marți, 3 septembrie 2013

CERERE DE INSCRIERE (formular)

                                                                                     
Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala"


CERERE DE INSCRIERE

Subsemnat/ ul /a   …..................................…....……… …………...............................................,
(numele si prenumele)

cu domiciliul in localitatea...................................................., str. ................................................

nr. ....................., Bloc.....................Sc..............., Ap...................., Cod.................................,

Jud/Sector.......................................,  solicit inscrierea in Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala".

Am luat cunostinta de prevederile Statutului si ale Regulamentului de acordare a imprumuturilor si ajutoarelor şi mă oblig să le respect.

Declar pe propria raspundere ca documentele anexate la prezenta cerere sunt autentice si ca sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie incluse si prelucrate in bazele de date ale Casei de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala", conform Legii 677/2001.

Sunt de acord ca taxele postale si comisioanele aferente depunerilor subsemnatului si a viramentelor in conturile deschise la banci ale CAR sa fie suportate de catre mine.

Anexez la prezenta cerere, in copie:
  1. Dovada achitarii in numerar sau prin virament, in contul CAR, a taxei de inscriere in cuantum de................lei (0,5% din valoarea neta a pensiei/salariului/soldei), a cotizatiei lunare, in cuantum de................lei (minim 1% din valoarea neta a pensiei/salariului/soldei) si a contributiei lunare la fondul de deces, in valoare de................lei (5 lei/luna, optional, 60 lei/ an). TOTAL DEPUNERE (la data prezentei cereri) =
  2. Cartea/buletinul de identitate.
  3. Ultimul talon de pensie/adeverinta de salariat/dovada de venit.
Datele mele de contact sunt urmatoarele :

Tel. Fix domiciliu :……………………………
Tel. serviciu ………………………………….
Tel. Mobil……………………………………..
Fax ……………………………………………
E-mail …………………………………………
Adresa postala ......................................................................................................................

Data:……………………..
                              ………………………………………………………….................
            (numele, prenumele, semnatura)

CASA DE AJUTOR RECIPROC « COEZIUNEA SOCIALA »
Cont: BRD-Agentia Carol, RO36BRDE441SV84947644410
Cod inregistrare fiscala (CUI): 32335691