       Acţionează în scop social şi în interesul general al comunităților locale unde funcționează puncte de lucru sau reprezentanți teritoriali ai CAR;

b.      Alocă minimum 90% din excedentul realizat scopului social şi rezervei statutare;

c.       Aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

 

CAPITOLUL III

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR CAR

Art.18             Membrii CAR pot fi persoane cu cetățenie româna, domiciliate în România și în alte țări din Uniunea Europeană, fără deosebire de naţionalitate, condiție socială, vârstă, sex, convingeri politice sau religioase.   Cetățenii care vor să devină membri ai CAR trebuie să recunoască şi să respecte prevederile prezentului Statut și a regulamentelor CAR.

Art.19             Pot fi membri ai CAR:

a.       Cadrele militare în activitate, în rezervă şi în retragere cu drept de pensie, indiferent de structura din care provin;

b.      Polițiștii și funcționarii cu statut special;

c.       Veteranii şi văduvele veteranilor de război; veteranii din teatrele de operații;

d.      Pensionarii și salariații care sunt membri ai sindicatelor și ai ONG-urilor afiliate în Consiliul Național al Societății Civile;

e.       Pensionarii și salariații din societățile Căilor Ferate Române;

f.       Membrii de familie ai membrilor CAR: soț, soție, copii, părinți, aparținători;

g.      Fermieri, mici întreprinzători, persoane care realizează venituri din activități independente etc.

Art.20             CAR acordă titlul de "membru de onoare" persoanelor fizice și titlul "partener de onoare" persoanelor juridice care aduc o contribuție deosebită la dezvoltarea și desfășurarea programelor CAR.  Criteriile pentru acordarea calității de membru de onoare și partener de onoare, se stabilesc de către Comitetul Director. Titlurile se acordă cu majoritatea de voturi a Comitetului Director și se înscriu în ”Cartea de Onoare” a CAR.

Art.21             Înscrierea în CAR  se face prin exprimarea voinţei libere a persoanelor interesate, materializată în cererea de înscriere. Vechimea în CAR începe de la data plății obligațiilor prevăzute în Statut.

Art.22             La înscrierea în CAR se plăteşte o taxă de înscriere stabilită de către Comitetul Director.

Art.23             Membrii CAR au următoarele drepturi:

a.       Să beneficieze de prevederile şi avantajele prevăzute în Statut și Regulamente;

b.      Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale  CAR;

c.       Să participe şi luarea hotărârilor, personal sau prin reprezentanţi mandatați legal în acest scop;

d.      Să primească împrumuturi rambursabile, corespunzător fondurilor sociale proprii și regulilor instituite prin Regulamentul Activității Financiare;

e.       Să primească, la sfârşitul fiecărui an, beneficiul în cota stabilită de Comitetul Director, corespunzător fondului social propriu;

f.       Să solicite reeşalonarea ratelor, cu respectarea termenului prevăzut în statut, când se află într-o situaţie dificilă, pe care o pot dovedi cu acte oficiale/justificative;

g.      Să beneficieze de ajutoarele prevăzute în statut, în condiţiile şi în cuantumurile stabilite în Regulamentul Activității Financiare sau prin decizii ale Comitetului Director;

h.      Să desemneze, prin  cererea de înscriere in CAR, persoana care, în cazul decesului, să primească fondul social depus;

i.        Să retragă sume parțiale din fondul social. În situația în care  are un împrumut de achitat, retragerea partială din fondul social este permisa pană la concurența sumei ce a reprezentat o treime din valoarea împrumutului accesat. Să solicite și să primească de la CAR datele și informațiile necesare cu privire la situația lor financiară.

j.        Să solicite convocarea Adunării Generale a membrilor CAR în cazul în care constată că unii membri din organele de conducere ale CAR comit abuzuri şi nu respectă obligaţiile statutare. Convocarea se face dacă aceasta este solicitată în scris şi motivat de cel puţin o treime din numărul total al membrilor aflați în evidența CAR;

k.      Să se retragă din CAR pe bază de cerere scrisă, iar la retragere să primească fondul social depus în condițiile prevederilor Statutului și a Regulamentului Activității Financiare.

Art.24             Membrii CAR au următoarele îndatoriri şi obligaţii:

a.       Să respecte prevederile Statutului și Regulamentelor CAR, hotărârile Adunării Generale şi deciziile Comitetului Director şi să contribuie la îndeplinirea acestora;

b.      Să participe la buna desfăşurare a activităţii CAR;

c.       Să contribuie la  primirea  unor noi membri în CAR;

d.      Să apere integritatea fondurilor şi patrimoniului CAR, să contribuie la dezvoltarea acestora;

e.       Să achite taxa de înscriere şi să depună lunar sume la fondul social propriu până la concurența salariului/pensiei sale brute. După atingerea acestui cuantum nu mai sunt necesare depuneri lunare, depunerile de fond social fiind nelimitate și aleatorii;

f.       Să achite ratele și dobânda la împrumutul contractat si, în caz de întârziere în plata ratelor, să achite diferența de dobândă și dobânzile penalizatoare în cuantumul stabilit prin contract;

g.      Să nu manifeste o atitudine potrivnică intereselor CAR sau să desfășoare acţiuni ori  activităţi care dăunează asociației;

h.      Să comunice CAR, în termen de cel mult 30 de zile, modificările survenite în drepturile sale băneşti, în datele de contact și în schimbarea domiciliului sau reședinței.

Art.25             Calitatea de membru al CAR încetează în următoarele situaţii:

a.       La cererea scrisă de retragere din CAR a celui în cauză;

b.      Prin excludere, pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Statut și Regulamente;

c.       Prin deces;

d.      Producerea de daune CAR cu încălcarea gravă a Statutului;

e.       Alte situaţii justificate, la propunerea Comitetului Director.

Art.26             Decizia privind încetarea calităţii de membru, în situațiile de la lit. „b”, ”d” și ”e” se ia de către Comitetul Director şi se supune validării primei Adunări Generale.

Art.27             La încetarea, indiferent de motive, a calităţii de membru al CAR,  sumele depuse cu titlu de cotizaţie la fondul social propriu se restituie titularului, persoanelor stabilite de acesta sau moştenitorilor legali, după caz, după ce s-au reținut datoriile către CAR. În situaţia cînd datoriile nu pot fi acoperite din fondul social, recuperarea diferenţei se face, potrivit prevederilor legale, din bunurile mobile sau imobile ale titularului, giranților sau de la moştenitorii legali.

Art.28             Taxa de înscriere în CAR nu se restituie.

Art.29              Potrivit normelor legale în vigoare, depunerile membrilor CAR la fondul social propriu sunt supuse prescripţiei generale. În situația în care un membru al asociației nu efectuează niciun act administrativ privind situația sa financiară în interiorului termenului legal de prescripție, fondul social respectiv și alte drepturi bănești, după caz, trec în patrimoniul CAR prin decizie a Comitetului Director. Decizia poate fi contestată de cei interesați printr-o sesizare adresată președintelui CAR. Decizia Comitetului Director de soluționare a contestației poate fi atacată la instanța de judecată competentă.

Art.30             Scoaterea din evidenţă a membrilor CAR  se face de catre Comitetul Director. Decizia se comunică structurii financiar contabile pentru a fi implementată.

Art.31             Detaliile cu privire la organizarea și desfășurarea activității interne se află cuprinse în ”Regulamentul intern al Asociației Casa de Ajutor Reciproc Coeziunea Socială” adoptat de Comitetul Director.

 

CAPITOLUL IV

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL

Art.32             Organul suprem de conducere al CAR este Adunarea Generală a membrilor CAR, care se convoacă o dată pe an și/sau ori de câte ori este nevoie.

Art.33             Organele de conducere, administrare și control prevăzute la Cap. IX din Actul Constitutiv își desfășoară mandatul pe o perioada de 5 (cinci) ani. Mandatul acestora poate fi revocat numai de către Adunarea Generală.

Art.34             Adunarea Generală se convoacă de către Comitetul Director, prin decizie luată cu majoritate de voturi. În situații deosebite, convocarea Adunării Generale se poate face și de către o treime din numărul total al membrilor CAR. În această situație, convocatorul trebuie să aibă ca anexă tabelul nominal cu semnăturile membrilor respectivi și copiile certificate ale cărților de identitate ale acestora.

Art.35             Convocarea Adunării Generale se face cu cel puţin 15 zile înainte de termenul fixat. În situații deosebite se poate convoca Adunarea Generală Extraordinară, cu cel puțin 10 zile înainte de termenul fixat. Datele respective se fac publice pe site-ul de Internet  al CAR și prin afișare la punctele de lucru.

Art.36             Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor CAR. În situaţia în care nu se realizează această reprezentare, se va face o nouă convocare în maxim 10 zile, Adunarea Generală reconvocată fiind statutară  indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art.37             Adunarea Generală ia hotărâri valabile cu jumătate plus unu din voturile celor prezenţi și se poate desfășura cu prezența fizică a membrilor asociației sau de la distanță, cu trimiterea buletinelor de vot corespunzătoare prin canalele obișnuite de comunicare ale CAR.

Art.38             Informările și proiectele de hotărâri care se prezintă în Adunarea Generală, se vor analiza inițial în Comitetul Director şi se vor pune la dispoziţia membrilor CAR, pentru consultare, prin afișare pe site-ul de Internet propriu și la punctele de lucru, cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de data convocării Adunării Generale. Dacă consideră necesar, Comitetul Director își poate face publică poziția față de materialele respective ce vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale.

Art.39             Detaliile cu privire la organizarea și funcționarea adunărilor generale sunt cuprinse în ”Regulamentul privind organizarea și funcționarea Adunării Generale”, adoptat de Comitetul Director.

Art.40             Adunarea Generală are următoarele atribuţii şi competenţe:

a.       Adoptă Statutul CAR și validează Regulamentele adoptate de către Comitetul Director;

b.      Validează numărul de membri al organelor de conducere și control ale CAR, propus de către Comitetul Director;

c.       Alege membrii Comitetului Director și membrii Comisiei de Cenzori, pe o perioadă de 5 ani, şi revocă mandatul acestora.Validează/invalidează membrii cooptați în Comitetul Director în situația vacantării unor posturi.

d.      Validează, validează cu modificări, sau invalidează unele decizii ale Comitetului Director supuse dezbaterii și aprobării Adunării Generale. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al CAR şi execuţia acestuia;

e.       Hotărăşte scoaterea din funcţiune sau vinderea unor active din patrimoniul CAR şi împuterniceşte, în acest caz, Comitetul Director;

f.       Analizează şi aprobă, anual, Raportul Comitetului Director, Raportul Comisiei de Cenzori şi Bilanţul contabil;

g.      Rezolvă contestaţiile membrilor asociației împotriva deciziilor Comitetului Director;

h.      Împuterniceşte Comitetul Director  să ia măsurile care se impun pentru buna desfăşurare a activităţii şi pentru respectarea prevederilor Statutului și Regulamentelor, între două Adunări Generale;

i.        Validează/invalidează deciziile Comitetului Director privind excluderea unor membri din CAR;

j.        Hotărăşte asupra altor probleme privind activitatea CAR, în conformitate cu prevederile Statutului şi actelor normative în vigoare.

Art.41             Nu pot candida la o funcție în organele de conducere și control foștii membri ai acestor organe, salariații și reprezentanții teritoriali ai CAR destituiti din funcții pentru fapte imputabile lor.

Art.42             Comitetul Director este organul executiv de conducere al CAR și răspunde în faţa Adunării Generale pentru activitatea desfăşurată, precum şi de modul în care se aplică dispoziţiile legale privind administrarea mijloacelor materiale şi băneşti de către personalul mandatat și angajat al CAR.

Art.43             Comitetul Director este format dintr-un număr impar de membri (7 sau 9). În compunerea sa intră de drept șefii de direcții ale CAR. Ceilalți membri sunt aleşi de Adunarea Generală din rândul membrilor CAR. În prima ședință de după alegeri Comitetul Director alege, din rândul membrilor săi, cu majoritate de voturi, președintele și vicepreședintele CAR, și stabilește sarcini și responsabilități pentru ceilalți membri. Decizia primei ședinte se face publică de îndată, prin toate mijloacele de comunicare folosite uzual de asociație.

Art.44             Directorii CAR (șefii de Direcții) devin membri de drept ai Comitetului Director începând cu data numirii lor în funcție și pierd aceasta calitate în cazul demisiei sau destituirii lor din funcție, pentru motive imputabile lor.

Art.45             Comitetul Director este convocat în ședințe de către președinte sau vicepreședinte. În situații deosebite ședintele pot fi convocate de o treime din numărul  membrilor săi.

Art.46             În caz de vacantare a unor funcții din Comitetul Director, acesta cooptează noi membri, urmând ca aceştia să fie supuși validării la prima Adunare Generală.

Art.47             Nu pot fi membri ai Comitetului Director persoanele care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, sau care au fost destituite din funcție de către Comitetul Director pentru prejudicii materiale sau de imagine aduse CAR.

Art.48             Deciziile Comitetului Director sunt valabile cu jumătate plus unu  de voturi a celor prezenți la ședință.

Art.49             Comitetul Director se întruneşte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este nevoie.

Art.50             Vacantarea funcției de membru al Comitetului Director intervine în următoarele situații:

a.       Pierderea calității de membru al CAR;

b.      Renunțarea voluntară la calitatea de membru al Comitetului Director, anunțată prin cerere scrisă;

c.       Absența nemotivată de la cel puțin 3 ședințe consecutive ale Comitetului Director; 

d.      Adoptarea unor atitudini și acțiuni care contravin prevederilor Statutului.

                 Motivele de la lit. „c” și „d” se constată prin decizie a Comitetului Director, care poate fi contestată în termen de 10 zile calendaristice de cel în cauză, printr-o sesizare adresată președintelui. Decizia Comitetului Director luată după analiza contestației se va supune validării primei Adunări Generale a membrilor asociației.

Art.51             Comitetul Director are următoarele atribuţii:

a.       Asigură aplicarea prevederilor Statutului, a Regulamentelor, a hotărârilor Adunării Generale și a celorlalte obligaţii legale ce revin CAR;

b.      Convoacă Adunarea Generală a membrilor CAR;

c.       Elaborează şi actualizează:

                                                              i.       Regulamentul Activității Financiare;

                                                            ii.      Regulamentul Intern al Asociației Casa de Ajutor Reciproc „Coeziunea Socială”;

                                                          iii.      Regulamentul privind organizarea și funcționarea Adunărilor Generale.

d.      Modificările aduse la regulamente sunt supuse validarii în prima Adunare Generală desfășurata după  modificarea/modificările aduse.

e.       Prezintă Adunării Generale execuția bugetului, proiectul bugetului pe anul următor, bilanțul contabil și alte situații financiare;

f.       Stabileşte dobânzile care se percep pentru împrumuturile acordate;

g.      Organizează încasarea cotizaţiilor, ratelor la împrumuturi şi a altor plăți și asigură integritatea patrimoniului CAR;

h.      Analizează periodic realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli și modul de încasare a cotizaţiilor şi ratelor la împrumuturi;                                    

i.        Ia măsuri de recuperare a pagubelor constatate în dauna CAR şi hotărăşte decăderile din drepturi şi excluderile de membri;

j.        Aprobă la sfârşitul anului financiar procentul de beneficiu cuvenit membrilor CAR precum şi premierea în diferite ocazii a membrilor Comitetului Director, a membrilor Comisiei de Cenzori, a voluntarilor,  personalului aparatului tehnic al CAR  şi a altor persoane care sprijină activitatea acesteia;

k.      Organizează evidenţa membrilor, activitatea financiar-contabilă, controlul financiar,  evidenta hotararilor Adunărilor Generale şi a deciziilor Comitetului Director;

l.        Stabileşte împreună cu membrii care solicită împrumuturi, pe baza prevederilor Statutului si a Regulamentelor CAR şi a hotărârilor Adunării Generale, modul de acordare a împrumuturilor şi de restituire a acestora;

m.    Stabileste organigrama şi statul de funcţiuni al CAR, atribuţiile angajaţilor si voluntarilor, fişele posturilor, cuantumul drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat, indemnizaţiile băneşti pentru persoanele alese în organele de conducere;

n.      Colaborează cu alte comitete (consilii) de conducere ale C.A.R.-urilor, cu organizaţii neguvernamentale sau alte asociaţii și fundaţii, în scopul valorificării  experienţei pozitive şi pentru organizarea unor acţiuni comune în folosul membrilor săi;

o.      Analizează și decide asupra reclamaţiilor, propunerilor şi sesizărilor membrilor CAR;

p.      Analizează şi elaborează cereri şi programe de finanţare în baza unor proiecte distincte şi le transmite potenţialilor sponsori și altor organizații ale societatii civile;

q.      Organizează activităţi şi servicii, altele decât cele prevăzute prin scopul principal, în vederea îmbunătăţirii protecţiei sociale a membrilor CAR;

r.        Aprobă contractele de sponsorizare, donaţii, colaborare  etc. şi hotărăşte modul de folosire a fondurilor şi bunurilor primite;

s.       Analizează și decide asupra oportunității încheierii unor împrumuturi, unor acorduri de parteneriat și de colaborare cu diverse persoane juridice și autorități ale administratiei publice centrale și locale (parteneriat public-privat);

t.        Înfiinţează și desființează sucursale şi/sau puncte de lucru în localitatea de reședință sau localităţi din afara celei de reşedintă, prin decizii care se supun validării Adunării Generale a membrilor CAR;

u.      Desemnează reprezentanții teritoriali ai CAR, în baza unor declarații notariale pe propria răspundere a acestora, dupa parcurgerea procedurii de acreditare a acestora;

v.      Hotărăște asupra destinației și  repartizării  veniturilor proprii conform prezentului Statut.

Art.52             Preşedintele CAR este ales, cu majoritate de voturi, de către membrii  Comitetului Director, din rândurile acestora, în prima ședință desfășurată după Adunarea Generală care a ales noul comitet pentru un mandat de 5 ani.

Art.53             Președintele răspunde pentru activitatea desfăşurată în faţa Comitetului Director și a Adunării Generale.

Art.54             În caz de indisponibilitate a preşedintelui sau absenţă temporară, CAR este condus de vicepreşedinte.

Art.55             În situații excepționale în care președintele își execută defectuos atribuțiile, încalcă prevederile legale sau statutare ori aduce grave prejudicii CAR, Comitetul Director poate decide, cu majoritatea voturilor, înlocuirea acestuia cu un alt membru al Comitetului Director și – după caz - cooptarea unui alt membru CAR în Comitetul Director.

Art.56             Decizia Comitetului Director de înlocuire a președintelui poate fi contestată în termen de 10 zile calendaristice și se supune validării în prima Adunare Generală.

Art.57             Preşedintele CAR are următoarele atribuţii:

a.       Asigură conducerea curentă a CAR,  reprezentând asociația în raporturile cu terții. Asigură realizarea şi îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor Comitetului Director;

b.      Prezintă anual Comitetului Director, alaturi de șeful Direcției Financiar-Contabilă  proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli elaborat de către această direcție;

c.       Examinează şi aprobă documentele care angajează bunurile materialele şi băneşti ale CAR, după ce acestea au fost verificate şi avizate pentru control financiar preventiv propriu de către Direcțiile Juridică și Financiar-Contabilă;

d.      Reprezintă CAR  în raporturile acesteia cu instituţiile financiare şi de credit, cu instanţele judecătoreşti, cu organele de stat şi administrative, cu alte instituții și case de ajutor reciproc, precum și cu terţe persoane juridice şi fizice;

e.       Aduce la îndeplinire măsurile adoptate de Comitetul Director, ia măsuri de îndreptare a neajunsurilor constatate de Comisia de Cenzori şi organele de control;

f.       Rezolvă alte probleme ivite în activitatea CAR, care nu sunt cuprinse în atribuţiile Comitetului Director sau ale Adunării Generale.

Art.58             Vicepreşedintele CAR este ales de catre membrii Comitetului Director, la propunerea preşedintelui. 

Art.59             Vicepreşedintele asigură interimatul în lipsa preşedintelui şi are atribuţiile stabilite prin fişa postului. Gestionează activitățile legate de ”Cartea de Onoare” și de ”Istoria Asociației”, asigurând consemnările și înregistrările ce se impun. De asemenea, invită personalitățile marcante ale vieții socio-politico-profesionale care vizitează asociația să își lase impresiile despre CAR, în scris.

Art.60             Comisia de Cenzori este aleasă de Adunarea Generală a membrilor CAR, pentru un mandat de 5 ani şi este formată din 3 membri. Aceasta își alege președintele în prima ședintă de după alegeri. Membrii comisiei de cenzori pot fi sau pot să nu fie  membri ai asociației.

Art.61             Comisia de cenzori este organul de control financiar  propriu care răspunde în faţa Comitetului Director și a Adunării Generale de verificarea întregii activităţi economico-financiare a CAR.

Art.62             Președintele Comisiei de Cenzori va fi ales dintre membrii comisiei cu studii superioare de specialitate în domeniul financiar-contabil, fără antecedente penale, cu experienţă şi competenţă profesională.

Art.63             Din Comisia de Cenzori nu pot face parte membrii Comitetului Director sau persoanele încadrate cu contract individual de muncă în cadrul CAR şi nici rude sau afini, până la gradul patru, ale membrilor Comitetului Director.

Art.64             Comisia de Cenzori verifică anual respectarea dispoziţiilor legale şi a prevederilor Statutului în activitatea financiar-contabilă, constituirea şi utilizarea fondurilor, gestionarea bunurilor materiale şi băneşti ale CAR, modul de urmărire a debitorilor, evidenţa contabilă, balanţele, bilanţul contabil, prezentând informări  Comitetului Director şi rapoarte Adunării Generale, asupra constatărilor rezultate, însoţite de concluzii și propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii economico-financiare.

Art.65             Dacă în urma  verificărilor desfășurate, cenzorii constată abateri grave de la Statut sau legislaţie săvârşite de către membrii Comitetului Director sau personalul financiar-contabil, aceştia pot propune Comitetului Director suspendarea din funcţie a persoanelor vinovate şi convocarea Adunării Generale Extraordinare a membrilor în termen de 10 zile.

Art.66             Comisia de Cenzori este obligată ca, pentru pagubele constatate, să stabilească valoarea acestora şi să propună măsurile necesare pentru recuperarea prejudiciului, în condiţiile legii, urmărind realizarea acestor măsuri.

Art.67             CAR încurajează stabilitatea în funcții, promovează talentul, meritele, competența, motivația și efortul individual depus de către membrii săi la dezvoltarea asociației. În acest scop, candidații la alegerile în organele de conducere și control vor fi departajați conform unui punctaj preliminar acumulat, conform criteriilor stabilite mai jos, precum și în funcție de voturile acordate de către membrii CAR, astfel:

Nr. crt.

Criterii de acordare a punctelor

Nr. puncte

1

Membru fondator al CAR

100

2

Fost sau actual membru al Comitetului Director

50

3

Fost sau actual membru al Comisiei de Cenzori

20

4

Fost sau actual salariat al CAR

20

5

Fost sau actual reprezentant teritorial (RT)

10

6

Fost sau actual voluntar în cadrul CAR

5

7

Pentru fiecare an sau fracțiune de an vechime în CAR

1

8

Pentru fiecare vot obținut în Adunarea Generală

1

 

Art.68             Nu pot candida la o funcție în organele de conducere și control foștii membri ai acestor organe, salariații și reprezentanții teritoriali ai CAR destituiti din funcții pentru fapte imputabile lor

Art.69             Activitățile curente ale CAR sunt asigurate de un aparat tehnic, dimensionat în funcție de nevoi, compus din structuri de secretariat, juridice, financiar-contabile, de comunicare etc.

Art.70             Organigrama CAR este structurata pe Direcții, iar acestea pe Compartimente.

Art.71             Numirea pe funcții a șefilor de direcții și compartimente, respectiv destituirea pentru fapte imputabile lor, se face prin decizie a Comitetul Director, decizie care se supune validării în prima Adunare Generală.

Art.72             În situații justificate din punct de vedere economic, Comitetul Director poate lua decizia ca activitățile desfășurate de anumite direcții sau compartimente din compunerea organigramei CAR să fie externalizate către firme de profil, în baza unor contracte de prestări servicii, dacă acest lucru este profitabil pentru asociație.

 

CAPITOLUL V

VENITURILE ŞI FONDURILE CAR

Art.73             Veniturile CAR, se constituie, în condiţiile legii, din:

a.       Taxele de înscriere;

b.      Cotizaţiile şi contribuţiile lunare ale membrilor;

c.       Dobânzile provenite din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

d.      Veniturile realizate din prestări de servicii;

e.       Dobânzile la sumele împrumutate;

f.       Veniturile din organizarea manifestărilor culturale, artistice şi de agrement;

g.      Donaţii şi sponsorizări;

h.      Alte venituri prevăzute de lege;

Art.74             Din veniturile realizate, CAR îşi poate constitui rezerve legale şi statutare pentru formarea şi alimentarea următoarelor fonduri:

a.       Fondul pentru împrumuturi;

b.      Fondul pentru acordarea de ajutoare nerambursabile:

c.       Fondul pentru activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement;

d.      Fondul pentru investiţii;

e.       Fondul pentru subventionarea produselor alimentare de bază, stabilite de către Comitetul Director, pentru vânzare către membrii CAR, prin magazinele proprii de tip economat;

f.       Fondul patrimonial propriu al CAR pentru contracararea riscului de neplată a ratelor de împrumut;

g.      Fondul pentru cheltuieli generale.

Art.75             Constituirea fondurilor se aprobă de Comitetul Director.

Art.76             Fondul pentru împrumuturi (fondul social) se foloseşte numai pentru întrajutorarea membrilor prin acordarea de împrumuturi.

Art.77             La sfârşitul fiecărui an fiscal fondul social individual creşte cu beneficiul repartizat membrilor casei de ajutor.

Art.78             Din fondul de investiţii se pot finanţa, cu aprobarea Comitetul Director, cumpărarea sau construcția de clădiri, de spaţii, amenajarea şi dotarea acestora pentru desfăşurarea activităţilor specifice CAR, achiziţionarea unor mijloace de transport auto, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.

Art.79             La finele anului fiscal, soldurile rămase la fiecare din fondurile stabilite conform art.74 se reportează pentru  anul următor. 

Art.80             În cazuri justificate, Comitetul Director poate hotărî ca, din disponibilităţile financiare la unele fonduri, să se suplimenteze celelalte fonduri ale CAR  prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul în curs.

Art.81             Disponibilităţile băneşti ale CAR care depășesc limita soldului de casă se păstrează în conturi la bănci, conform hotărârilor Comitetului Director şi prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art.82             Documentele care angajează fondurile sau bunurile CAR se aprobă de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul său, după ce au fost vizate de către Direcțiile Juridică și Financiar-Contabilă ale CAR.

 

CAPITOLUL VI

ACORDAREA ÎMPRUMUTURILOR ŞI AJUTOARELOR

Art.83             Membrii CAR beneficiază de împrumuturi dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii :

a.       Au plătit cotizaţiile şi contribuţiile stabilite la zi și au solicitat împrumutul în scris;

b.      Au posibilităţi de restituire a împrumutului, în rate lunare consecutive, conform prevederilor statutare;

c.       Se angajează să respecte în totalitate obligaţiile asumate prin contractul de împrumut;

d.      Solicită împrumut până la valoarea plafonului maxim al cuantumulului stabilit de   Comitetul Director;

e.       Garantează împrumutul care depăşeşte valoarea fondului social.

Art.84             Mărimea împrumutului se stabileşte, de regulă, la un plafon de cel mult 3 ori fondul social al solicitantului. În cazuri excepţionale, bine motivate, se pot acorda împrumuturi peste acest plafon.

Art.85             Cererile de împrumut, depuse în baza unei oferte precontractuale a CAR, se analizează de către șeful Compartimentului Analiză dosare și consilierii de serviciu/”ofițerii de credit”, se avizează de către structura juridică și se aprobă de  către Comisia pentru Împrumuturi.

Art.86             Toate cererile de împrumut sunt examinate și aprobate de către  Comisia pentru Împrumuturi, formată din responsabili ai CAR desemnați la începutul fiecărui an financiar de către Comitetul Director al CAR.

Art.87             Cererile de împrumut trebuie însoțite de declarațiile-angajament ale giranților, adeverințele de venit/taloane pensie, copiile cărților de identitate etc, documente care împreună formează ”dosarul de împrumut.”

Art.88             Giranţii îşi asumă în solidar cu cel împrumutat obligaţia ca, în caz de neplată a împrumutului contractat de către titular, să restituie lunar sau prin poprire ratele restante, inclusiv dobânzile și penalităţile stabilite de Comitetul Director.

Art.89             Cuantumurile maxime ale împrumuturilor ce pot fi acordate membrilor CAR, precum şi numărul giranţilor se stabilesc de Comitetul Director.

Art.90             Restituirea împrumuturilor se face în rate lunare consecutive, numărul acestora fiind stabilit prin contractul încheiat cu CAR, începând cu luna următoare acordării acestuia. Restituirea anticipată nu presupune niciun fel de comisioane sau alte plăți.

Art.91              Dobânzile care se percep la împrumuturile contractate se stabilesc de către Comitetul Director în funcţie de situaţia financiară a CAR şi de rata inflaţiei.

Art.92             Modalităţile, limitele şi condiţiile de acordare şi restituire a împrumuturilor precum şi de urmărire a debitorilor se stabilesc prin Regulamentul Activității Financiare, de către Comitetul Director.

Art.93             Potrivit prevederilor Legii nr. 540/2002, contractul de împrumut constituie titlu executoriu. Înfiinţarea popririlor se face de către instanța de judecată, prin învestirea cu formulă executorie, la solicitarea unui executor judecătoresc, sesizat de CAR.

Art.94             CAR poate acorda următoarele ajutoare băneşti nerambursabile:

a.       Ajutoare băneşti ocazionale, care se acordă membrilor aflaţi în situaţii dificile din punct de vedere material sau angajaţilor proprii care aduc o contribuţie deosebită în desfăşurarea activităţii CAR. Numărul ajutoarelor băneşti anuale şi cuantumul acestora se stabilesc de Comitetul Director, în funcţie de posibilităţile financiare ale CAR;

b.      Ajutoare în medicamente, alimente şi îmbrăcăminte, asigurate din surse proprii sau sponsorizări şi donaţii;

c.       Gratuităţi sau reduceri la costul excursiilor organizate de CAR pentru membrii săi şi organele alese, în limita fondurilor aprobate pentru astfel de acţiuni;

d.      Ajutoare băneşti care să compenseze parţial sau total costul unor bilete în staţiuni balneo-climaterice sau cheltuielile de spitalizare, care se stabilesc de Comitetul Director, în raport cu posibilităţile financiare ale CAR ;

e.       Pentru achitarea toatală sau parțială a costurilor pentru consultanţă juridică, consiliere psihologică, consultaţii şi tratamente medicale în cadrul unor societăți/cabinete autorizate, în limita fondurilor stabilite prin bugetul anual cu această destinaţie;

f.       Alte gratuităţi aprobate de Comitetul Director.

Art.95             Sumele de bani (împrumuturi, diferenţe de dobândă, ajutoare financiare etc.), precum şi ajutoarele materiale ce se acordă de către CAR, se ridică personal de către titular sau prin procură notarială, pe baza documentelor de identitate (CI sau pașaport) prin casieria CAR sau prin virament în contul beneficiarului, prin Poșta Română sau firme de curierat rapid.

Art.96             Procedurile, documentele și detaliile cu privire la activitatea financiar-contabilă și de acordare/rambursare a împrumuturilor sunt stipulate în ”Regulamentul Activitații Financiare”, adoptat de Comitetul Director. 

CAPITOLUL VII

ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII CAR

Art.97             CAR poate fi dizolvată prin hotărârea Adunării Generale a membrilor săi, la cererea Comitetului Director sau a cel puţin 2/3 din numărul membrilor, cu majoritatea de 2/3 din numărul voturilor exprimate.

Art.98             Adunarea Generală stabileşte o comisie de lichidare formată din 3-5 membri şi fixează termenul de lucru care nu poate fi mai mare de 24 de luni. De la data hotărârii desfiinţării CAR, se sistează primirea de noi membri şi acordarea de împrumuturi.

Art.99             Hotărârea Adunării Generale va cuprinde, printre alte prevederi legale, măsura ca toate bunurile rămase în urma lichidării să fie donate către una sau mai multe întreprinderi sociale. 

Art.100         Comisia de lichidare are misiunea să încaseze toate sumele din împrumuturile acordate, dobânzile la împrumuturi, alte debite, să restituie membrilor fondul social, inclusiv dobânda rezultată după închiderea anului respectiv.

 

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE

Art.101         CAR asigură confidențialitatea operaţiunilor și respectă normele europene privind protecția datelor cu caracter personal ale membrilor săi. În acest scop, prezintă actele și documentele pentru control doar organelor abilitate prin lege sau Statut, iar acestora numai în prezenţa reprezentanţilor Comitetului Director.

Art.102         CAR plăteşte taxe şi impozite către stat potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art.103         Organelor de control abilitate ale statului li se pun la dispoziţie documentele solicitate, conform legii.

Art.104          Prezentul Statut  a fost adoptat în şedinţa Adunării Generale a membrilor fondatori ai CAR  din data de 31.07.2013 şi modificat în Adunările Generale din 17.01.2014, 14.05.2014 , 14.01.2016, 14.01.2021 și ..................

 

Preşedintele Asociației Casa de Ajutor Reciproc ”Coeziunea Socială”

 APOSTOL CĂTALIN CONSTANTIN

 

 (CLIC AICI PENTRU DESCARCAREA DOCUMENTULUI IN FORMAT PDF)